Deltids Controller/CFO

Företaget får tillgång till en professionell controller/CFO för en överenskommen tidsperiod, exempelvis för några dagar i månaden. Deltids controller/CFO-tjänsten behövs då företag inte har behov av en heltidsarbetare.

Till controller-tjänsten hör arbete, såsom utveckling av finansiella modeller, prognoser, budgetering samt rapportering av faktiska finansiella uppgifter till ledningen, styrelsen och andra intressenter. Förutom detta hjälper vi även till med olika ad-hoc projekt, såsom söka efter finansiering av staten eller privata investerare. Dessa projekt sker oftast i samarbete med kunden.

Ekonomichefen ansvarar för företagets ekonomiförvaltning i önskad utsträckning, fungerar som företagsledningens partner och stöder företagets verksamhet och strategiska ledning ur en ekonomisk synvinkel. Han/hon ger även regelbundet analyser och rapporter över företagets finansiella ställning, deltar i fastställandet av de finansiella målen och fungerar som ledningens rådgivare inom finansiella frågor samt kan även enligt överenskommelse ansvara för andra traditionella ekonomichefstjänster, exempelvis processutveckling och finansiering.

Fördelar:

  • En professionell controller/CFO skapar en stark grund för företagets affärsverksamhet och lönsam tillväxt.
  • Företaget får kostnadseffektivt till sitt förfogande högklassiga och professionella tjänster
  • Företagsledningens resurser frigörs till förmån för kärnverksamhetens delområden och dess utveckling.