Osaamisen kehittäminen

Osaava henkilöstö on yrityksen voimavara, joka auttaa vastaamaan muuttuvan työelämän haasteisiin.


Miksi kehittää osaamista?

  • Yrityksen kilpailukyky. Osaamisen kehittämisellä parannetaan toiminnan laatua ja tuloksellisuutta.
  • Houkutteleva työnantajakuva. Kehitysmyönteinen työnantajakuva houkuttelee uusia osaajia ja kannustaa henkilöstöä kehittämään aktiivisesti osaamistaan.
  • Keskeinen osa yrityksen toiminnan suunnittelua. Vaatii johtamista, osallistamista ja yhteisiä toimintatapoja.

Tiimin osaamisen kehittämisen tavoitteena on tunnistaa tiimien osaamisvahvuudet ja kehitystarpeet, rakentaa pohjaa systemaattiselle osaamisen kehittämiselle ja auttaa tunnistamaan osaamisen kehittäminen osana yrityksen arkea.

Tiimin osaamisen kehittämisen toteutuksesta vastaa nimetty Greenstepin HR-konsultti. Sisältää: tavoitetilan määrittelyn pohjautuen yrityksen visioon ja strategiaan (työpaja), nykytilan arvioinnin (osaamiskartoitus, haastattelut) hyödyntäen olemassa olevaa tietoa (esim. kehityskeskustelut, henkilöstökyselyt). Näiden pohjalta rakennetaan priorisoitu kehittämissuunnitelma / osaamisen kehittämisen vuosikello.

Osaamisen kehittäminen linkittyy moneen yrityksen prosessiin kuten lakisääteiseen henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaan ja vaatii onnistuakseen kehitystä tukevan työnantajakuvan, kehityskeskusteluissa kirkastetut tavoitteet ja kehittymistä tukevan palkitsemisjärjestelmän.