Uusi verokannustin – tutkimus- ja kehittämistoiminnan yhdistelmävähennys

Blog post photos 685 x 500 px
Juuso oikarinen

Juuso Oikarinen

Associate, Tax Services

Lauri saukkonen

Lauri Saukkonen

Senior Manager, Tax Services

Vuoden 2023 alusta voimaan astunut uusi laki tutkimus- ja kehittämistoiminnan yhdistelmävähennyksestä tarjoaa yrityksille merkittävän verokannustimen tutkimus- ja kehittämistoimintaan. Mitkä ovat vähennyksen saamisen edellytykset, mistä vähennys koostuu ja miten sitä voi hakea?

Uusi laki mahdollistaa ylimääräisen verovähennyksen tutkimus- ja kehittämistoiminnasta (T&K) aiheutuneista palkka- ja ostopalvelumenoista. Yhdistelmävähennyksestä saatava verohyöty voi parhaimmassa tapauksessa olla jopa 200.000 euroa vuodessa.

Mistä yhdistelmävähennys koostuu?

Yhdistelmävähennys on kaksiosainen, ja se koostuu yleisestä ja ylimääräisestä lisävähennyksestä.

Yleinen lisävähennys:

 • Yleisen lisävähennyksen määrä on 50 % kaikista verovelvollisen lisävähennyksen oikeuttavista tutkimus- ja kehittämistoiminnan palkkojen ja ostopalveluiden yhteismäärästä.
 • Verovuosikohtainen vähimmäismäärä 5.000 euroa ja enimmäismäärä 500.000 euroa.
 • Esimerkkejä:
  • Yritys A Oy vuosi 2023: 10.000 euron T&K kuluilla yritys saa 5.000 euron (eli 50 %) yleisen lisävähennyksen. Vaikutus maksettaviin veroihin on 1.000 euroa.
  • Yritys B Oy vuosi 2023: 1.000.000 euron T&K kuluilla yritys saa 500.000 euron (50 %) yleisen lisävähennyksen. Vaikutus maksettaviin veroihin on 100.000 euroa.
 • Yleinen lisävähennys on verovuosikohtainen ja se on mahdollista tehdä jo verovuoden 2023 verotuksessa verovuodelle 2023 kohdistuvien tutkimus- ja kehittämistoiminnan menojen perusteella.


Ylimääräinen lisävähennys:

 • Ylimääräisen lisävähennyksen määrä perustuu tutkimus- ja kehittämistoiminnan menojen lisääntymiseen verrattuna edelliseen verovuoteen ja se on mahdollista tehdä ensimmäisen kerran verovuoden 2024 verotuksessa.
 • Ylimääräisen lisävähennyksen määrä on 45 % tutkimus- ja kehittämistoiminnan palkkojen ja ostettujen tutkimus- ja kehittämistoiminnan palveluiden menojen tosiasiallisen lisäyksen määrästä.
 • Verovuosikohtainen enimmäismäärä on 500.000 euroa (ei vähimmäismäärää koskevaa rajoitusta).
 • Esimerkkejä (jatkoa)
  • Yritys A Oy vuosi 2024: 30.000 euron T&K kuluilla yritys saa:
   • 15.000 euron (50 %) yleisen lisävähennyksen (vaikutus maksettaviin veroihin on 3.000 euroa) ja lisäksi
   • 9.000 euron ylimääräisen lisävähennyksen (45 % T&K menojen noususta edelliseen vuoteen nähden. T&K menot nousseet 20.000 euroa vuodesta 2023). Vaikutus maksettaviin veroihin on 1.800 euroa.
  • Yhteensä A Oy saa vuonna 2024 tehdä 24.000 euron lisävähennyksen verotuksessaan. Vaikutus maksettaviin veroihin on 4.800 euroa.
 • Yritys B Oy vuosi 2024: 3.000.000 euron T&K kuluilla yritys saa:
  • 500.000 euron (lain maksimimäärä) yleisen lisävähennyksen (vaikutus maksettaviin veroihin on 100.000 euroa) ja lisäksi
  • 500.000 euron (lain maksimimäärä) ylimääräisen lisävähennyksen (T&K menot nousseet 2.000.000 euroa). Vaikutus maksettaviin veroihin on 100.000 euroa.
  • Yhteensä B Oy saa vuonna 2024 tehdä 1.000.000 euron lisävähennyksen verotuksessaan. Vaikutus maksettaviin veroihin on 200.000 euroa.

Mitä on yhdistelmävähennyksen edellytykset täyttävä tutkimus- ja kehittämistoiminta?

Tutkimus- ja kehittämistoiminnalla tarkoitetaan sellaista luovaa ja systemaattista toimintaa tiedon lisäämiseksi tai tiedon käyttämiseksi uusiin sovelluksiin, jolla tavoitellaan jotain olennaisesti uutta. Tutkimus- ja kehittämistoiminnalla on lisäksi ennalta määritelty tavoite, toimintaa tulee suorittaa suunnitelmallisesti siihen kohdennetuilla resursseilla ja toiminnan toteutusta tulee seurata.

 • Esimerkiksi täysin uuden tuotteen, palvelun tai prosessin kehittäminen sekä jo olemassa olevan tuotteen, palvelun tai prosessin olennainen parantaminen voidaan katsoa lain edellytykset täyttyväksi tutkimus- ja kehittämistoiminnaksi.
 • Esimerkiksi pelkkä toiminnan yleinen kehittäminen, tehostaminen tai muu yleinen parantaminen ei yleensä täytä edellytyksiä.

Verohallinto on ohjeistuksessaan määritellyt vähennykseen oikeuttavaa toimintaa vielä tarkemmin. On kuitenkin ilmeistä, että tulkinnanvaraisia tilanteita tulee käytännössä eteen. Verovelvollisen tutkimus- ja kehittämistoiminnan tulee liittyä välittömästi verovelvollisen omaan elinkeinotoimintaan.

Mitkä menot voidaan ottaa huomioon yhdistelmävähennyksessä?

Yhdistelmävähennyksessä huomioidaan ensinnäkin työntekijöiden palkat siltä osin kuin ne kohdistuvat tutkimus- ja kehittämistoimintaan. Vähennyksen perusteeseen ei kuitenkaan lueta esimerkiksi palkkaan liittyviä sivukuluja kuten työnantajan sosiaaliturvamaksuja.

Lisäksi yhdistelmävähennyksessä huomioidaan ulkopuolisilta taholta hankitut, ulkopuolisen henkilöstön tuottamat ostopalvelut. Palveluntarjoaja voi olla myös samaan konserniin kuuluva yritys. Vaatimus siitä, että ostopalvelu on ulkopuolisen henkilöstön tuottama rajaa ulkopuolelle esimerkiksi erilaiset koneiden leasingsopimukset, vaikka ne liittyisivätkin tutkimus- ja kehittämistoimintaan.

Yhdistelmävähennyksen perusteeseen luettavien palkka- ja ostopalvelumenojen kohdistuminen hyväksyttävään tutkimus- ja kehittämistoimintaan on pystyttävä osoittamaan luotettavasti Verohallinnolle jälkikäteen esimerkiksi työaikakirjanpidolla tai muulla luotettavalla tavalla. Tämän vuoksi yritysten on erityisen tärkeää kiinnittää huomiota palkka- ja ostopalvelumenojen seurantaan ja riittävään dokumentointiin jo verovuoden aikana, jos ne aikovat tehdä yhdistelmävähennyksen.

Näin haet yhdistelmävähennystä verotuksessa

Yhdistelmävähennys tehdään elinkeinotoiminnan tuloksesta verovelvollisen vaatimuksesta sinä verovuotena, jonka aikana tutkimus- ja kehittämistoiminnan menojen suoritusvelvollisuus on syntynyt.

Yritys voi tehdä yhdistelmävähennyksen riippumatta siitä, onko sen tulos voitollinen vai tappiollinen. Yhdistelmävähennystä ei voi kuitenkaan käyttää saatua konserniavustusta vastaan eli yhdistelmävähennyksen vaikutukset konserniavustusten määriin on hyvä käydä läpi erikseen konserniavustuksia suunniteltaessa.

Yhdistelmävähennystä tulee vaatia veroilmoituksella erillisellä liitelomakkeella (67Y) ennen verotuksen päättymistä. Lisäksi veroilmoituksen liitteenä on annettava riittävä vapaamuotoinen selvitys vähennyksen perusteena olevasta tutkimus- ja kehittämistoiminnasta.Yhdistelmävähennyksen edellytysten täyttymisen arviointi suoritetaan tapauskohtaisesti ja tämä saattaa sisältää tulkinnanvaraisuuksia niin edellytykset täyttävän tutkimus- ja kehittämistoiminnan arvioinnin kuin myös yhdistelmävähennyksessä huomioon otettavien kulujen osalta. Me Greenstepillä autamme teitä mielellämme yhdistelmävähennyksen verokannustimen soveltuvuuden ja hyödynnettävyyden arvioinnissa jo verovuoden 2023 verotuksessa!