Hantering av rörelsekapital

Greensteps erfarna experter kan med hjälp av sin mångsidiga kunskap och data-analytik hjälpa till att optimera ditt företags rörelsekapital.

Kassaflöde genom optimering av rörelsekapital

Genom effektiv och hållbar optimering av rörelsekapital effektiveras företagets verksamhet på ett allmänt plan. Med optimeringen kan man öka kapitalomsättningshastigheten, förbättra likviditeten samt avkastningen på investeringar. Hanteringen av rörelsekapital kan även optimeras till exempel vid en för företaget eller allmän avvikande ekonomisk situation, då en klar förändring sker i företagets kassaflöde.

Hantering av rörelsekapital handlar om att optimera det rörelsekapital som är bundet till verksamheten längs hela företagets värdekedja. Produktionskedjans olika delar och skeden från tillverkning till distribution påverkar rörelsekapitalets alla områden. Rörelsekapitalet kan optimeras genom att till exempel förhandla om längre betalningstider för inköpsfakturor eller andra skulder, effektivera lagrets omsättningshastighet eller effektivera indrivningen av kundfordringar - för att få kassan att räcka längre.


Hantering av rörelsekapital för företag i olika storleksklasser

Ändamålet med hantering av rörelsekapital är bolagsspecifikt. Tillväxtföretag fokuserar ofta på investering och kassaflödet kan till och med vara negativt - och genom effektiv hantering av rörelsekapital strävar man efter att säkra kassans tillräcklighet och hjälpa den allmänna likviditetetssituationen. Vid behov flyttar hanteringen av rörelsekapitalet även fram företagets behov av tilläggsfinansiering till ett senare skede. Kassans tillräcklighet kan även förlängas märkbart genom optimering av rörelsekapital, då till exempel behovet av extern finansiering flyttas framåt.

Hantering av rörelsekapital bland större företag fokuserar mer på att likvida medel inte binds till rörelsekapitalet, utan att den kassa som frigörs från detta kan användas för något annat ändamål, såsom dividendutdelning eller tilläggsinvesteringar. Ifall rörelsekapitalet är optimerat på bästa möjliga sätt och till exempel 2 MEUR frigörs för ett annat ändamål, kan man i samband med kommande investeringar lyfta 2 MEUR mindre i banklån. Speciellt inom börsbolag lönar det sig att fästa särskild uppmärksamhet vid optimal hantering av rörelsekapital, eftersom man med det uppnår en bättre avkastning på investeringar, vilket höjer bolagets uppskattning i investerarnas ögon.

Genom att känna till nuläget är det enklare att utveckla verksamheten

Med hjälp av en nulägesanalys av ekonomiförvaltningen kan man få en övernlick av rörelsekapitalet i nuläget, hur det har utvecklats under åren, samt hur olika delområdet har utvecklats i absoluta termer och omsättningshastighet (kundfordringar, kortfristiga skulder, lager). Den information man får från analysen jämförs sedan med företag som är verksamma inom samma bransch, vilket hjälper att fastställa företagsledningens ambitioner när mål sätts upp. På basen av dessa sätts nya mål upp för följande år och man går detaljerat igenom de åtgärder med vilka målen kan nås.

Hur kan hanteringen av rörelsekapitalet konkret förbättras?

  • Kundfordringar: Omsättningshastigheten kan konkret förbättras genom att göra upp koncernriktlinjer för försäljningen och säljarna, förhandla om kortare betalningsvillkor med nuvarande kunder samt strama åt indrivningsprocesserna genom att följa regelbundna indrivningsrutiner och skicka förhandspåminnelser åt de viktigaste kunderna (om det finns kunder som ständigt betalar för sent > förhandsbetalningar åt dem i fortsättningen).
  • Leverantörsskulder: Förbättra omsättningshastigheten med koncernriktlinjer för inköp, genom att förhandla om längre betalningsvillkor med nuvarande leverantörer och införa stramare inköpspolicy även när det gäller betalningsvillkor för indirekta inköp.
  • Lager: Vi specifierar frågor gällande lagrets ägarskap genom att utnyttja nuvarande konsignationsleverantörers andel (dvs. lager från leverantörens lager tills de tas i bruk), förhandla om nya konsignationsleverantörer och därmed minska saldot för råvaror och försnabba omsättningen. Lagerprocesser kan förbättras genom att sätta basprocesserna i ordning genom att göra instruktioner för inventering, samt genom att försäkra bokföringspraxis och snabb leverans av den färdiga produkten. För att förbättra lagrets omsättning behövs även fungerande metoder för att prognostisera beställningar, så att råvaror inte skall beställas i onödan för att bara ligga i råvarulagret. Detta kräver bra kundrelationer och en förmåga av kunden att kunna förutse det egna behovet.
  • Analys av produktportfolion och upprättande av en produktstrategi för rörelsekapital: Vi granskar hur produkterna tillverkas och i fall de kräver avvikande råvaror eller material, eller eventuell specialanpassning i produktionslinjen. Kan produkterna tillverkas i en större volym, eller binder specifika produkter onödigt lagerutrymme och förlänger således omsättningshastigheter? Även t.ex. identifiering och optimering av material som går till spillo är en viktig del av processen.

För förbättring av rörelsekapitalet krävs det från de olika delområdena att antal kundfordringar, lagrets mängd och omsättningshastighet minskar, medan leverantörsskuldernas del växter och deras omsättningshastighet förlängs på motsvarande sätt.

Greensteps experter till din hjälp

Våra experter hjälper till med hanteringen av rörelsekapital genom att kartlägga ditt företags nuvarande situation, genom vilken vi kan göra en plan för optimering av rörelsekapital. Vi utnyttjar moderna verktyg, såsom Power BI och BI Book, vilket ger oss en tydlig bild av företagets ekonomiska situation. Vi kan också följa med indikatorerna för rörelsekapitalets effektivitet: vilka är kundfordringarna, vad är deras genomsnittliga betalningstid, hur leverantörsskuldernas omloppstid är i förhållande till kundfordringarnas omloppstid samt vad lagrets omsättningshastighet är - och på detta sätt prognostisera kassaflödet.

Greensteps CFO-team består av ca. 40 erfarna experter, som har brett branschkunnande och erfarenhet av olika kundtyper, allt från startups till börsbolag. Vi känner alltså bra till de olika behoven hos företag i olika skeden och inom olika branscher.