Treasury-tjänster

Varför använda sig av Treasury-tjänster?

Kompetent finansiell riskhantering minskar effekterna av finans- och valutamarknadens fluktuationer i din verksamhet.

Då verksamhet utförs utomlands exponeras bolaget för valutarisker ofta. Valutakursförändringar kan ha påverka resultat, kassaflöde eller tillgångsvärderingar negativt. En välgenomtänkt hantering, övervakning och rapportering av valutarisken möjliggör en bättre förutsägbarhet av verksamheten. Beroende på affärsverksamhetens natur är också ränte-, kredit-, likviditets- och råvaruriskhantering viktiga aspekter av riskhantering som helhet. Våra tjänster omfattar exempelvis:

  • Utarbetning och och uppdatering av Treasurypolitiken
  • Rådgivning gällande utländsk valuta och andra finansiella risker, inklusive användningen av derivatinstrument.
  • Förstärkning av Treasury-organisationen
  • Implementering av Treasury-system

Fördelar:

  • Minskar effekten av finansmarknadens risker i affärsverksamheten.
  • Säkerställer att derivatpositionen inte för med sig överraskningar för företaget.

Genom optimering av bolagets rörelsekapital och frigörelse av kapital kan likviditeten förbättras och kassaflödeshanteringen effektiveras.

Syftet är att förbättra de befintliga likvida medlens avkastning genom en lämplig penningmarknadsoperation. Det är viktigt att optimera processerna för inköp, försäljning och lagerhantering så att rörelsekapitalet är optimalt.

Fördelar:

  • Företaget får ytterligare inkomster från sina kassaresurser riskfritt, utan att äventyra sin operativa verksamhet.
  • Optimerat rörelsekapital frigör likvida medel för den operativa verksamheten, vilket minskar behovet av kortfristig finansiering.

Professionell hantering av investeringsresurser

Vi kan skapa en lämplig investeringspolitik för din organisation, samt hjälpa till med såväl konkurrensutsättning som valet av lämpliga kapitalförvaltare.

Fördelar:

  • Rådgivning av oberoende kapitalförvaltare.

Ta kontakt gällande våra treasury-tjänster!