Csrd aki 2 CSRD kampanja HERO3

CFO- och hållbarhetsexperter hjälper dig med CSRD-rapportering

Ta kontakt

Greenstep-teamet kombinerar erfarna experter inom finansiell rapportering och hållbarhet

EU:s direktiv om hållbarhetsrapportering (CSRD) kräver att företag rapporterar om sin hållbarhetsprestanda som en del av sin årsredovisning. Från och med 2024 kommer CSRD att kräva att alla stora börsnoterade företag rapporterar om sin hållbarhetsprestanda i enlighet med den nya standarden.

Direktivet kommer sedan att genomföras stegvis. År 2025 kommer rapporteringsskyldigheten att utvidgas till att omfatta alla företag som uppfyller två av de tre kriterierna:

De gränser som fastställs i EU-direktivet och som varierar beroende på nationell tillämpning:

  • Mer än 250 anställda
  • En omsättning på mer än 50 miljoner euro, eller
  • En balansräkning på mer än 25 miljoner euro

Gränserna som tillämpades vid genomförandet av finsk nationell lagstiftning:

  • Mer än 250 anställda
  • Mer än 40 miljoner euro i omsättning, eller
  • En balansräkning på mer än 20 miljoner euro

Greensteps gemensamma team för hållbarhetstjänster och CFO-tjänster hjälper dig att förstå kraven i det nya direktivet om hållbarhetsrapportering och vad du behöver göra.

Greenstep är känd som kundernas holistiska partner

Vi erbjuder alla de tjänster du behöver för att stödja din verksamhet under ett och samma tak.

Csrd aki 2

Greensteps unika tjänstepaket samlar experter på finansiell rapportering och ESG-rapportering i ett team.

Saker att notera i CSRD-rapporteringen

Sustainability

Hållbarhet som en del av årsredovisningen

I årsredovisningen ger företaget information om sina hållbarhetsaktiviteter och framsteg under det gångna året. Den kan innehålla information om energianvändning, avfallsminskning, medarbetarnas engagemang och samhällsengagemang, i syfte att visa företagets engagemang för hållbarhet och för att uppnå sina mål.

Sustainability

Dubbel väsentlighet

Dubbel väsentlighet innebär att företagen måste vara medvetna om sin påverkan på miljön och samhället, samtidigt som de förstår de externa miljömässiga och sociala förändringar som de själva står inför och de ekonomiska hållbarhetseffekter som detta medför, inklusive klimatrisker.

Sustainability

Översiktlig granskning

För CSRD-rapportering krävs att den externa revisorn lämnar ett uttalande om begränsad försäkran, s.k. översiktlig granskning, dvs. lämna en försäkran om den information som presenteras i företagets hållbarhetsrapport uppfyller rapporteringkraven.

Sustainability

CSRD-rapportering på koncernnivå

Enligt CSRD kan konsoliderad rapportering krävas för koncernföretag, vilket innebär att hållbarhetsdata från alla koncernföretag kombineras i en enda rapport. Rapportering på koncernnivå kan ge en mer heltäckande bild av en koncerns hållbarhetsprestanda genom att möjliggöra en mer fullständig bild av koncernens ESG-risker och möjligheter.

Sustainability

ESRS-standarder

ESRS-standarder är CSRD:s tekniska standarder, som är specifika krav och riktlinjer som företag måste följa när de utarbetar och lämnar in sina hållbarhetsrapporter. Syftet med dessa standarder är att säkerställa att den information som presenteras i rapporterna är konsekvent, jämförbar och tillförlitlig.

Sustainability

Digital rapportering

Med digital rapportering avses användning av digital teknik för att sammanställa, publicera och sprida information om hållbar utveckling i ett maskinläsbart format. Inom ramen för CSRD är digital rapportering obligatorisk för alla företag som omfattas av direktivet.

Vi ser fram emot att höra från dig!