Vad är rörelsekapital? Allt företagare behöver veta!

What is working capital

Att driva ett företag kan vara en utmaning. Det finns många olika faktorer att ta hänsyn till, och det är viktigt att ha en klar bild av företagets ekonomiska situation för att kunna fatta välgrundade beslut. Ett viktigt begrepp som alla företagare bör känna till är rörelsekapital. I denna artikel kommer vi att förklara vad rörelsekapital är och hur det påverkar ett företags ekonomiska hälsa.

Vad är rörelsekapital?

Rörelsekapital är en ekonomisk term som används för att beskriva det kapital som ett företag behöver för att driva sin verksamhet. Det inkluderar alla tillgångar och skulder som är relaterade till företagets dagliga verksamhet. Rörelsekapitalet kan delas upp i två huvudkategorier: tillgångar och skulder.

Tillgångar inkluderar allt som företaget äger och som kan användas för att driva verksamheten. Det kan vara allt från kontanter och banktillgodohavanden till inventarier, lager och kundfordringar. Skulder, å andra sidan, inkluderar alla betalningar som företaget är skyldigt att göra, som leverantörsfakturor, löner och skatt.

Rörelsekapitalet utgörs helt enkelt av de pengar som ett företag behöver för att finansiera sin löpande verksamhet under året. Dessa poster påverkar företagets likviditet när verksamheten bedrivs, vilket sedan återspeglas i kassaflödet i form av in- och utbetalningar.

Vad är skillnaden mellan rörelsekapital och fast kapital?

Fast kapital är pengar som investeras i långsiktiga tillgångar, som till exempel byggnader och maskiner. Dessa tillgångar används för att generera inkomster under en längre tidsperiod. Rörelsekapital å andra sidan används för att finansiera de kortsiktiga kostnaderna som är nödvändiga för att hålla företaget igång.

Varför är rörelsekapital viktigt?

Rörelsekapital är viktigt eftersom det är avgörande för företagets dagliga drift. Om företaget inte har tillräckligt med rörelsekapital kan det leda till likviditetsproblem och i värsta fall till konkurs. Å andra sidan, om företaget har för mycket rörelsekapital kan det betyda att pengar som skulle kunna användas för att expandera verksamheten i stället ligger stilla.

Genom att ha en tydlig bild av företagets rörelsekapital kan företagsledningen fatta välgrundade beslut om hur man ska använda pengarna på bästa sätt. Det kan till exempel handla om att investera i nya maskiner eller att expandera verksamheten till nya marknader.

Hur beräknar man rörelsekapital?

Rörelsekapital beräknas genom att subtrahera företagets kortfristiga skulder från dess kortfristiga tillgångar. Kortfristiga skulder inkluderar leverantörsskulder och andra skulder som förfaller inom ett år.

Rörelsekapital = omsättningstillgångar - kortfristiga skulder

Det är svårt att sätta en regel för vad som är ett bra rörelsekapital då det variera från bransch till bransch.

vad är rörelsekapital

Ett positivt rörelsekapital

Det innebär att företaget har tillräckligt med tillgängliga resurser för att möta sina kortfristiga åtaganden. Har ett bolag mycket kapital har de också goda möjligheter att göra nya investeringar och på så sätt expandera.

Ett negativt rörelsekapital

Det innebär att företaget kan ha svårt att täcka sina kortsiktiga kostnader. Det är oftast inget bra tecken, och kan leda till stora problem för bolaget.

Vad händer om ett företag har för lite rörelsekapital?

Om ett företag har för lite rörelsekapital kan det leda till svårigheter att upprätthålla verksamheten. Företaget kan ha svårt att betala sina räkningar och kan tvingas sälja tillgångar för att klara av sina kostnader. Det kan även påverka företagets kreditvärdighet negativt och göra det svårare att ta lån i framtiden.

Vad är skillnaden mellan rörelsekapital och likvida medel?

Likvida medel inkluderar kontanter och banktillgodohavanden som ett företag har tillgängligt. Rörelsekapital däremot inkluderar inte bara likvida medel, utan också andra tillgångar som kan omvandlas till kontanter på kort sikt.

Så kan du förbättra ditt rörelsekapital

En av de viktigaste sakerna du kan göra för att förbättra ditt rörelsekapital är att förbättra ditt kassaflöde. Om dina intäkter överstiger dina utgifter, har du positivt kassaflöde. Om dina utgifter är större än dina intäkter, har du negativt kassaflöde. Att ha positivt kassaflöde är nyckeln till att förbättra ditt rörelsekapital. Läs mer om kassaflöde här.

Saker som kan förbättra ditt rörelsekapital:

  • Förbättra ditt kassaflöde
  • Hantera din lagerhållning
  • Förbättra din faktureringsprocess
  • Förhandla med dina leverantörer
  • Utforska finansieringsalternativ

Behöver du hjälp med att optimera ditt företags rörelsekapital? Vi hjälper dig att kartlägga er nuvarande situation och skapar en strategi för optimering av ert rörelsekapital. Boka ett möte direkt!