Hållbarhet i leverantörskedjan

Ansvarsfulla inköp är en del av hållbarhetsarbetet.

Vad är ansvarsfullt inköp och hållbarhet i leverantörskedjan? Vad bör du veta om en potentiell ny leverantör ur ett hållbarhetsperspektiv innan du skriver under ett avtal? Kan du identifiera potentiella hållbarhetsrisker i ditt företags leverantörskedja?

Företag av alla storlekar har både positiva och negativa värdekedjeeffekter. Det är viktigt att företagsledningen är medveten om hur deras verksamhet påverkar värdekedjan och vilka potentiella risker som är förknippade med den. När man överväger effekterna av ett företags värdekedja är det viktigt att se på leverantörskedjorna på ett holistiskt sätt.

Upphandlingsansvaret är en väsentlig del av företagens ansvarsarbete. Det kan dock vara svårt att bedöma det sociala ansvaret i den egna leverantörskedjan om man inte har tidigare erfarenhet eller tid att fördjupa sig i ämnet.

Tjänster för socialt ansvar i leverantörskedjan hjälper våra kunder:

 • Identifiera verksamhetens positiva och negativa effekter på värdekedjan
 • Identifiera potentiella risker för mänskliga rättigheter i leverantörskedjor
 • Genomföra en nulägesanalys av inköp och upphandlingar och utarbeta en åtgärdsplan
 • Finjustera processerna för hållbarhet vid inköp och upphandlingar
 • Definiera principerna för ansvarsfulla inköp
 • Skapa en etisk uppförandekod för leverantörer, Supplier Code of Conduct
 • Sätta upp och övervaka mål för hållbara inköp

Vastuullinen hankinta

Våra hållbarhetsexperter hjälper dig gärna med dina behov av ansvarsfulla inköp.


  Läs påståendena nedan och verifiera om följande aspekter av hållbart inköp finns i ditt företag:

  1. Vårt företag har uppförandekod (Code of Conduct) och uppförandekod för leverantörer (Supplier Code of Conduct​).
   Uppförandekod och uppförandekod för leverantörer utgör ett ramverk för ansvarsfulla inköp.

  2. Vårt företag har kriterier för ansvarsfulla inköp.
   Med kriterier och processer på plats för ansvarsfulla inköp är det enklare och mer kostnadseffektivt att säkerställa ansvarighet och transparens i leverantörskedjan.

  3. Vi är tydliga med ursprunget av de material vi köper in.
   Det är viktigt för ett företag att känna till ursprunget av det material som köps in, så att eventuella risker för mänskliga rättigheter kan identifieras och det sociala ansvaret för inköpet kan garanteras.

  4. Vi identifierar risker för mänskliga rättigheter i samband med vår verksamhet inom Europa.
   Det kan också finnas betydande risker för mänskliga rättigheter i samband med inköp inom Europa.

  5. Vi har inkluderat hållbarhetsklausuler i våra leverantörsavtal.
   Det är viktigt att det redan i leverantörsavtalen ställs krav på leverantörsansvar. Det gör det lättare att åtgärda eventuella brister som upptäcks senare.

  6. Vi vet vad vi åtminstone bör veta om en potentiell leverantörs ansvar.
   När man väljer en ny leverantör är det viktigt att förstå vad man bör veta om leverantörens ansvar och vilka kriterier som leverantören bör uppfylla. På så sätt väljs ansvarsfulla aktörer som samarbetspartners.

  Hur kan upphandlingsansvaret utvecklas i ditt företag?

  Ta kontakt