Taksonomia ohjaa rahoitusta kohti vihreitä sijoituksia

Greenstep 2021 20 web cropped
Otto lehtipuu

Otto Lehtipuu

Senior Manager, Sustainability Services

EU vauhdittaa vihreää siirtymää ohjaamalla rahoitusta kestävään yritystoimintaan. Myös pääomasijoittajat etsivät yhä aktiivisemmin vastuullisia sijoituskohteita. Miten varmistat, että oma yrityksesi on mukana?

Onko yrityksesi toiminta taksonomian mukaista?

Taksonomia tarkoittaa taloudellisten toimintojen kestävyysluokittelua. Se on, yhdessä yritysten raportointivelvollisuuksien kanssa, EU:n keskeinen työkalu vihreän siirtymän vauhdittamiseksi. Taksonomian avulla varmistetaan, että yrityksen toiminta edistää yhteisiä ympäristötavoitteita.

Miten yritys voi osoittaa taksonomiamukaisuutensa?

Ensimmäinen vaihe on selvittää, kuuluuko yrityksen liiketoiminta kokonaan tai osittain taksonomiassa lueteltuihin toimintoihin. Luokittelu keskittyy vaikutuksiltaan merkittäviin toimintoihin; toisin sanoen vaikkapa ilmastonmuutoksen hillinnän osalta mukana ovat alat, joiden energiankulutus ja päästöt ovat suuria.

Kaikkiaan taksonomiassa tarkastellaan kuutta keskeistä ympäristötavoitetta: ilmastonmuutoksen hillintää, siihen sopeutumista, kiertotalouteen siirtymistä, saastumisen ehkäisyä, vesien- ja merellisten ympäristöjen suojelua sekä biodiversiteettiä. Taloudellinen toiminta katsotaan kestäväksi, kun se edistää vähintään yhtä näistä tavoitteista.

Sen jälkeen tulee varmistua, täyttääkö yritys kyseisen taksonomialuokan tekniset kriteerit. Yrityksen tulee samalla osoittaa, että se ei aiheuta haittaa muille tavoitteille yhtä tavoitetta edistäessään (Do No Significant Harm -periaate). Esimerkiksi ilmastopäästöjen vähentäminen ei saa johtaa materiaalien kierrätettävyyden vaikeutumiseen tai vesistöjen kunnon heikentymiseen.

Yrityksen tulee myös täyttää sosiaalisen vastuun vähimmäistaso, jotta sen toiminta voidaan katsoa taksonomian mukaiseksi.

Suurten yritysten ja finanssialan toimijoiden tulee raportoida liiketoimintansa taksonomiamukaisuudesta, ja samalla ne ovat kiinnostuneita niin alihankkijoidensa kuin sijoitusyhtiöidensä taksonomiakelpoisuudesta. Uuden CSRD-direktiivin mukaisesti raportointivelvollisuus laajenee lähivuosina koskemaan isompaa yritysjoukkoa.


Arvioi liiketoiminnan ilmastoriskit

Ilmastonmuutos vaikuttaa jo nyt yritysten toimintaympäristöön, ja vaikutukset kasvavat sen mukaan, kuinka paljon ilmastonmuutosta kyetään hillitsemään. Muutokset tuovat mukanaan aina myös mahdollisuuksia, jotka hyvissä ajoin tunnistamalla yritys voi saada merkittävää kilpailuetua.

Fyysisten ilmastoriskien tunnistaminen, niiden mittaluokan arviointi ja niihin varautuminen on myös osa taksonomiaedellytysten täyttämistä. Fyysiset riskit voivat olla joko jatkuvia tai äkillisiä, ja ne voidaan jakaa lämpötilaan, tuulisuuteen, meriin ja vesistöihin tai maaperään liittyviin riskeihin.

Ilmastoriskien arviointi lähtee oman yrityksen tilanteeseen sovitettujen ilmastoskenaarioiden tarkastelusta. Mitä mahdolliset ilmastovaikutukset tarkoittavat yrityksen omaan toimintaan, raaka-aineiden saatavuuteen, hankintaketjuihin? Entä markkinoihin tai yritykseen kohdistuvaan säätelyyn?


Taksonomiatarkastelussa tai ilmastoriskien arvioinnissa kannattaa kääntyä kokeneiden asiantuntijoiden puoleen. Greenstepin vastuullisuustiimillä on monipuolista kokemusta eri toimialoilta. Ota yhteyttä, keskustelemme mielellämme siitä, miten voimme auttaa juuri sinun yritystäsi.