Whistleblowing

Whistleblowing - Fraud Desk

 • En kanal för rapportering av missförhållanden
 • Man kan lämna in en rapport anonymt eller med namn

  Enligt ett nytt EU-direktiv bör alla företag med över 50 anställda upprätta en intern kanal för rapportering av missförhållanden eller allvarliga oegentligheter.

  Den lösning vi erbjuder är en så kallad high end -tjänst för rapportering av missförhållanden och hantering av dessa. Greensteps Fraud Desk-team består av experter inom juridik, ekonomi och HR, vilket gör att vi effektivt kan hantera inkomna rapporteringar, granska deras relevans samt ge möjliga åtgärdsrekommendationer. Som en utomstående aktör är vi neutrala i hanteringen av rapporteringar och vi kan garantera skydd av anonymiteten hos den som lämnat in en rapport.

  I samband med ibruktagandet av tjänsten gör vi upp en verksamhetsplan för hantering av missförhållanderapporteringar. Ibruktagandet av tjänsten innehåller även en kommunikationsgrund som gör det enkelt att informera både egen personal och andra intressenter om ibruktagandet av kanalen och missförhållanderapportering. I slutet av året får kundföretaget en helhetsrapport av inkomna rapporteringar och möjliga åtgärder.

  Tjänsten kan tas i bruk med kort tidtabell.

  Bekanta dig även med våra vanligt förekommande frågor.