Payroll & HR Advisor

Löneprocessen är en kärnfunktion inom HR. Att löneprocessen fungerar smidigt och korrekt är viktigt för såväl personalen som ekonomiförvaltningen och ledningen.

Personalen och förmännen behöver få sakkunnig rådgivning och support vid olika förändringssituationer som rör arbetsförhållandet. På samma sätt behöver ekonomiförvaltningen få information om oanvända semesterdagar för att kunna godkänna semesterlöneskulden - och ledningen behöver regelbundna rapporter om personalens lönekonstnader som grund för beslutsfattande.

Även om löneadministrationen är outsourcad har företaget själv vissa ansvar, som t.ex. att samla in material, säkerställa att uppgifterna är korrekta samt leverera materialet till tjänsteleverantören som sköter löneadministrationen. Det är dock möjligt att outsourca även dessa HR-funktioner, det vill säga Payroll & HR Advisor-rollens uppgifter, till Greenstep. Tjänsten passar också fast löneadministrationen sköts internt inom företaget.

Med hjälp av Payroll & HR Advisor-tjänsten sköts bland annat:

Genomgång och automatisering av processer

  • Arbetsförhållandets livscykel (introduktion, förändringar, avslutning)
  • Arbetstids- och frånvarouppgifter
  • Semestrar

Löneuppgifter

  • Insamling, kontroll, godkännande och leverans

System

  • Upprätthållande av kundens system samt utveckling tillsammans med kunden

Support åt förmän och personal i arbetsrelaterade frågor

  • Kollektivavtal, tillämpning av lagändringar, praxis för arbetsresor

Kommunikation med interna och externa intressenter

  • Försäkringsbolag, företagshälsovård, FPA, Inkomstregistret
  • Ekonomiförvaltning, affärsverksamhet, personal


För tjänsten ansvarar en Payroll & HR Advisor, som förutom sin egen kunskap har tillgång till hela Greensteps nätverk av löne- och HR-experter. Målet med tjänsten är att skapa klarhet i löneprocessen samt sköta återkommande rutin- och ad hoc-uppgifter för företagets del. Våra Payroll & HR Advisors kan i mån av möjlighet utveckla och effektivera processer, förstås med hänsyn till företagets rutiner.

Tjänsten är skalbar enligt företagets behov och kan tillämpas på deltid, som ett projekt eller på heltid - beroende på företagets storlek och behov. Våra Payroll & HR Advisors har varit med och utvecklat företags löneprocesser som projekt, fungerat som vikarier eller ansvarat för hela löneprocessen som en del av företagets HR-team. Tjänsten kan inkludera ovannämnda uppgifter, men Payroll & HR Advisorn kan också fungera som huvudanvändare för kundens HR-system eller sköta global HR-rapportering. Tjänsten kan även kombineras med våra operativa HR-tjänster.

Kontakta oss, så stärker vi tillsammans er organisation!