Asiantuntijasta konsultiksi -valmennusohjelma

Tämän valmennusohjelman tavoite on valmentaa asiantuntijoista proaktiivisesti toimivia konsultteja. Konsultti toimii asiakkaansa rinnalla proaktiivisena ongelmanratkaisijana, jonka tavoite on omalla toiminnallaan kasvattaa asiakkaan kilpailukykyä. Valmennus on vuorovaikutteista ja sitä kautta vaikuttavaa ja lisää koko organisaation osaamista.


Esimerkki valmennusohjelmasta:

Osa 1. Asiantuntijana muuttuneessa työympäristössä

 • Valmennuksen tavoitteena on luoda kokonaiskuva asiantuntijan toimintaympäristön muutoksesta
 • Valmennuksen aikana käsitellään työn murroksen keskeisimmät alueet, joita voivat olla esimerkiksi digitalisaatio, asiakkaan odotukset ja työelämän muutokset
 • Oppimistavoitteena on tuottaa ymmärrys oman asiantuntijuusalueen muutoksista ja vaikutuksista asiantuntijatyöhön. Herättää ymmärrys urakehityksen tarjoamista mahdollisuuksista ja vaatimuksista


Osa 2. Konsultin työn kulmakivet

 • Valmennuksen tavoitteena on luoda ymmärrys konsultin työn pääpiirteistä verrattuna tavanomaisiin asiantuntijan töihin
 • Valmennuksen aikana käsitellään asiantuntijan substanssi- ja konsulttiosaamisen suhdetta ja miten asiantuntija voi rakentaa osaamistaan konkreettisin toimenpitein kohti konsultin osaamistavoitteita
 • Oppimistavoitteena on rakentaa kuva omasta osaamisesta ja niistä aihealueista, joihin kehittäminen tulee kohdistaa sekä tukea tavoitteisiin pääsemistä.


Osa 3. Ongelmanratkaisutaidot

 • Valmennuksen tavoitteena on luoda ymmärrys itseohjautuvuuden ja ongelmanratkaisutaitojen tärkeydestä
 • Valmennuksen aikana tehdään asiantuntijan ammattitaitoon liittyviä case-harjoituksia, joilla vahvistetaan ongelmaratkaisutaitoja ja tuetaan organisaation osaamista ja yhteisöllisyyttä
 • Oppimistavoitteena on tuottaa valmiudet etsiä itsenäisesti ratkaisuja oman asiantuntijuusalan ongelmiin ja hyödyntää organisaation osaamista ja sen kehittymistä


Osa 4. Oman osaamisen ja työn johtaminen

 • Valmennuksen tavoitteena on lisätä henkilöstön tietoutta työelämätaidoista, jotka tukevat konsultin työssä toimimista
 • Valmennuksen aikana rakennetaan osallistujien itsetuntemusta ja työelämätaitoja osallistavien harjoitusten avulla organisaation toimintakulttuuria ja arvoja käytännössä vahvistaen
 • Oppimistavoitteena on tuottaa osallistujille konkreettisia työkaluja oman osaamisen ja työn johtamiseenValmennusohjelman tarkka sisältö ja kesto määritellään asiakaskohtaisesti organisaation tarpeiden ja tavoitteiden mukaisesti.