Datalagringstjänster

Uppbyggande av datalager samt underhåll och konsultering relaterade till dessa är en del av Greensteps analytiktjänster.

Datalagren fyller samma funktion för analytiktjänsterna som grunderna för ett hus. Att använda datalager i analytik- och rapporteringssystem lönar sig alltid när man vill att informationen skall vara organiserad och lätt att hantera, och när mängden data är stor. Data flyttas till datalagren genom integrationer, som i sin tur flyttar information mellan olika system med hjälp av gränssnittsteknologi.

Genom automatiserad integrering samlas och sparas det behövliga datat i datalagren. Där strävar man också till att redigera och forma datat så långt som möjligt, om mägden data är stor. Till detta datalager kan man sedan koppla t.ex. Power BI, där den slutliga beräkningslogiken och visualiseringen sedan sker för att datat skall kunna presenteras så tydligt och informativt som möjligt åt användaren. I detta skede pratar man om BI-rapporter, med vilka du kan bekanta dig mer här.


Vad ingår i våra datalagringstjänster?

För att kunna göra företagets rapportering smidig, lätt och användarvänlig, rekommenderar vi i de flesta fall att upprätta ett datalager. Detta bidrar till att rapporternas användbarhet hålls på en god nivå utan långa laddningstider eller kraschade webbläsarfönster. Det är väsentligt att förstå att när en stor del av informationen hanteras redan i datalagret, utförs endast informationens visualisering i rapporteringsverktyget (Power BI), vilket gör det möjligt att effektivt skapa en mera utvecklad analytik och visualisering. När mängden data hålls liten, är det även möjligt att koppla Power BI direkt till systemen utan ett datalager där emellan. Detta fungerar bra så länge antalet verifikationer inom företaget hålls på en måttlig nivå.

Uppbyggande av datalager

Ett datalager byggs upp för att hantera och spara information som hämtas från flera olika källor. Datalagret är därför viktigare ju fler system som behövs för rapporteringen. Ifall systemen som används för rapporteringen är flera, och redan en av dem innehåller en betydlig mängd data, lönar det sig absolut att hantera och modellera datat i ett skillt datalager och först efter ladda det till ett rapporteringsverktyg. Ett datalager kan vara byggt och hanteras av kunden själv, men då är dess underhåll också på kundens ansvar. Greenstep kan också konstruera ett datalager som ett engångsprojekt och sedan överlämna hanteringen av datalagret till kunden. Vi rekommenderar dock att vi också sköter hanteringen av de datalager som vi byggt, eftersom vi då kan fortsätta erbjuda mångsidiga utvecklingsförslag för kundföretagets rapportering samt fungera så smidigt som möjligt vid förändringar.

Hantering av datalager

Med hantering menar man allt arbete relaterat till underhåll och utveckling av datalagren. När vi hanterar datalagren kan användaren lita på att informationsmodellerna alltid är aktuella och datat validerat. Vi sköter även om möjliga förändringar som görs i gränssnitten för systemleverantörernas del, och deras möjliga påverkan på datalagren och processerna. För rapporternas användare syns inte detta arbete i den dagliga användningen, men det är en enormt stor och viktig del av utvecklingen av rapporteringen, samt riskhanteringen.

Konsultering

Vi kan hjälpa våra kunder i alla frågor och behov relaterade till datalagren. Vi kan stöda i datalagrens utformning, uppbyggnad och hantering. Vi kan alltså fungera som kundens stöd genom hela datalagrets värdekedja från början till slut. Om du har frågor gällande datalagren eller deras stödsystem, tveka inte att kontakta oss och så funderar vi tillsammans hur vi går vidare med ert ärende.

BiBook Data Room – rapporteringsplattformens eget datalager

I samband med vår BiBook rapporteringsportal har vi skapat en egen datalagringslösning, som fått namnet Data Room. Med hjälp av detta kan användarna själva komplettera data som används i rapporteringen genom att flytta t.ex. Excel-filer för budgeteringen eller genom att själv mata in prognoser rakt i en BI-rapport med hjälp av tabeller som är färdigt integrerade med Data Room.