Startup icon new
Start Ups new
Brand background blur
Startup icon new

Vi stöder startup- och tillväxtföretag på deras resa mot framgång

Att stödja tillväxtföretag har redan från start varit en del av Greensteps DNA. Vi känner till företagsfältet, investerare och tillvägagångssätten mycket väl - så låt oss följa med på er resa mot framgång!

Lämna dina kontaktuppgifter och vi återkommer så fort som möjligt! Ta kontakt!

Tillväxt är en lagsport

Ett nystartat företag stöter ofta på utmaningar som rör finansiering, personalresurser, kompetens och processutveckling. Man kan eller behöver inte alltid kunna göra allt själv. Greenstep har varit med och hjälpt många tillväxtföretag på deras resa mot framgång. Med hjälp av vår yrkeskompetens och den kunskap vi samlat genom erfarenhet kan vi hjälpa ert företag att hitta de metoder som passar bäst för er. På det här sättet kan ni koncentrera er på er kärnkompetens och vi stödjer er i resan mot framgång.

Man har endast en chans att göra ett bra första intryck på investeraren

Många av våra kunder har till en början klarat sig bra genom finansiell bootstrapping, men bristen på finansiering har snabbt blivit ett hinder för tillväxt. Ifall ni funderar på kapitalanskaffning, oavsett om det handlar om seed-, serie A- eller B-runda, måste grunden vara i skick för potentiella investerare. När tiden är knapp och investerare i medeltal blir intresserade av endast en tiondel av alla företag som presenteras, är det otroligt viktigt att göra ett gott första intryck.

Tillsammans med våra expterter hittar vi de bästa alternativen för startup- och tillväxtfinansiering för att stödja ert företags tillväxt. Investerare litar på våra värderingar och de siffror vi framställer, vilket gör att ni får ett tryggt stöd för att kunna visa er fulla potential. Genom att använda en utomstående expert i förhandlingar med investerare förbättrar ni era möjligheter att lyckas, eftersom en erfaren förhandlare hjälper till att hitta de bästa kontakterna och försäkrar att allt väsentligt tas upp under förhandlingarna.

Vi har gjort ett flertal Independent Business Review-rapporteringsprojekt åt våra kunder. En Independent Business Review ger företaget en överblick över möjliga finansieringsmodeller genom att använda data från företaget och dess externa resurser. Rapporten ger investerarna en klar bild över företagets situation och potential, vilket hjälper att få ett positivt finansieringsbeslut.

Förutom finansiering behöver företaget också planera ansökningen av offentlig finansiering. Eftersom kanalerna för offentlig finansiering är fragmenterade och delvis överlappar varandra, är det ur företagets synvinkel bra att känna till vilka olika alternativ det finns. Vi ger våra kunder professionellt stöd vid valet av finansieringskällor och hjälper till med ansökningsprocessen.

Tillväxten sker i kärnprocesserna - vi hjälper till med supportfunktionerna

Många tillväxtföretag har en ledning i samma klass som börsbolag, och investerarna förväntar sig dessutom att företagets operativa ledning skall fokusera på utveckling av verksamheten. Pressen är stor och tiden knapp. Företagen har dock inte alltid möjlighet, speciellt inte i startskedet, att anställa en CFO eller Controller att sköta företagets ekonomi. Greenstep erbjuder kunniga och erfarna CFOs eller Controllers till er tjänst även på deltid, enligt era behov. Våra CFO-tjänster kan även utnyttjas under en överenskommen tidsperiod. En Interim-CFO kan ett företag ha behov av till exempel vid resursförändringssituationer; när det finns behov av att bibehålla den ekonomiska funktionen under en övergångsperiod. På det här sättet är ert företags ekonomiledning i trygga händer utan en permanent rekrytering.

För att säkerställa fullt fokus på tillväxt, behöver företagsledningen fokusera på den operativa verksamheten. Därför är det bra att outsourca supportfunktioner, så som ekonomiförvaltningen, till en pålitlig partner. För tillväxtföretag finns det skäl att hitta en partner, med vilken man tillsammans kan utveckla verksamheten. En satsning på endast bokföring säkrar förvisso de lagstadgade skyldigheterna, men processerna förblir ofta oeffektiva och kan därmed inte stöda företagets tillväxt optimalt. Högkvalitativt gjord bokföring och processernas utveckling tillsammans ger fart åt tillväxten i stället för att bromsa den.

För att hänga med i svängarna vad gäller den ekonomiska situationen och kundernas beteende behöver även analytiken och rapporteringen vara i skick. Det är viktigt att vara medveten om hur företagets ekonomiska situation ser ut eller hur kundernas betalningsbeteende har utvecklats. Med hjälp av BiBook-rapporteringsverktyg skapar du enkelt användbara och visuellt tydliga rapporter för olika ekonomiska helheter. BiBook kan också användas vid diskussioner med investerare och finansiärer för att ge dem en klar bild av företagets situation.

Personalen som drivkraft för tillväxt

I ett startup-företags startskede kan brist på resurser och medvetenhet skapa situationer som kräver risktagningar. Kulturen i ett litet team bygger på personkemin mellan teammedlemmarna - men HR-behoven utvecklas hand i hand med företaget. När företaget växer räcker det inte endast med fungerande personkemi, utan för att behålla kunniga personer och genom rekrytering skapa nytt humankapital behöver man beakta både personalledning och medarbetarupplevelser allt mer.

Inom personalfrågor kan företag till en början använda färdiga arbetsavtalsmallar som hittas på nätet, men genom att granska HR-processerna med en expert kan man enkelt undvika tråkiga överraskningar. Till exempel kan arbetsavtalens enhetlighet, semesterpraxis och principer vid avslutat arbetsförhållande föra med sig överraskiningar om tillvägagångssätten inte på förhand är uttänkta. Under tillväxtfasen har ett företag ändå inte alltid behov av en intern HR-expert på heltid. I detta fall kan en lämpligare och mer kostnadseffektiv lösning vara att ta hjälp av en HR-expert på deltid eller utnyttja vår HR Workshop-tjänst.

I takt med att personalstyrkan växer kommer även arbetsgivarens lagstadgade plikter allt starkare med i bilden. Man behöver även sätta mer fokus på utveckling av organisationskulturen och sköta om medarbetarupplevelser. Det är nämligen knappast någon överraskning att engagerade och nöjda medarbetare presterar bättre på jobbet. Enligt studier syns detta även tydligt ekonomiskt. Genom en stark medarbetarupplevelse är engagerade medarbetare 21% mer lönsamma än mindre engagerade (Gallup 2016). Företag som satsar på att skapa en positiv medarbetarupplevelse har även 11% högre omsättning än motsvarande företag som inte satsat på det (Forrester Research 2016). Av denna orsak är det viktigt att inkludera personalstrategi på företagets tillväxtresa.

Tillväxt är ett beundransvärd tillstånd, som man också behöver kunna hantera. När företaget växer går det mer tid till att lära känna nya människor. Med välplanerade processer, så som en lyckad inskolning, skapar man ännu bättre förutsättningar för personalen att lyckas med sina uppgifter och utveckla sin kompetens. Vi fungerar som ert stöd såväl vid planering och utveckling av processerna som vid många andra personalrelaterade frågor.

Säkra skalbarhet, erövra världen!

När man strävar efter tillväxt, behöver man beakta skalbarheten i företagets interna processer även med tanke på framtida behov. Ingen vill hamna i en situation där man vid utveckling av verksamheten märker att de nuvarande systemen inte längre möter de egna behoven. Framtida tillväxt behöver i alla fall beaktas när man fattar beslut. Ofta kommer ändå den här väggen emot när verksamheten växer. Greensteps tjänster är formade för att kunna växa med företaget både nationellt och internationellt. Till exempel HR-frågor och löneräkning, verksamhetsstyrning (t.ex. NetSuite) samt utveckling av interna processer är betydligt enklare även i framtiden, när de har beaktats redan i företagets tillväxtskede.

Vi hjälper gärna till att utveckla dessa delområden till en fungerande helhet, eftersom vi vill vara med och hjälpa er på er resa mot framgång!