Tilinpäätös valmistumassa ja verot laskematta – onko vielä jotakin tehtävissä?

Jaakko Maijala

Senior Specialist, Tax Services

Tilinpäätöksiä tehdään nyt kovaa vauhtia ja esiin nousee jälleen kysymys tilinpäätöksen viimeisestä kirjauksesta; tuloverojen määrästä. Verosuunnittelun näkökulmasta olisi toki hyvä, jos tässä vaiheessa ei enää tulisi yllätyksiä tai epäselvyyksiä, mutta kokemus on osoittanut, että ei niitä kokonaan pysty välttämään. Olennaista on ratkaista esiin nousevat asiat huolellisesti. Lisäksi on hyvä varmistaa, että kaikki olennaiset verosuunnittelumahdollisuudet on hyödynnetty.

Verotus on hyvin pitkälle kirjanpitosidonnaista ja tilinpäätöksen yhteydessä tehdyt ratkaisut määrittävät pitkälti sen, miten verotuksessa toimitaan. Ihan kaikkea tämä ei koske, mutta aina, kun verotuksessa tehdään kirjanpidosta poikkeava ratkaisu, niin on syytä olla hereillä. Esim. poistojen tekeminen on sidottu kiinteästi kirjanpidon kirjauksiin. Toisaalta juuri poistot ovat yksi keskeisin verosuunnittelukohde.

Verosuunnittelukeinot

Yleisin tilinpäätökseen liittyvä verosuunnittelukeino on poistojen tekeminen tai tekemättä jättäminen. Poistot voidaan pääsääntöisesti jättää verotuksessa kokonaan tekemättä, eli ”hyllyttää”. Tätä käytetään usein tilanteissa, joissa yhtiölle on kertynyt paljon tappioita, joiden hyödyntäminen on epävarmaa. Hyllytettyjä poistoja voidaan käyttää tulevina vuosina tulosta pienentävänä eränä. Oman erikoisuutensa muodostaa tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot, joiden vähentäminen verotuksessa on hyvin vapaamuotoista, kunhan ne on kirjanpidossa vähennetty. T&K menojen jaksotus verotuksessa antaa paljon suunnittelumahdollisuuksia mm. startup-yhtiöille.

Verotuksessa voidaan hyödyntää myös joitakin kirjanpidon ulkopuolisia erityisvähennyksiä. Koulutusvähennys on käyttökelpoinen erityisesti niille yhtiöille, jotka toimivat työvoimavaltaisilla aloilla ja kouluttavat ahkerasti henkilöstöään. Koulutusvähennyksen tekeminen edellyttää tarkkaa työntekijäkohtaista koulutusseurantaa, joten asia on hyvä huomioida työajanseurantajärjestelmissä. Toinen erityisvähennys on T&K toiminnan lisävähennys, joka on 50 % (2022–2027 150 %) tietyistä T&K toiminnan alihankintamenoista. Lisävähennyksen enimmäismäärä on 500.000 €, joten potentiaalinen verohyöty on 100.000 € vuodessa.

Kun verot on saatu laskettua oikein, niin sitten pitää vielä varmistaa, että maksetut ennakot vastaavat verolaskelmaa. Jos on maksettu liikaa, niin haetaan liikaa maksetut ennakot takaisin ja, jos on maksettu liian vähän, niin pitää päättää, maksetaanko täydennys heti vai hyödynnetäänkö korollista (2 %) maksuaikaa.

Tilinpäätöksen laadinnan yhteydessä nousee usein esiin myös yhtiön ja osakkaan väliset toimet. Erityistä huomiota on syytä kiinnittää velka- ja saamissuhteisiin. Jos osakas on vuodenvaihteessa velkaa yhtiölle, niin tästä aiheutuu verotettavaa pääomatuloa osakaslainan muodossa. Toisaalta osakas on voinut jättää osan palkoistaan nostamatta tai antanut yhtiölle lainaa ja jättänyt korot nostamatta. Yhtiön taseessa on tällöin palkka- ja / tai korkovelkaa osakkaalle. Osakkaan verotuksessa voidaan, tiettyjen edellytysten täyttyessä, tehdä näiden erien osalta kirjanpidosta poikkeava tulojaksotus.

Mitä siis pitäisi muistaa?

    • Aktiivinen verosuunnittelu tilikauden aikana helpottaa huomattavasti tilinpäätöksen laadintaa
    • Verolaskelma ja veroilmoitus pitää laatia huolellisesti
    • On aina halvempaa tehdä kerralla oikein, kuin korjata virheitä

Yritysverotukseen liittyy paljon erilaisia tulkinnanvaraisia asioita, joiden selvittäminen vaatii erityisasiantuntemusta. Tässä artikkelissa on kuvattu vain muutamia tilinpäätökseen läheisesti liittyviä aiheita.

Muistathan, että avustamme asiakkaitamme kaikissa verotukseen liittyvissä kysymyksissä!