Bokslutstjänster

Skulle du vilja att ditt bokslut i framtiden sköts av en pålitlig och proaktiv expert som gör ett noggrant arbete med stöd av 300 andra ekonomiexperter?

Greenstep har erfarenhet av nästan alla större koncernrapporteringssystem, bland annat NetSuite, FPM, HFM, Hyperion och konsolideringssystemet Aaro. Ibland stöter företag på situationer där den egna ekonomiavdelningens personal är förhindrade att sköta sina uppgifter och i dessa situationer kan vi hjälpa genom att erbjuda tillfällig, projektbaserad hjälp i upprättandet av bokslut.

Med hjälp av våra över 10 experter med bakgrund inom CGR-revision upprättas bokslut enligt internationella IFRS-standarder. Förutom i Finland har Greenstep även kontor i Sverige och Estland, och genom vårt partnernätverk MSI Global Alliance hjälper vi våra kunder världen över.

Mindre bolag eller börsbolag, Greenstep kan hjälpa med rätt typ av resurser.


Koncernbokslut av ekonomibranschens skickligaste koncern

På Greenstep har vi många koncernkunder som vi hjälper med koncernbokslut och annan koncernredovisning. Greensteps eget koncernbokslut görs för tillfället med hjälp av Excel, men vi är själva på väg att förena våra bolags kontoplaner och gå över till att använda NetSuites system för verksamhetsstyrning. Med hjälp av NetSuite kan vi göra koncernbokslutet ännu mer automatiserat.

Moderna verktyg effektiverar förberedandet av koncernbokslut. Aaro Systems är ett exempel på ett bra arbetsredskap för rapportering, konsolidering och analysering, och allt fler av våra koncernkunder vill ta i bruk Aaro: det är ett användarvänligt system med 100% fokus på koncernbokslut. Läs mer om Aaro!En kontinuerlig bokföring som håller bokslutsnivå minskar arbetstiden som ägnas åt bokslutet

På Greenstep görs bokföringen månatligen på bokslutsnivå, vilket betyder att man med bokföringen månatligen producerar information om företagets ekonomiska situation med motsvarande noggrannhet som vid periodbokslut. På det här sättet får företaget aktuell information som stöd för beslutsfattandet. Vi har till och med automatiserat vissa av bokföringens kvalitetssäkringsprocesser med hjälp av robotar, för att försäkra att man till alla kunder producerar bokföring som håller samma höga kvalitet som bokslutet.

Förutom detta förbereder vi oss för bokslut i god tid (vi städar upp balansräkningsposterna, skissar upp noter och gör upp tidtabeller) redan innan bokslutstiden. På det här sättet får man bokslutet klart för revision enligt tidtabell och uppgifter om företagets inkomstdeklaration i tid.

Kvalitetssäkring med stöd av andra

På Greenstep granskas ditt företags bokslut för att säkerställa dess kvalitet. En ekonomiexpert bekantar sig med ditt företags verksamhet och går igenom bokslutet för att undvika fel och för att revisorn enkelt skall kunna bekanta sig med uppgifterna i bokslutet. Alla på Greenstep har stöd av 300 andra kollegors expertis, och detta kunnande vill vi utnyttja till fördel för våra kunder.Revisor Turo Koila rekommenderar Greenstep och de bokslut som Greenstep upprättat (videon är på finska):Bokslutets tre kom ihåg

I samband med bokslutet gäller det att komma ihåg många små aspekter som kommer att påverka helheten. Förutom att göra långa listor påminner Greensteps experter att det är bra att komma ihåg dessa tre punkter:

Aktiveringar

Möjliga produktutvecklingsaktiveringar och beräkningar bakom aktiveringarna. Arbetstiden som använts på produktutveckling samt andra utgifter som riktats till utvecklingsarbete kan aktiveras i balansräkningen. I detta fall skall det bakom aktiveringarna finnas nödvändiga beräkningar för de utgifter som använts till produktutvecklingen, samt beräkningar som visar att det i balansräkningen aktiverade beloppet inte överstiger tillgångens framtida intäkter.

Värderingar

Även vid värdering av de vanligaste balansräkningsposterna kan det förekomma osäkerhet och därför bör man upprätta beräkningar baserade på framtida intäkter som stöd för värderingen. Ifall till exempel maskiner är oanvända, skall deras balansvärdering kritiskt bedömas och möjliga nedskrivningar göras. Tillgångarnas förväntade avkastning dokumenteras antingen baserat på fordringar/budgeterade intäkter eller förväntat försäljningspris. Ifall det i produktionen finns en överkapacitet eller man till exempel innehar oanvända hyresutrymmen måste man se till att det till balansräkningen vid behov görs avsättningar för framtida kostnader som inte genererar intäkter.

Uppskattningar

Vid revisionen bör man fästa uppmärksamhet vid poster som innehåller uppskattningar och bedömningar. Till exempel innehåller omsättningen för ett företag som gör projektbaserad verksamhet uppskattingar, eftersom fastställandet av projektets färdighetsgrad baseras gjorda bedömningar. Detta påverkar fortfarande periodiseringsposterna.

Till vissa typer av balansräkningsposter hör också uppskattningar oberoende av verksamhetens karaktär. Sådana är till exempel aktiverade produktutvecklingsutgifter, kundfordringar, omsättningstillgångar samt avsättningar.

Bakom tipsen står Greensteps Minna Riihimäki
Till slut ännu ett gratis tips: Det lönar sig att fundera på räkenskapsperioden!

Observera att räkenskapsperioden kan vara en annan än kalenderåret. Ett exempel är ett varuhus, vars räkenskapsperiod slutar i november. Företaget har köpt lagret fullt inför julen och tagit ett lån för det. Ett sådant företags bokslut ser väldigt skuldsatt ut och lageromsättningen ser svag ut. Det lönar sig alltså att fundera när balansräkningen är som lättast och när soliditetssiffrorna ser som bäst ut.
💡 Alternativt kan du kontakta oss och så funderar vi tillsammans!💡