Porssiyhtiot icon new
Brand background blur
Porssiyhtiot icon new

Färdigheter i koncernredovisning för både vardags- och förändringssituationer

Vi erbjuder expertsupport för både inhemsk koncernredovisning och IFRS-redovisning.

Ett team av experter på extern rapportering säkerställer hög kvalitet på koncernredovisning och redovisning

Är ni skyldiga att upprätta koncernredovisning? Behöver du rådgivning eller rapporteringsstöd av externa redovisningsexperter? Du kan outsourca din koncernredovisning till oss, från rutinmässig redovisning till rapportering.

Vårt team av experter på koncernredovisning och IFRS-frågor dvs. vårt CFO-serviceteam för extern redovisning, löser även de mest komplexa rapporteringsutmaningarna och driver din ekonomiska förvaltning framåt. Vi kan hjälpa dig med alla aspekter och steg i upprättandet av din koncernredovisning. Oavsett om ditt företag är onoterat eller noterat hanteras extern redovisning och rapportering pålitligt och i tid. Vi kan tillgodose dina specifika behov av koncernredovisning, konsolidering och IFRS-rådgivning.

Om du behöver specifik expertis, till exempel under en tillfällig tjänsteperiod, kan det vara den bästa lösningen att använda en tillfällig extern redovisningsexpert. Stöd från våra konsulter med expertis inom koncernrapportering och IFRS-standarder är en effektiv lösning för att fylla resursluckorna.

Stella Mertsola

Koncernrapportering

Koncernredovisningstjänster är tjänster som fokuserar på att upprätta och konsolidera finansiella rapporter och bokslut för koncernen. Detta kan till exempel innefatta upprättande och konsolidering av koncernredovisning, av koncernbalansräkning och av koncernresultaträkning samt analys av koncernens kassaflöden och resultat.

Koncernredovisningstjänster hjälper ett företag att förstå den finansiella situationen för koncernen som helhet och att fatta välgrundade affärsbeslut. Målet är att ge tillförlitlig och jämförbar information till investerare, myndigheter och andra intressenter.

Calle Harald 2

IFRS-rådgivningstjänster

IFRS är en krävande uppsättning standarder och det lönar sig att ha stöd av experter som arbetar med dem fortlöpande och som är skickliga på att tillämpa dem.

Våra IFRS-rådgivningstjänster hjälper dig när du behöver expertstöd för att följa IFRS och producera tillförlitlig rapportering.

Vi erbjuder tjänster som finansiell rapportering och upprättande av bokslut enligt IFRS, IFRS-konverteringar samt IFRS-rådgivning och konsultation.

Våra IFRS-tjänster är proaktiva till sin natur. Utgångspunkten är att vi ska känna ditt företag och ditt rapporteringssystem inifrån ut. Därmed kan vi hjälpa er med att tillämpa IFRS standarder i den finansiella rapporteringen. IFRS standarderna ändras fortsättningsvis och det är våra experters uppgift att hänga med i utvecklingen.