Kuinka kasvuyritysten arvonmääritys tapahtuu?

Greenstep 2021 12 web
Petri rajala

Petri Rajala

Senior Manager, CFO services

Kasvuyritysten arvonmääritys on tunnetusti hankalaa, mutta arvonmäärityksen perusteiden ymmärtäminen tukee perustajia ennen rahoituskierrokselle lähtemistä.

Rahoitusmarkkinoiden myllerrys, geopoliittinen tilanne ja korkotason nousu ovat aiheuttaneet aikamoista myllerrystä myös kasvuyritysten pääomasijoituksissa. Pitchbookin (2023) mukaan melkein jokainen Euroopan maa sai vähemmän pääomasijoituksia 2023 kuin vuonna 2022 ja sijoitusten euromäärä tippui melkein puoleen. Islanti oli ainoa Pohjoismaa, joissa sijoitusten määrä nousi. Arvostustasojen mediaani laski kaikissa sijoituskategorioissa Q3/2023 vs. 2022, mutta varsinaista romahdusta ei tapahtunut. Kuumina trendeinä, ei niin yllättäen, Artificial Intelligence, Climate & Sustainability sekä Health.

Tarkastellaan seuraavaksi yleisimpiä menetelmiä kasvuyritysten arvottamisessa erityisesti pääomasijoittajien näkökulmasta ja mitä taustatekijöitä siinä otetaan huomioon. Viisi yleisintä menetelmää ovat:

Berkus method

Tämän menetelmän idea on sen yksinkertaisuus, käytön helppous sekä arvostuksiin liittyvä ylilyöntien minimointi. Mallia käytetään pääosin pre-revenue-yrityksiin ja sen käytöstä löytyy myös muunneltuja versioita. Arvonmäärityksessä laitetaan euromääräinen arvo viidelle eri osa-alueelle:

  1. Idea (ns. pohja-arvo)
  2. Protyyppi (esim. +250,000€)
  3. Laadukas kohdeyrityksen johto (esim. +250,000€)
  4. Strategiset kumppanuudet/suhteet (esim. +250,000€)
  5. Tuotteet/palvelun roll-out (esim. +250,000€)

Scorecard method

Kohdeyritystä verrataan muihin vastaavien kasvuyritysten rahamääräiseen hinnoitteluun. Menetelmää käytetään pre-revenue- kasvuyrityksiin.

Alun hintahaarukan selvittämisen jälkeen yritystä arvioidaan muutamissa osa-alueissa eri painotuksilla, kuten yrityksen johto, kilpailuympäristö, teknologia jne. ja painotuksille kerroin verrattuna kilpailijoihin. Painotuksista lasketaan summa ja tämä kerrotaan alussa saadulla verrokkiarvolla.

Venture Capital (VC) method

Tässä mallissa mennään muutama vuosi eteenpäin exit- eli myyntihetkeen, jossa pääomasijoittaja (ja mahdollisesti myös perustajat) myisivät osan tai kaiken omistuksensa.

Esimerkki: Pääomasijoittaja on valmis sijoittamaan yritykseen 2 M€. Exit ennustetaan viiden vuoden päähän, jossa yritys tuottaa tulosta 5 M€ vuodessa ja verrokkiyritysten perusteella käytetty kerroin on 7.5x, jolloin yrityksen vuoden 5 arvoksi muodostuu 37.5 M€. Tämä diskontataan pääoman tuottovaatimuksella 30% ja nykyhetken post-money arvo on täten 10 M€. Pääomasijoittajan omistusosuus olisi 20% (2/10) ja pre-money-arvo 8 M€ (10-2)

Diskontattujen kassavirtojen analyysi (DCF)

Mallissa ennustetaan kassavirtoja perustuen liiketoiminnan kehitystä tuloslaskelman sekä käyttöpääoman ja investointien avulla. Nämä kassavirrat diskontataan nykyhetkeen vaaditun tuoton perusteella.

Malli voidaan myös jakaa eri skenaarioihin, kuten low case-, base case- ja management case, joiden painotettu keskiarvo olisi kohdeyrityksen arvo.

Markkinakehityksen ennustamisen mallintaminen vie usein paljon aikaa eikä malli sovi välttämättä pre-revenue-kasvuyrityksille johtuen suuresta määrästä olettamuksia.

Verrokkimittari-/verrokkikerroinmenetelmä

Tämän mallin perustana toimii joko tietyt indikaattorit (esim. myynti/käyttäjä/vuosi) tai verrokkiyritysten markkinakertoimet, kuten liikevaihto- tai käyttökatekerroin (esim. Liiketoiminnan arvo / liikevaihto)

Verrokkiyritysten markkinakertoimet ovat yleensä käyttökelpoisia vain jo vakiintunutta liiketoimintaa omaaville kasvuyrityksille.

Mallissa on tärkeää muistaa käyttää mittareita, jotka ovat verrattavia yritykseesi.

Capmanin Growth-rahasto tekee merkittäviä vähemmistösijoituksia nopeaa kasvua ja kansainvälistymistä hakeviin myöhäisen vaiheen kasvuyrityksiin. Partner Heikki Juntti kertoo kohdeyhtiöiden arvostamisesta seuraavaa:

Huolellisesti valitut julkisten yritysten verrokkikertoimet sekä toteutuneet transaktiot antavat kattavimman kuvan arvostustasoista. Sisäänostohinta ei ole kuitenkaan määräävä tekijä vaan arvoa mietitään kasvun kautta ja miten pääomasijoittaja voi yhtiötä kehittää yhdessä nykyisten omistajien kanssa.”

Kasvuvaiheen yrityksen arvonmääritys on usein enemmän taidetta kuin tiedettä ja tehdäänpä niitä sijoituksia oikeassa elämässä myös ilman mitään laskelmiakin. Arvonmääritys on vain yksi osatekijä pääomasijoittajien päätöksissä. Siksi mm. johdon kyvykkyys ja tuote/palvelu ovat jopa tärkeämpiä.

Perustajana ja mahdollista sijoittajan mukaan ottamista varten on hyvä olla tietoinen menetelmistä ja mahdollisesta hintahaarukasta, johon kohdeyritys osuisi. Näin osaa tarvittaessa perustella oman näkemyksensä arvosta mahdollisille sijoittajille lisäten uskottavuutta ja pitää oman rahoitustarpeensa oikeassa mittakaavassa.

Harvard Business Review 2021, How Venture Capitalists Make Decisions, Harvard Business Review, Viewed on 5 February 2024, https://hbr.org/2021/03/how-venture-capitalists-make-decisions
Pitchdrive 2023, Demystifying Valuation Methods for Early-Stage Startups, Pitchdrive, Viewed on 5 February 2024, https://www.pitchdrive.com/academy/demystifying-valuation-methods-for-early-stage-startups
Brex, How to do a startup valuation using 8 different methods, Brex. Viewed on 6 February 2024, https://www.brex.com/journal/startup-valuation
Pitchbook 2023, Hot or not: Where European VC funding went in 2023, Pitchbook, Viewed on 7 February 2024, https://pitchbook.com/news/articles/2023-europe-venture-capital-funding-breakdown