Miljöavtryck - vad bör du veta om det?

Greenstep kuvat 10

Slutsatsen i den berömda rapporten av ekonomen och professor emeritus Partha Dasgupta vid University of Cambridge är att affärsverksamhet inte längre kan baseras på överkonsumtion av naturresurser. Naturen är vårt mest värdefulla kapital, och om vi uttömmer detta kapital kommer det inte längre att finnas förutsättningar för något liv.

Naturskyddet på global nivå har misslyckats med att skydda den biologiska mångfalden på en tillräcklig nivå.

Även näringslivet har vaknat upp inför detta hot. Exempelvis har World Economic Forum (WEF) identifierat förlusten av biologisk mångfald som ett av de största hoten mot ekonomin. Man uppskattar att mer än 50% av världens BNP är beroende av naturen och de tjänster den tillhandahåller. Förlust av naturens resurser är därför en risk för i stort sett all affärsverksamhet, åtminstone genom deras värdekedjor. Av denna anledning är finansiärer också alltmer intresserade av ett företags påverkan på naturen.

EU:s strategi för biologisk mångfald syftar till att stoppa förlusten av biologisk mångfald till 2030. Även om detta är 20 år senare än det ursprungliga målet försöker EU mildra negativa effekter och förstärka positiva effekter genom lagstiftning om grön omställning, inklusive EU:s taxonomi (förordning om klassificeringssystem), CSRD-hållbarhetsrapportering och SFDR-rapporteringsskyldigheten för finanssektorn. Detta lagstiftningspaket med tre pelare syftar till exempel till att säkerställa hållbarheten i EU:s affärsverksamhet, minska den negativa miljöpåverkan och säkra finansiering för företag som har en positiv inverkan på naturen och miljön.

Den internationella panelen för biologisk mångfald (IPBES) har identifierat fem drivkrafter bakom förlusten av biologisk mångfald. Dessa drivkrafter är förändrad markanvändning, utsläpp av växthusgaser, föroreningar, (över)användning av naturresurser och spridning av invasiva arter.

Hur beräknas det naturliga fotavtrycket?

Det finns fortfarande ingen standardiserad metod eller etablerad måttenhet för att beräkna fotavtrycket och ingen beräkningsmetod kan ännu mäta alla orsaker till att den biologiska mångfalden minskar. Det finns dock ett antal mått som kan användas för att mäta påverkan på naturen. Till exempel förklarar mätning av förändrad markanvändning och klimatförändringar större delen av naturens fotavtryck. Därför kan företag som redan har mätt sitt koldioxidavtryck också omedvetet ha beräknat en del av sitt naturliga fotavtryck.

Precis som koldioxidavtrycket består en stor del av det naturliga fotavtrycket av köpta produkter och tjänster. De mineraler, råmaterial och den energi som behövs för att producera dem utvinns och produceras runtom i världen. Ett naturligt fotavtryck är vanligtvis ett beräknat genomsnitt: aktivitet X på en viss plats beräknas i genomsnitt ge upphov till Y naturliga effekter av detta slag. De mest välkända måtten på habitatförlust är genomsnittlig artrikedom (MSA) och den potentiellt försvunna andelen arter (PDF).

Hur kan ett företag mäta sitt miljöavtryck?

I praktiken bör företagen börja med att kartlägga naturkonsekvenserna av den egna verksamheten, till exempel med LEAP-modellen:

  1. LOCATE (LOKALISERA): lokalisera kopplingar till naturen i olika geografiska områden och värdekedjor
  2. EVALUATE (UTVÄRDERA): utvärdera beroenden och påverkan på naturen inom dessa områden
  3. ASSESS (BEDÖM): bedöm risker och möjligheter i verksamheten som är relaterade till naturen
  4. PREPARE (FÖRBERED): förbereda sig för att hantera dessa risker och möjligheter. Detta inkluderar extern rapportering till intressenter om betydande naturberoenden.

Olika verktyg och databaser finns tillgängliga för att mäta naturens påverkan och fotavtryck, vilket gör det lättare att få tillgång till globala effekter längs värdekedjorna. På Greenstep Sustainability Services kan vi hjälpa ditt företag att komma i gång med att identifiera dessa frågor och generera information för olika behov. Vi beskriver kopplingarna till både juridiskt bindande krav och strategiskt relevanta risker och beroenden. Vårt mål är att varje företag ska ha en egen strategi för hållbar tillväxt under de kommande åren.