Dataosaamista joustavasti: Interim Data Analyst täydentää tai vahvistaa organisaation omaa osaamista

Kuva 9

Tieto on yhä enenevissä määrin valtaa. Yritykset, jotka ovat tunnistaneet datan ja tiedon arvon ja alkaneet johtamaan liiketoimintaansa sen pohjalta, ovat etumatkalla niihin kilpailijoihinsa nähden, jotka vasta alkavat tekemään toimenpiteitä tiedolla johtamisen suhteen. Hyvä uutinen jälkimmäisen joukon kohdalla on se, että vielä ei ole liian myöhäistä.

Tiedon valjastaminen kestävän kasvun taustalle ei ole usein kovinkaan yksinkertainen tehtävä. Suuri datamäärä tarvitsee oikeita prosesseja, työkaluja sekä ihmisiä ollakseen helposti hyödynnettävissä.

Organisaatiot voivat lähteä taklaamaan haastetta eri tavoin. Osa jakaa vastuuta nykyisten työntekijöiden kesken, osa lähtee etsimään dataosaajaa rekrymarkkinoilta ja jotkut valitsevat datamatkalleen kumppanin.

Sisäisen data-analyysitiimin perustaminen voi olla yritykselle monimutkainen ja aikaa vievä prosessi, joka vaatii merkittäviä resursseja rekrytointiin ja perehdytykseen. Huippuluokan dataosaajista käydään kovaa kilpailua, joten useasti väliaikaiset data-analyytikkopalvelut nousevat esiin helppoina ja luotettavina vaihtoehtoina. Yritys saa interim-asiantuntijoiden ammattitaidon joustavasti käyttöönsä nopeasti, jolloin se pääsee hyvään vauhtiin kohti tiedolla johtamista.

Omien resurssien täydentämistä tai vahvistamista interim data analystin avulla

Koska yritykset ovat eri vaiheissa omaa liiketoimintaansa ja tiedolla johtamisen prosesseitaan, heidän tarpeensa myös luonnollisesti vaihtelevat. Lukuisia interim-toimeksiantoja läpivienyt Greenstepin Data Analyst Aleksi Huttunen listaa kohtia, jolloin yritykset perinteisesti valitsevat Interim-osaajan.

– Usein Interim-asiantuntijan tarve nousee esiin silloin, kun yritys haluaa tiettyyn asiaan perehtyneen ammattilaisen väliaikaiseen tarpeeseen, esimerkiksi jonkinlaiseen datalla johtamisen projektiin. Esimerkiksi eräällä asiakkaalla vaihtui käytössä ollut ERP-järjestelmä ja muutoksen yhteydessä yritys halusi automatisoida johdon raportoinnin.

  Toisaalta organisaatio on voinut yrittää hankkia osaamista rekrymarkkinoilta, mutta ei ole onnistunut löytämään sopivaa kandidaattia palkkalistoilleen. Interim-ammattilaisten kanssa yrityksen tilanteeseen sopivan osaajan löytäminen on huomattavasti helpompaa.

  – Interim-osaajan saa käyttöönsä hyvin joustavasti ja nopeastikin, eikä yrityksellä ole heitä kohtaan varsinaisia HR-vastuita, kuten irtisanomisaikaa. Asiantuntijan voi saada hommiin jopa viikon varoitusajalla, mutta toki tietyn spesifin osaamisen omaavan asiantuntijan kalenteri voi olla täynnä pidemmälläkin ajalla. Mitä pidemmälle pystytään katsomaan ja ennustamaan vaikkapa dataprojektien aikataulua, sitä parempi.

   Vaikka yrityksellä olisi datatiimi jo omasta takaa, voi se saada silti merkittävää lisäarvoa tiimin tueksi palkattavalta väliaikaiselta ammattilaiselta.

   – Joskus projekti vaatii niin spesifiä osaamista, että sitä ei ole välttämättä järkevää lähteä itse opettelemaan esimerkiksi tiukan aikataulun vuoksi. Interim-asiantuntija voi esimerkiksi auttaa yrityksen omaa datatiimiä automatisoimaan tiettyjä tiedolla johtamiseen liittyviä vaiheita, jonka jälkeen omat data-asiantuntijat pystyvät hoitamaan oman työnsä tehokkaammin. Toisaalta joskus tapahtuu esimerkiksi yllättäviä irtisanoutumisia tai pitkiä poissaoloja, jolloin interim-osaaja voi hypätä mukaan tiimiin lennosta ja paikata tilapäisen osaamisvajeen.

    Parhaimmillaan interim-ammattilainen pystyy tuomaan yritykseen näkökulmia ja osaamista aina strategiselle tasolle asti.

    – Eräs asiakas halusi määrittää itselleen uuden tiedolla johtamisen strategian. Yritys halusi palkata avukseen ulkopuolisen asiantuntijan, joka kykenee ymmärtämään yritysjohdon tarpeet sekä kykenee varsinaiseen tekniseen toteutukseen määrittelytyön ja ideoinnin lisäksi. Yksi tärkeä osa kokonaisuutta oli myös se, että asiantuntijan tuli kyetä kommunikoimaan organisaatiossa kaikkien, niin kirjanpitäjien, myyjien, controllerien, IT:n ja johdonkin kanssa, heidän omalla kielellään, Aleksi Huttunen kertoo.

     Jos ja kun eteen tulee tilanteita, joita Interim-asiantuntija ei pysty itse ratkaisemaan, on tärkeää, että hänellä on riittävästi taustatukea apunaan. Greenstepin tapauksessa interim-asiantuntijan selän takana seisoo käytännössä koko sadoista ammattilaista koostuva joukko, jolta löytyy asiantuntemusta todella laajalla skaalalla.

     Mikä tekee hyvän data analystin?

     Oli yritys palkkaamassa dataosaajaa omille palkkalistoilleen tai hankkimassa väliaikaista apua interim-asiantuntijan muodossa, hyvän data-analystin löytääkseen sen kannattaa kiinnittää huomiota muutamaan avainseikkaan.

     • Liiketoiminnan ymmärrys
      Osaava data-ammattilainen ymmärtää yrityksen liiketoimintaa ja osaa muuttaa liiketoiminnan tarpeet ja määritelmät teknisiksi ongelmiksi ja ratkaisuiksi.
     • Tekniset taidot
      Jotta data-analysti pystyy tekemään työnsä parhaalla mahdollisella tavalla, hänellä täytyy olla syväosaamista nykyaikaisista työkaluista, kyky ja innostus pysyä teknologisen kehityksen vauhdissa ja tuntemus alan parhaista käytännöistä.
     • Kommunikointi- ja esiintymistaidot
      Parhaat data-analystit pystyvät kommunikoimaan ja esittämään datasta tehdyt löydökset organisaatioiden johdolle selkeästi ja ymmärrettävästi. He kykenevät yhteistyöhön eri tiimien kanssa ja pystyvät tuomaan oman asiantuntemuksensa helposti koko organisaation käyttöön.

     Kun asiakas on yhteydessä Greenstepiin Interim-asiantuntijan hankintaan liittyen, hän saa luettavakseen eri taustoilla olevien asiantuntijoiden CV:t. Niiden perusteella asiakas voi valita haluamansa henkilöt haastatteluihin ja tehdä lopullisen valinnan niiden pohjalta. Näin varmistutaan, että tilapäiseen tarpeeseen saadaan valittua aina paras mahdollinen asiantuntija.

     Interim Data Analyst tuo arvoa sinne, missä sitä kaivataan

     Kun yritys päätyy palkkaamaan interim-asiantuntijan Greenstepiltä, projektin aikataulutus, laajuus ja muut yksityiskohdat sovitaan yhdessä. Yritys voi hankkia Interim-data analystin kokoaikaisesti, jolloin se saa asiantuntijan työpanoksen sataprosenttisesti käyttöönsä. Toisaalta pienempien tarpeiden osalta voidaan sopia esimerkiksi tietty viikkotunti- tai päivämäärä, jonka asiantuntija on yrityksen käytettävissä.

     Perinteisesti interim data analyst -sopimukset ovat parista kuukaudesta aina kahteen vuoteen kestäviä. Sopimus voidaan tehdä myös toistaiseksi voimassa olevana, jolloin yritys palkkaa väliaikaisen asiantuntijan siihen saakka, kunnes löytää sopivan uuden henkilön omille palkkalistoilleen. Sopimusmallit ovat joustavia ja ne tehdään aina asiakkaan tilanne ja tavoitteet huomioiden.

     Asiakkaalla itsellään ei tarvitse olla välttämättä kokemusta datalla johtamisesta tai analytiikasta palkatessaan interim-ammattilaista. Greenstepin asiantuntijat kykenevät yhteistyöhön eri tasoisten osaajien kanssa ja yhteistyö voi olla tarvittaessa vaikkapa viikottaista etenemisen seurantaa tai täysin itsenäistä tekemistä. Onnistumisen takeena on avoin ja aktiivinen kommunikaatio asiantuntijan ja asiakasyrityksen avainhenkilöiden välillä.

     Data analystit työskentelevät siellä, missä yrityksen kanssa on sovittu. Väliaikaisen ammattilaisen joustavuus tarjoaa yritykselle paljon mahdollisuuksia.

     – Työtehtävät sisältävät datan kanssa työskentelyä todella laajalla skaalalla. Voin määritellä esimerkiksi datatarpeita, automatisoida raportointia ja siihen liittyviä prosesseja, käyttöönottaa ja luoda datatyökaluja, tutkia ja analysoida dataa johdon kanssa, pitää koulutuksia ja workshopeja, perehdyttää uusia työntekijöitä… lista on todella pitkä, Huttunen kertoo.

      Yleisimmin interim data analystin lähimpänä vastinparina toimii esimerkiksi asiakasyrityksen CFO, CDO, Controller tai vaikkapa Data Analyst tai -Engineer. Vastuut ja roolit määritellään sopimusta tehdessä.

      Onnistunut projekti voi muuttaa koko organisaation dataorientoituneeksi

      Interim-ammattilaisen palkanneet yritykset ovat olleet pääosin erittäin tyytyväisiä tekemäänsä valintaan. Yhtenä esimerkkinä onnistumisesta Aleksi Huttunen muistelee tapausta, jossa suomalaisen, 70 miljoonaa euroa vaihtaneen yrityksen Senior Business Controller irtisanoutui kesken ERP-järjestelmän uudistamisprojektia. Yritys palkkasi interim data analystin automatisoimaan johdon raportointia sekä hoitamaan muita controllerin töitä.

      – Automatisoimme johdon laskentaan liittyviä prosesseja ja saimme muodostettua johdolle erittäin selkeän, dataan perustuvan, kokonaiskuvan. Yrityksen yli 20 vuoden kokemuksen omaava CFO kiitteli projektin jälkeen, ettei hänellä ole ollut koskaan aiemmin niin hyvää ja mitattavissa olevaa näkemystä liiketoiminnan tilasta. Yrityksen toimitusjohtaja meni vielä astetta pidemmälle ja sanoi katsovansa raportteja läpi joka aamu, ennen kuin hän nousee sängystä.

       Muutos ei jäänyt pelkästään johtoryhmään, vaan datalla johtamisen kulttuuri saatiin jalkautettua koko organisaatioon. Dataa aktiivisesti seuraavien henkilöiden lukumäärä saatiin kuusinkertaistettua ja raportteja katsotaan nykyisin tuhansia kertoja kuukaudessa.

       Aloitetaan yhteistyö tilanteeseen ja ihmisiin tutustumalla

       Kuten missä tahansa toimivassa yhteistyössä, alussa kannattaa tutustua molempien osapuolten tilanteeseen sekä ihmisiin, joiden kanssa mahdollisesti jatkossa työskenneltäisiin.

       Aloituspalaverissa käydään läpi niin asiakkaan tilanne kuin se, miten Greenstep voi tilanteessa auttaa. Jos keskustelut jatkuvat pidemmälle ja päästään väliaikaisen ammattilaisen valintavaiheeseen, sopivien kandidaattien haastattelu voidaan hoitaa perinteisen haastattelun lisäksi / sen sijaan vaikkapa yhdessä treenaamalla tai lounasbuffetin ääressä.

       Jos organisaatiossasi on tunnistettu analytiikkaosaamisen tarve, ota meihin yhteyttä matalalla kynnyksellä! Voit varata ajan aloituskeskustelulle täältä tai soittaa suoraan vaikkapa Kristalle.

       Greenstepin Interim Data Analystit ottavat tiedolla johtamisen haasteet hoitaakseen, ettei sinun tarvitse tehdä sitä itse.