Case Academy: Projektipäällikkökoulutus Monetran henkilöstölle

Workshop Saija
Heli hayrynen

Heli Häyrynen

Partner, Head of L&D

Uuden oppiminen on kasvun materiaa. Oppiminen organisaatiossa voikin tapahtua yksilöiden pääoman lisääntymisen myötä, mutta myös yhteisten toimivien toimintatapojen löytämisen muodossa. Monetra hyödynsi Greenstep Academyn palveluita rakentaakseen osaamista kohti ammattimaisempaa ja yhtenäisempää projektinhallinnan ja -johtamisen kulttuuria.Suunnittelu – Asiakkaan tarpeet keskiössä

Räätälöidessämme projektipäällikkökoulutusta Monetra-konsernille, kaikki lähti asiakkaan tarpeiden tunnistamisesta ja tarkentamisesta. Monetran kanssa käytimme tarkoituksellisesti poikkeuksellisen paljon aikaa koulutuskokonaisuuden suunnitteluun yhdessä asiakkaan kanssa. Asiakas halusi koulutuksen vaikuttavan toimintaansa laajasti, jolloin suunnittelusta muodostui halutun lopputuloksen kannalta kaikkein oleellisin vaihe. Tähän asiakas oli myös valmis panostamaan. Suosittelemme kaikille asiakkaillemme huolellista projektisuunnittelua, ja autamme siinä mielellämme.

Kävimme suunnitteluvaiheessa läpi asiakkaan projektihallinnan ja -johtamisen nykytilaa ja sanoitimme tulevaisuuden tavoitteita. On tärkeää puhua auki asiakkaan kanssa kaikki koulutuksen tavoitteeseen liittyvät asiat. Ydinkysymys onkin se, mihin koulutuksella halutaan vaikuttaa? Koulutuksella voidaan rakentaa organisaation kulttuuria, prosesseja tai puhtaasti lisätä henkilöstön tiedon tai käytännön taitoja.

Ydinkysymys onkin se, mihin koulutuksella halutaan vaikuttaa?

Huolellisen vuoropuhelun jälkeen koulutuskokonaisuuden tavoitteena oli tuoda esille organisaation projektinhallinnan ja -johtamisen nykytilaa eri toimipisteissä, sanoittaa hiljaista tietoa hyvistä käytänteistä ja rakentaa osaamista siten kohti vielä ammattimaisempaa ja yhtenäisempää projektin hallinnan ja -johtamisen kulttuuria


Koulutusohjelman alku – Kaikki osaavat, kun tukea on tarpeeksi

Koulutusohjelma koostui neljästä koulutuspäivästä, jotka toteutettiin etänä. Koulutuksiin osallistui projektihenkilöstöä neljästä eri kaupungista ympäri Suomea. Osallistujat olivat pääsääntöisesti etätöissä koulutusten ajan. Vaikka työn uusi organisoituminen keväällä oli edistänyt etäviestintävälineiden käytön omaksumista, pyrittiin uusien välineiden tuomaa jännitystä minimoimaan heti koulutuksen alkuun. Muihin osallistujiin tutustumisen jälkeen otimme aikaa koulutuksen aikana käytettäviin teknisiin ratkaisuihin kuten virtuaalisiin ryhmätyötiloihin ja ryhmätyöalustoihin. Vaikka kaikilla ei ollut kokemusta virtuaalisista ryhmätyöskentelystä tai aktiviteeteista, ryhmä oppi nopeasti niiden käytön ja osallistui erittäin aktiivisesti koulutuspäivään.

Koulutuksen alku koettiin mielenkiintoisena, vaikkakin melko raskaana, koska opittavia asioita oli sisällön lisäksi myös teknisten järjestelmien käytössä. Olimme varautuneet Greenstepillä tähän. Koulutuksen eri vaiheissa käytettiin pedagogista tukihenkilöä, joka auttoi tai tsemppasi aina tarvittaessa. Näin kouluttajan aikaa ei kulunut teknisten järjestelyjen neuvomiseen, vaan kouluttajan panos voitiin hyödyntää täysin itse asian kouluttamiseen.

Koulutuksen eri vaiheissa koulutuksessa käytettiin pedagogista tukihenkilöä, joka auttoi tai tsemppasi aina tarvittaessa.


Koulutusohjelman kulku – Miten koulutusohjelmasta saadaan paras vaikutus?

Räätälöimme koulutusohjelmamme aina siten, että koulutus on mahdollisimman vaikuttavaa koulutukseen osoitettujen resurssien puitteissa. Se tarkoittaa, että osallistujat pystyvät käyttämään oppimaansa työssään monella tapaa. Koulutusorganisaationa pidämme huolen siitä, että tällaiset asiat ovat huomioituna aina suunnitteluvaiheesta asti.

Näin varmistimme, että yritys pääsee sanoittamaan käsiteltävät asiat omalla tavallaan ja koulutuksessa käytetään järjestelmiä, joita osallistujat käyttävät työssään muutenkin.

Greenstep Academyn koulutukset eivät ole kouluttajien show, vaan työmme tarkoitus on löytää asiakkaan oma polku ja nostaa osallistujat toiminnan keskiöön. Kyseisessä projektipäällikkökoulutuksessa rakensimme koulutusohjelmaa siten, että käytimme asiantuntijoina myös Monetran omia asiantuntijoita. Näin varmistimme, että yritys pääsee sanoittamaan käsiteltävät asiat omalla tavallaan ja koulutuksessa käytetään järjestelmiä, joita osallistujat käyttävät työssään muutenkin. Samalla organisaation sisäinen asiantuntijaverkosto ja -osaaminen kehittyy tehden tiedon jakamisesta entistä mutkattomampaa. Osallistujat oppivat koulutusohjelman aikana myös paljon omasta yrityksestään, kuten esimerkiksi sen, miten asioita voi siellä edistää tai miksi asioita tehdään juuri valitulla tavalla. Asiantuntemuksen kehittämisen lisäksi, koulutusohjelmamme tarkoituksena on edistää henkilöstön sitoutumista yritykseen.


Seuranta ja palautteen keruu

Palaute, se kehittyvän toimijan polttoaine, on myös toimintamme kehittymisen ytimessä. Keräämme palautetta jokaisesta organisoimastamme koulutuksesta voidaksemme tarjota entistä parempia palveluita myös jatkossa. Palaute ei pelkästään tue meidän toimintaamme, vaan on olennainen osa osallistujan oppimisprosessia, heidän reflektoidessaan oppimaansa ja omaa kehitystään.

Koulutus onnistui aktiivisen osallistujajoukon sekä Monetran sitoutuneen johdon avulla erittäin hyvin. Koulutusohjelmasta kerättiin palaute ohjelman päätyttyä. 93% osallistujista koki koulutuksen olleen tarpeellinen tai erittäin tarpeellinen ja 96 % osallistujista koki, että koulutusohjelmasta oli hyötyä toimiessaan Monetralla projektipäällikkönä. Kaikki osallistujat kokivat kouluttajat hyviksi ja että vuorovaikutus kouluttajien kanssa sujui erittäin hyvin tai hyvin. Koulutusohjelmaa suositeltiin Monetran projektipäällikkötehtäviä hoitaville.


Mikäli haluat keskustella organisaatiosi koulutusasioista, voit varata ajan Helin kalenterista täältä!