Elinkaariarvioinnilla tärkeää tietoa rahoittajille

Greenstep 2021 06 web
Susanna kiviniemi

Susanna Kiviniemi

Acting Head of Sustainability Services

Yritystoiminnan ympäristövaikutukset kiinnostavat jatkossa yhä enemmän asiakkaita, yhteistyökumppaneita sekä erityisesti rahoittajia. Yksi ajankohtaisista tavoista arvioida tuotteen ympäristövaikutuksia on elinkaariarviointi eli LCA.

LCA (Life Cycle Assessment) eli elinkaariarviointi on menetelmä tuotteen elinkaaren aikaisten ympäristövaikutusten osoittamiseen. LCA:lla voidaan osoittaa, minkälaisia ympäristö- ja ilmastovaikutuksia tuotteesta aiheutuu sen koko elinkaaren aikana. Kasvihuonekaasupäästöt, vaikutukset ihmisten terveyteen ja vaikutukset luonnonvaroihin ovat esimerkkejä analysoitavista osa-alueista.


Miksi elinkaariarviointi kannattaa tehdä?

Elinkaarivaikutukset linkittyvät kehittyvään EU:n kestävän rahoituksen sääntelykokonaisuuteen, erityisesti taksonomiaan eli luokittelujärjestelmään. Taksonomialuokittelussa esiintyvien tiettyjen taloudellisten aktiviteettien osalta yrityksen tulee osoittaa elinkaariarvioinnilla toiminnan taksonomianmukaisuus. Tämä johtaa siihen, että osa sijoittajista ja rahoittajista edellyttää sijoituskohteiltaan elinkaarivaikutusten raportointia.

LCA:n avulla yritys voi kommunikoida läpinäkyvästi myös asiakaspintaan tuotteidensa ympäristövaikutuksista ja saavuttaa sillä kilpailuetua. LCA:n jatkona tuotteesta voidaan tehdä myös ympäristöseloste eli EPD, environmental product declaration. Ympäristöselosteita tehdään etenkin rakennusalan tuotteille.


Miten elinkaariarviointi tehdään?

LCA-analyysin teossa voidaan käyttää erilaisia rajauksia, laskentaohjelmia ja tietokantoja. Tyypillisimmät rajaukset ovat cradle-to-gate ja cradle-to-grave, eli kehdosta portille ja kehdosta hautaan. Rajauksena kehdosta tehtaan portille on sananmukaisesti lyhyempi otos elinkaaresta, kuin kehdosta hautaan -rajaus. Tehdyt rajaukset ja yksinkertaistukset tulee aina avata vertailukelpoisuuden säilyttämiseksi. Yhtenä LCA:n tavoitteena onkin mahdollistaa vertailu markkinoilla oleviin kilpaileviin tuotteisiin ympäristövaikutusten näkökulmasta.


Asiantuntijoista tukea elinkaariarviointiin

Greenstepin hiilijalanjälki- ja LCA-asiantuntijat Susanna ja Roosa toteuttavat LCA- ja EPD-laskelmia ja dokumentointia. Autamme myös laajemmin EU-Taksonomiakelpoisuuden ja taksonomianmukaisuuden tarkastelussa sekä taksonomiaraportoinnissa. Tiimimme on menestyksekkäästi auttanut kasvuyrityksiä saamaan rahoitusta taksonomia- ja LCA-tuen avulla.