Ledningsrapportering

Greensteps experter hjälper till att utarbeta ett för ert företag skräddarsytt rapporteringspaket, som ger en aktuell bild av företagets ekonomiska situation och bildar en tydlig grund för ekonomiskt beslutsfattande.

Företagsledningens uppgifter sträcker sig från planering av verksamheten till förverkligande och övervakande av resultat. Syftet med ekonomisk rapportering är att producera information som stöder ledningens beslutsfattande och hjälper ledningen att prioritera användningen av organisationens tid och tillgångar.

Information om den ekonomiska situationen med hjälp av rätt mätare

Varje företag är unikt och därför bör man alltid beakta verksamhetens särdrag vid skapandet av en rapporteringshelhet. Den rapporteringshelhet som ledningen använder bör svara på företagets informationsbehov och innehålla prestationsmått (KPIs, Key Performance Indicators) från bolagets verksamhetsmiljö och strategi. Med hjälp av att följa upp måtten får man information om företagets ekonomiska situation och prestation i förhållande till de på förhand uppsatta målen. Speciellt i början av företagsverksamheten är det viktigt att följa med kassaflödet, för att kunna identifiera investeringsmöjligheter eller tilläggsfinansieringsbehov i tid.

Rapporteringspaketet produceras i allmänhet som en kontinuerlig tjänst, till exempel månatligen eller innan ledningsgruppens möten. Vilken rapporteringsfrekvens som är lämplig beror på bolagets verksamhet och företagsledningens informationsbehov. Ledningsrapporteringen sker i samarbete med ekonomiledningen, bokföraren och löneräknaren, för att kunna säkerställa att rapporterna ger en så tydlig bild som möjligt av bolagets situation. De prognoser och den budget som använts för rapporteringen gås även igenom med företagets nyckelpersoner.

Rapporteringen kan sammanfattas regelbundet på basen av företagets bokföringsrapporter, skräddarsytt efter företagets behov på intitiativ av Greensteps ekonomiexperter, eller så kan det förverkligas genom att utnyttja BI-rapporteringsverktyg (bl.a. BiBook-rapporteringsplattform). Genom att utnyttja BI-rapporteringsverktyg kan man skapa en dynamisk och visuell rapporteringshelhet för kontinuerligt informationsbehov.

Fördelar med ledningsrapportering:

  • Rapporterna erbjuder väsentlig information som ger en helhetssyn och stöder affärsverksamhetens styrning och utveckling, beslutsfattande och ekonomiska målsättningar.
  • Rapportering frigör ledningens resurser till förmån för utveckling av kärnverksamheten.
  • Regelbunden rapportering ökar utomstående investerares förtroende för företaget.

Rapporterna innehåller bl.a.:

  • Regelbunden uppföljning av att de finansiella målen uppnås, genom för företaget väsentliga analyser.
  • En jämförelse mellan den nuvarande situationen, tidigare perioder, samt budgeten.
  • Tabeller och grafer för att tydliggöra observationer.
  • En tydlig, skriftlig analys i sammanfattad form, som innehåller utredningar för betydande avvikelser.

Greensteps experter hjälper dig

På Greenstep erbjuder vi stöd åt våra kunder vid t.ex. utveckling av ledningsrapportering, fastställande av mätare och skapandet av rapporteringshelheter åt ledningen. Vi hjälper ert företag med ibruktagandet av rätt BI-rapporteringsverktyg, eller med regelbunden sammanställning av rapporteringshelheten på basen av bokföringen.