• Vårt hållbarhetsarbete grundar sig på gemensamma värden.
  • Baserat på dessa värden har vi utformat en uppförandekod, Code of Coduct, där riktlinjerna i vår verksamhet presenteras. Code of Conducten är indelad i tre delområden: ekonomiskt ansvar, socialt ansvar och miljöansvar.
  • Genom att sätta konkreta mål och implementeringsmetoder för de olika ansvarsområdena kan vi tillämpa hållbarhetsprinciperna i praktiken.


Nyheter 28.10.2021

Greenstep investerar i förnybar energi

Förra veckan offentliggjorde vi att vi kommer att dela 10% av vår vinst med alla våra teammedlemmar. Men vi stannar inte där; idag gör vi det officiellt att vi kommer att dedikera ytterligare 10% av vår vinst till en viktig sak. Under de fem kommande åren kommer Greenstep att investera 10% av vår vinst i projekt för förnybar energi inom de länder vi är verksamma.

5M EUR+ investerat på 5 år; det är vårt lägsta mål. Vi vill göra vad vi kan för att minska klimatförändringen och vi tror att dessa investeringar kommer att bidra till att bygga en bättre framtid.

***


Anställda med olika arbetsuppgifter, från olika städer och inom olika verksamhetsområden har deltagit i utformandet av vår Code of Conduct, som fungerar som den strategiska grunden för vårt hållbarhetsarbete. I den beskrivs de riktlinjer enligt vilka vi tillsammans vill växa och utvecklas på ett ansvarsfullt sätt.

Riktlinjerna i Code of Conduct syns som konkreta mål och mätbara implementeringsmetoder i vårt hållbarhetsprogram. Planerandet av hållbarhetsprogrammet är på slutrakan och vi kommer att publicera det inom kort.

Vårt hållbarhetsprogram delas in i tre ansvarsområden, som hjälper oss att tillsammans med våra intressenter bygga upp en hållbar verksamhet. Dessa är Ekonomi och förvaltning, Arbetsgemenskap och partnerskap samt Miljö.

Vilken betydelse har hållbarhetsprogrammet?

Bakom vår framgång ligger våra experter, och deras välmående är enormt viktigt för oss. Utvecklandet av det sociala ansvaret främjar välmående, arbetshälsa och -säkerhet samt uppbyggandet av humant kapital inom hela organisationen. Våra årliga medarbetarundersökningar och vår uppdaterade jämställdhetsplan har hjälpt oss att identifiera möjliga brister och utvecklingsområden. Dessa är bekanta även för andra företag. Målet med hållbarhetsprogrammet är just att kunna höja ribban ytterligare och sätta ännu mer utmanande mål. Målen gäller inte bara för vår egen organisation, utan genom våra tjänster skapar vi även hållbara principer för våra partners.

I miljödelen av vårt hållbarhetsprogram granskar vi bland annat vår energiförbrukning, återvinning, hållbara anskaffningar, matvanor och matsvinn samt arbetsresor. Tillsammans med våra intressenter strävar vi efter att kunna påverka på ett ännu mer omfattande plan. Vi deltar i projekt vars syfte är att främja miljöns välmående, bromsa klimatförändringen och bygga ett välmående samhälle.

Ekonomi- och förvaltningsansvar möjliggör utvecklande av en hållbar verksamhet även i framtiden. En hållbar lönsamhet bygger på öppen och ansvarsfull förvaltningskultur, fortlöpande utveckling av verksamheten samt respekt av gemensamma riktlinjer. Med hjälp av målmedvetet hållbarhetsarbete kan vi säkerställa att utvecklingen går åt rätt håll genom att ta hand om såväl miljön som arbetsgemenskapen.