I dagens föränderliga värld är det viktigt att snabbt få pålitlig information om hela koncernens situation som stöd för beslutsfattandet. Effektiv konsolidering och koncernrapportering är av central vikt vid produktionen av den ekonomiska information som används vid styrning av hela koncernen.

Koncernens hanterings- och rapporteringsprocesser är ofta invecklade och kräver mycket resurser och kunskap. På grund av detta hjälper vi på Greenstep våra kunder att utarbeta så standardiserade koncernrapporteringsprocesser som möjligt samt eliminera onödiga manuella arbetsskeden, för att frigöra mera tid till analysering och beslutsfattande. Vare sig det handlar om en liten koncern eller en stor, internationell koncern, så hjälper Greensteps erfarna koncernredovisningsexperter ditt företag att effektivt hantera och rapportera koncernens finansiella tal. Vår långa erfarenhet av moderna koncernrapporteringsverktyg, såsom NetSuite och HFM, hjälper oss att identifiera utvecklingsområden i koncernrapporteringsprocesserna.


Effektiv koncernrapportering

En koncernrelation uppstår då moderbolaget äger majoriteten av ett annat företags aktier, andelar eller andra rättigheter som ger rösträtt. Förutom för små koncerner, behöver man för koncernbolaget i allmänhet upprätta ett koncernbokslut. Greensteps erfarna koncernredovisningsexperter hjälper ditt företag att effektivt och högkvalitativt upprätta ett koncernbokslut som uppfyller alla krav. Vår långa och mångsidiga erfarenhet av koncernrapportering från flera olika branscher hjälper oss att försäkra att både koncernbokslutet och annan rapportering på koncernnivå sköts med effektiva och transparenta processer. Med hjälp av våra erfarna experter, av vilka flera har bakgrund inom CGR-revision, får ni snabbt svar även på mera invecklade koncernredovisningsfrågor.

En bra koncernrapporteringsprocess startar från att man effektivt kan samla in information från dotterbolagen. Det som ofta kan leda till utmaningar är ifall rapporteringen skiljer sig mellan de olika dotterbolagen. Det kan handla om att man använder olika bokföringsprogram och kontoplaner, eller så är bokföringen utformad enligt något annat lands bokföringsstandarder. På grund av detta är det viktigt att de personer som ansvarar för koncernrapporteringen förstår både lokala krav och de krav som gäller för hela koncernen, för att tillsammans med dotterbolagens bokförare kunna försäkra korrekt rapportering för bådas del.

I större företag lönar det sig att ha ett eget system för konsolidering och rapportering, och sträva efter att så långt som möjligt automatisera insamlingen av uppgifter från dotterbolagens bokföring. När det gäller uppgifternas jämförbarhet är det viktigt att man har en konsekvent kontoplan inom koncernen. Med hjälp av ett konsolideringssystem får man även automatiserat största delen av interna elimineringar samt valutakonverteringar, vilket försnabbar processen märkbart och göra att det manuella arbetet minskar. Oberoende om det handlar om en mindre konsolidering, gjord i Excel, eller ett större konsolideringssystem så är det viktigt att planera processerna så att de så effektivt som möjligt tillåter förändringar i bolagsstrukturer och redovisningsregler. Företagsvärlden förändras ständigt och det är viktigt att genom kontinuerlig utveckling försäkra att koncernrapporteringen hänger med i förändringen. Greenstep hjälper till att bygga och förbättra koncernredovisningsprocesser, och med användningen av dem. Vi hjälper till med standardisering och effektivering av processerna genom att försäkra deras transparens.

Koncernrapporteringen behöver tillsammans med bokslutet förse ledningen med mångsidig information om hela koncernens ekonomiska situation, som stöd för beslutsfattandet. Greenstep hjälper till att bygga mätinstrument för analysering av koncernens lönsamhet, samt att skapa informativa och visuella rapporter för uppföljning av såväl resultat, balansräkning och kassaflöde. Med hjälp av vårt analytik-team kan vi även erbjuda effektiva och dynamiska Microsoft Power BI-baserade rapporteringslösningar för modernisering av ert företags rapportering.