Operativ HR

Från lagstadgade skyldigheter till strategiska styrkor

Hantering av anställningsförhållandets livscykel är en väsentlig del av personalledning. Det finns ett stort antal operativa och lagstadgade aspekter som arbetsgivaren och förmannen bör ta i beaktande i det egna arbetet och ledarskapet. Då företag växer i snabb takt är det lätt hänt att den interna praxisen och anvisningarna inte dokumenteras. Det finns dock två huvudsakliga orsaker till varför den interna praxisen och tillvägagångssätten borde dokumenteras omsorgsfullt:

  1. De bygger upp grunden för organisationskulturen och skapar en gemensam praxis och gemensamma tillvägagångssätt redan i ett tidigt skede.
  2. Det är mycket svårare att vid ett senare skede förändra dem när ny praxis redan har tagit form.

Exempel på hur våra HR-konsulter kan hjälpa kunder:

  • Personalhandböcker (en kombination av riktlinjer från arbetslagstiftningen och kollektivavtalen samt organisationens egna tillvägagångssätt inom områden som resande, flexibel arbetstid, anvisningar för användning av sociala medier osv.)
  • Personal- och utbildningsplan
  • Jämställdhetsplan
  • Arbetarskydd (inkl. företagshälsovård, arbetarskyddskommitté)
  • Dokument relaterade till anställningsförhållanden (t.ex. anställningsavtal och arbetsintyg)
  • Anställningsförmåner (lunch-, telefon-, motions- och kulturförmåner samt bil- och boendeförmåner osv.)
  • Uppgiftsskydd enligt dataskyddslagstiftningen (GDPR)

Många av dessa operativa och lagstadgade ärenden är mycket tidskrävande om de ännu inte är väl genomtänkta och uppbyggda. Våra HR-specialister tar hand om dessa ärenden på ett effektivt och flexibelt sätt genom samarbete med kunden.


Kontakta oss, vi utvecklar er organisation tillsammans!