Projektijohtamisen valmennusohjelma

Työelämässä, toimialasta riippumatta, on siirrytty enenevässä määrin projektityöskentelyyn. Hankkeiden ja projektien ammattimainen toteutus on yritysten myyntivaltti joka vaikuttaa suoraan jatkomyyntiin. Tämä koulutus on tarkoitettu yrityksen operatiiviselle johdolle ja projektipäällikön tehtäviä hoitaville henkilöille.

Koulutuksen aikana saat paremmat valmiudet johtaa projekteja ja tuottaa yrityksen johdolle selkeämpää, analyyttistä tilannekuvaa projekteistanne.

Koulutuksen teema käydään läpi käytännöllisten esimerkkien kautta. Kouluttajamme ovat pitkän linjan projektiammattilaisia, jotka ovat johtaneet projekteja monella eri toimialalla palveluista järjestelmien käyttöönottoihin.


Koulutuksen tavoitteena on:

  • Luoda kokonaiskuva projektin johtamisesta
  • Tuottaa valmiuksia hyödyntää erilaisia malleja oman yrityksen projektien ja hankkeiden jäsentämiseen. Koulutuksen aikana käsitellään projektin johtamisen pääalueet kuten projektit työvälineinä, projektiorganisaation ja –mallin suunnittelu, vastuiden ja valtuuksien määrittämien sekä kustannusten ja aikataulujen rakentaminen


Esimerkki projektijohtamisen koulutuksesta


Osa 1. Projektijohtaminen

  • Valmennuksen tavoitteena on luoda kokonaiskuva projektijohtamisesta.
  • Valmennuksen aikana käsitellään organisaation projektijohtamisen pääalueet, joita voivat olla projektit työvälineinä, projektiorganisaation- ja mallin suunnittelu, vastuiden ja valtuuksien määrittäminen sekä kustannusten ja aikataulujen rakentaminen.


Osa 2. Projektinhallinta

  • Valmennuksen tavoitteena on tuottaa valmiudet hyödyntää organisaation käytössä olevia teknisiä ratkaisuja.
  • Valmennuksen aikana käsitellään projektin aikataulutus asetettujen tavoitteiden mukaisesti, ohjausryhmien ja johtoryhmien työskentelyn ohjaaminen ja tukeminen, riskien kartoittaminen ja vaikutusten arviointi ja projektin seuranta ja raportointi.


Osa 3. Projektin henkilöstö ja asiakkaan kohtaaminen

  • Valmennuksen tavoitteena on luoda ymmärrys projektin johtamisen viestinnän periaatteista ja tehokkaista muutosjohtamisen tavoista. Lisäksi tavoitteena on tuottaa valmiudet toimia projektipäällikkönä sekä hallinnoida projektin henkilöstöä ja sidosryhmiä hyvien käytänteiden mukaisesti.


Osa 4. Projektijohtamisen malli osaksi päivittäistä toimintaa

  • Valmennuksen tavoitteena on lisätä koko henkilöstön tietoa organisaation projektihallinnan ja johtamisen pääpiirteistä, rakentaa organisaation kaikille jäsenille ymmärrys toimintaan ja kulttuuriin sopivasta projektinhallinnasta ja johtamisen tavoista.Koulutus voidaan järjestää lähi- tai etäopetuksena.

Valmennusohjelman tarkka sisältö ja kesto määritellään asiakaskohtaisesti organisaation tarpeiden ja tavoitteiden mukaisesti.