Independent Business Review

IBR - Identifiera potentiella risker

En Independent Business Review (IBR) är en finansiell överblick som ger en objektiv syn på företags prognoser, genom att använda fakta och siffror som är försedda av företagen samt externa resurser. IBR:s kan begäras av alla borgenärer som har ett ekonomiskt intresse i företagen. Dessa kan omfatta affärsbanker, investeringsbanker samt riskkapitalbolag. Rapporterna som görs kan användas till att göra kreditbeslut.

IBR:s utförs normalt då företag står inför en viss typ av problem och borgenären inte vet hur det lönar sig att gå till väga. Företaget har ofta sin egen syn på framtiden, men en IBR borde istället ge en objektiv överblick. Målet med en IBR är att identifiera potentiella risker.

Slutresultaten av IBR kan till exempel avgöra om banken flyttar fordringarna till indrivning eller fortsätter hjälpa företaget. Banken har oftast en förhandsuppfattning av företagen, men en utomstående överblick uppskattas alltid. Ibland kräver bankens kreditportföljsanalys också en oberoende bedömning av kundens ekonomiska situation. I vissa fall bestämmer sådan bedömning hur banken avser att ta itu med företaget i framtiden.

Investerare och finansiärer koncentrerar sig ofta på olika saker hos företagskunden. För finansiärer är hållbar skuldsättning viktigt, medan investerare är mer intresserade av tillväxt. Dessa två går naturligtvis hand i hand, men då rapporten görs är det viktigt att tänkta på för vem rapporten skall presenteras. I både fallen är fakta viktigare än uppskattningar.

Vår strategi är att först göra en preliminär bedömning, därefter analyseras verksamhetsplanen ur ett finansiellt perspektiv. Vi utför scenarioanalyser och utvärderar olika alternativ.

Gedigen erfarenhet av IBR

På Greenstep utförs IBR:s av våra finansiella experter, som har erfarenhet av att hjälpa företag med finansiella svårigheter. Ett dedikerat team kommer att samlas ihop, med bakgrund i allt från redovisning och finansiering till statistik.


Kontaka oss så hjälper vi ditt företag med IBR!