Tilinpäätös valmistumassa ja verot laskematta – onko vielä jotakin tehtävissä?

Tilinpaatos valmistumassa

Tilinpäätöksiä tehdään nyt kovaa vauhtia ja esiin nousee jälleen kysymys tilinpäätöksen viimeisestä kirjauksesta; tuloverojen määrästä. Verosuunnittelun näkökulmasta olisi hyvä, jos tässä vaiheessa ei enää tulisi yllätyksiä tai epäselvyyksiä, mutta kokemus on osoittanut, että ei niitä kokonaan pysty välttämään.

Olennaista on ratkaista esiin nousevat asiat huolellisesti jo verolaskelmaa laadittaessa, mikä helpottaa osaltaan myös veroilmoituksen antamista. Lisäksi on tärkeää varmistaa, että kaikki olennaiset verosuunnittelumahdollisuudet on hyödynnetty.

Verosuunnittelukeinot

Verotus on hyvin pitkälle kirjanpitosidonnaista ja tilinpäätöksen yhteydessä tehdyt ratkaisut määrittävät lähtökohtaisesti myös sen, miten verotuksessa toimitaan. Ihan kaikkea tämä ei koske, mutta aina, kun verotuksessa tehdään kirjanpidosta poikkeava ratkaisu, on syytä olla hereillä.

Yleisin tilinpäätökseen liittyvä hyvin keskeinen verosuunnittelukeino on poistojen tekeminen tai tekemättä jättäminen. Verotuksessa ei voida vähentää suurempia poistoja kuin kirjanpidossa on verovuonna tai ennen tätä vähennetty, mutta poistot voidaan pääsääntöisesti jättää verotuksessa kokonaan tekemättä, eli ”hyllyttää”. Tämä vaihtoehto on käyttökelpoinen etenkin tilanteissa, joissa yhtiölle on kertynyt paljon tappioita, joiden hyödyntäminen ennen niiden vanhenemista on epävarmaa. Tällaisessa tilanteessa poistojen tekeminen verotuksessa ei välttämättä kaikilta osin ole perusteltua, kun hyllytettyjä poistoja voidaan käyttää tulevina vuosina tulosta pienentävänä eränä. Oman erikoisuutensa muodostaa tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot, joiden vähentäminen verotuksessa on hyvin vapaamuotoista, kunhan ne on kirjanpidossa vähennetty. T&K menojen jaksotus verotuksessa antaakin paljon suunnittelumahdollisuuksia mm. startup-yhtiöille.

Verotuksessa voidaan hyödyntää myös joitakin kirjanpidon ulkopuolisia erityisvähennyksiä. Koulutusvähennys on käyttökelpoinen erityisesti niille yhtiöille, jotka toimivat työvoimavaltaisilla aloilla ja kouluttavat ahkerasti henkilöstöään. Toinen erityisvähennys on tutkimus- ja kehittämistoiminnan alihankintamenoihin liittyvä lisävähennys, joka on 50 % (2022–2027 150 %) tietyistä T&K-toiminnan alihankintamenoista. Lisävähennyksen enimmäismäärä on 500.000 €, joten potentiaalinen verohyöty on 100.000 € vuodessa.

Kun verot on saatu laskettua oikein, on syytä varmistaa, että maksetut ennakot vastaavat verolaskelmaa. Jos ennakoita on maksettu liikaa, voidaan liikaa maksetut ennakot hakea takaisin. Jos ennakoita on maksettu liian vähän, niin on mahdollista valita, maksetaanko täydennys heti vai hyödynnetäänkö korollista (2 %) maksuaikaa.

Tilinpäätöksen laadinnan yhteydessä nousevat usein esiin myös yhtiön ja osakkaan väliset toimet. Erityistä huomiota on syytä kiinnittää osakkaan ja yhtiön välisiin velka- ja saamissuhteisiin. Jos osakas on vuodenvaihteessa velkaa yhtiölle, aiheutuu tästä yhtiölle ilmoitusvelvollisuus ja laina katsotaan osakkaan verotettavaksi pääomatuloksi. Toisaalta osakas on voinut jättää osan palkoistaan nostamatta tai antanut yhtiölle lainaa ja jättänyt korot nostamatta. Yhtiön taseessa on tällöin palkka- ja / tai korkovelkaa osakkaalle. Osakkaan verotuksessa voidaan, tiettyjen edellytysten täyttyessä, tehdä näiden erien osalta kirjanpidosta poikkeava tulojaksotus.

Mitä siis pitäisi muistaa?

    • Aktiivinen verosuunnittelu tilikauden aikana helpottaa huomattavasti tilinpäätöksen laadintaa
    • Verolaskelma ja veroilmoitus tulee laatia huolellisesti ja verolaskelman huolellinen laatiminen helpottaa osaltaan veroilmoituksen antamista oikeilla tiedoilla
    • On aina halvempaa tehdä kerralla oikein, kuin korjata virheitä

Yritysverotukseen liittyy paljon erilaisia tulkinnanvaraisia asioita, joiden selvittäminen vaatii erityisasiantuntemusta. Tässä artikkelissa on kuvattu vain muutamia tilinpäätökseen läheisesti liittyviä aiheita.

Muistathan, että avustamme asiakkaitamme kaikissa verotukseen liittyvissä kysymyksissä!