Kassaflödesanalys - Ett viktigt verktyg för att analysera lönsamhet

Greenstep 2021 04 web

Att ha kontroll på företagets ekonomi är en viktig faktor för att uppnå framgång och lönsamhet. Kassaflödesanalys är en metod för att följa pengar som kommer in och ut ur företagets bankkonto under en viss period, och är en viktig del i företagets ekonomiska planering.

Vad är en kassaflödesanalys?

Kassaflödesanalys är en finansiell rapport som visar hur mycket pengar som kommer in och ut ur företagets bankkonto under en viss tidsperiod. Den inkluderar både pengar som kommer in från försäljning och andra intäkter, samt pengautflöden för diverse inköp. Kassaflödesanalysen visar alltså hur företagets pengar har använts under den givna perioden.

Varför är kassaflödesanalys viktigt?

Att ha kontroll på kassaflödet är en viktig del i företagets ekonomiska planering. Genom att ha koll på in- och utflöden av pengar kan man fatta välgrundade beslut om hur man kan använda sina resurser på bästa sätt. Kassaflödesanalysen ger också en indikation på företagets likviditet, det vill säga förmågan att betala sina räkningar och skulder i tid.

Hur utförs en kassaflödesanalys?

För att utföra en kassaflödesanalys behöver man samla in information om företagets ekonomiska transaktioner under den aktuella perioden. Detta inkluderar både intäkter och utgifter samt förändring i balansposter så som lager, leverantörsskulder och kundfordringar. Sedan summeras dessa i in- och utflöden för respektive kategori. Denna kan göras i olika format, men vanligtvis brukar man använda antingen direkt eller indirekt metod.

Indirekt metod

Den indirekta metoden utgår från resultaträkningen och justerar för poster som inte påverkar kassaflödet.

Direkt metod

Med den direkta metoden redovisar man alla faktiska in- och utbetalningar som sker under perioden.

Tre delar i en kassaflödesanalys

En kassaflödesanalys kan delas in i tre delar: den löpande verksamheten, investeringsverksamheten och finansieringsverksamheten.

Löpande verksamheten

Den löpande eller den operativa delen visar hur mycket kassaflöde som genereras från företagets dagliga verksamhet. Detta inkluderar försäljning av varor och tjänster, betalningar från kunder och utbetalningar till leverantörer, kostnader för löner och andra operativa kostnader. Ett positivt kassaflöde i den operativa delen är ett tecken på att företagets verksamhet är lönsam och att det finns potential för tillväxt.

Investeringsverksamheten

Den investeringsrelaterade delen visar hur mycket kassaflöde som används för att investera i företaget. Detta inkluderar köp av fastigheter, utrustning och andra tillgångar som krävs för att driva företaget. Ett positivt kassaflöde i den investeringsrelaterade delen är ett tecken på att företaget investerar i sin framtida tillväxt.

Finansieringsverksamheten

Den finansieringsrelaterade delen visar hur mycket kassaflöde som används för att finansiera företagets verksamhet. Detta inkluderar upptagning och betalning av lån, utbetalning av utdelningar till aktieägare och andra finansiella transaktioner. En positiv kassaflödesandel i den finansieringsrelaterade delen indikerar att företaget har tillgång till kapital för att driva sin verksamhet.

kassaflödesanalys

Genom att analysera de olika delarna i en kassaflödesanalys kan företag och investerare få en tydlig bild av företagets ekonomiska hälsa och framtida potential. Detta kan hjälpa till att fatta välgrundade beslut om investeringar och affärsstrategier.

Vem behöver göra en kassaflödesanalys?

En kassaflödesanalys är ett viktigt verktyg för alla företag oavsett storlek och bransch. Det är särskilt viktigt för små och medelstora företag, eftersom de ofta har begränsade resurser och kan vara mer sårbara för kassaflödesproblem.

Företagare, ledningsgrupper och ekonomiansvariga bör alla vara medvetna om vikten av en kassaflödesanalys. Det är en central del av företagets ekonomiska planering och hjälper till att förstå hur företagets pengar används.

En kassaflödesanalys kan också vara värdefull för investerare och långivare. Genom att analysera företagets kassaflöde kan de få en bättre förståelse för företagets finansiella styrka och stabilitet.

I Sverige säger årsredovisningslagen att bolag som har nått en viss storlek måste inkludera en kassaflödesanalys i sin årsredovisning.
För att skyldigheten ska gälla behöver företaget att överskridit två av nedan tre gränsvärden två år i rad.

- Omsättning på över 80 miljoner kronor
- Fler än 50 anställda
- En balansomslutning på över 40 miljoner kronor

Vad kan man lära sig av en kassaflödesanalys?

Genom att analysera kassaflödet kan man få en bättre förståelse för företagets ekonomiska situation. Man kan till exempel upptäcka om det finns en obalans mellan intäkter och utgifter, vilket kan indikera att man behöver göra förändringar för att säkerställa att man kan uppnå sina mål eller öka lönsamheten. Man kan också få en bättre förståelse för vilka faktorer som påverkar kassaflödet och använda kassaflödet som beslutsunderlag i sina strategiska beslut.


Vill du ha hjälp med en kassaflödesanalys för ditt företag? Greenstep har nordens största CFO-team med konsulter runt om i flera länder som gärna hjälper dig, boka ett möte direkt!