Vastuullisuus pk-yrityksissä – kuinka tulevat vaatimukset valuvat myös pienemmille toimijoille

0 D1 A0793
Hanna kamarainen

Hanna Kämäräinen

Sustainability Consultant

Paljon puhuttu uusi EU:n vastuullisuusdirektiivi CSRD asettaa erityisesti suurille yrityksille entistä laajemmat vaatimukset vastuullisuusraportointiin sekä velvoittaa yrityksiä valvomaan hankintaketjujaan ja alihankkijoidensa vastuullisuutta. Vaikka direktiivi koskee ensisijaisesti listattuja ja suuria yrityksiä, heijastuvat tulevat vaatimukset vahvasti myös pk-yrityksiin.

Miten suurten yritysten velvoitteet vaikuttavat pk-yrityksiin?

Koska vastuullisuusdirektiivi CSRD:n (Corporate Sustainability Reporting Directive) vaatimukset koskevat suoraan pääosin suurempia yrityksiä, on usea pk-yrityksen edustaja saattanut huokaista helpotuksesta – meidän ei ole vielä pakko toimia. Suurten yritysten vaatimukset tulevat kuitenkin valumaan myös pienempiin yrityksiin, jotka ovat osana suurempien yritysten arvoketjuja.

Suurten yritysten tulee tarkastella kumppaneitaan yhä useammin kestävän kehityksen linssin läpi ja arvioida, toimivatko heidän kumppaninsa riittävän vastuullisesti. Tulevaisuuden trendi tulee olemaan se, etteivät kauniit sanat verkkosivuilla ja mututuntuma enää riitä, vaan yhteistyön jatkamiseksi tulee esittää mitattavaa tietoa yrityksen vastuullisuudesta. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että hankittujen materiaalien hiilijalanjälki tulee olla tiedossa tai tuotteiden valmistusolosuhteiden tulee olla osoitettavissa sertifikaatein.

Kiinnostus kumppaneiden arvoja ja toimintaperiaatteita kohtaan tulee kasvamaan tulevaisuudessa. Varmaa on, että yritysten tulee vähintäänkin pystyä sanoittamaan oman vastuullisuutensa nykytila, eli nykyiset onnistumiset sekä osa-alueet, jotka vaativat vielä työtä.

Vastuullisuustyö on tärkeä osa pk-yritysten riskienhallintaa

Vaikka tulevat vastuullisuuden vaatimukset voivat tuntua työläiltä, ne tuottavat arvokasta ymmärrystä yritystoiminnan vaikutuksista. Vaikutukset voivat olla positiivisia tai negatiivisia ja niihin liittyy yrityksen toiminnan kannalta erilaisia mahdollisuuksia sekä riskejä.

Vastuullisuustyö auttaa yrityksiä tunnistamaan ja hallitsemaan omaan liiketoimintaan liittyviä riskejä, joita voivat olla esimerkiksi ympäristövahingot, hankintaketjun eettiset ongelmat, lakivelvoitteiden rikkominen, sekä näistä johtuva maineen menetys. Toisaalta yrityksen toiminnan vaikutuksien tarkastelu voi paljastaa myös uusia mahdollisuuksia. Esimerkiksi yrityksen toiminnan päästöjen vähentäminen voi tuottaa merkittävää taloudellisia säästöjä energiatehokkuuden lisääntyessä ja jätteen määrän vähentyessä.

Laadukkaalla vastuullisuustyöllä ja riskien hallinnalla on tärkeä rooli myös rahoituksen saamisessa. Sijoittavat kiinnittävät yhä enemmän huomiota yritysten vastuullisuuteen, koska vastuullisuuteen perustuva riskienhallinta tekee sijoituskohteesta vakaamman.

Tulevaisuudessa yritykset, jotka luottavat vain perinteisiin liiketaloudellisiin mittareihin, saattavat menettää kilpailuetunsa sekä vaarantaa maineensa. Yritysten tulisi arvioida arvoketjuaan, olla vuorovaikutuksessa sidosryhmien kanssa sekä seurata, arvioida ja priorisoida riskejä varmistaakseen, että yritystoiminta edistää kestävää kehitystä. Vaikutuksien arvioinnissa tulee ottaa huomioon kaikki yrityksen toiminta mukaan lukien koko hankintaketju ja loppukäyttäjät.

Ei enää vapaaehtoista

Vastuullisuustyön vapaaehtoisuuden aika on nyt ohi – myös pk-yrityksillä. Kun pk-yritys on tunnistanut toimintansa vaikutukset ja riskit, on suurten yritysten ja muiden sidosryhmien kasvaviin vaatimuksiin mahdollista vastata. Työ kannattaa aloittaa hyvissä ajoin, koska listattujen suurten yritysten tulee raportoida kattavasti toimintansa vaikutuksista CSRD:n mukaisesti jo vuoden 2024 tilinpäätöksen osalta.

Viestimällä kestävistä toimintatavoistaan sidosryhmille pk-yritykset voivat osoittaa sitoutumisensa vastuulliseen liiketoimintaan, luoda pitkäaikaisia suhteita asiakkaisiin ja erottautua kilpailijoistaan.


Kuinka yrityksesi on varautunut tulevaan sääntelyyn ja vaatimuksiin? Kokenut vastuullisuustiimimme auttaa mielellään yrityksenne toiminnan vaikutuksien arvioimisessa. Varaa tapaaminen kanssamme ja keskustellaan aiheesta.