Tosiasiallinen edunsaaja – miksi, mitä ja milloin?

Kaikkia osakeyhtiöitä sekä tietyin rajoituksin myös monia muita yhtiömuotoja koskeva uusi velvoite ilmoittaa tosiasiallisten edunsaajien tiedot patentti- ja rekisterihallitukselle on astunut voimaan. Miksi, mitä ja milloin tiedot tulee ilmoittaa? Löydät vastaukset kysymyksiin alta.


Miksi?

EU:n rahanpesudirektiivi ja direktiiviin perustuva rahanpesulaki velvoittavat osakeyhtiöt, osuuskunnat ja monet muut yhtiömuodot tunnistamaan ja ilmoittamaan niin sanotut tosiasialliset edunsaajansa patentti- ja rekisterihallituksen edunsaajarekisteriin. Patentti- ja rekisterihallitus luovuttaa tietoja ainoastaan tahoille, joilla on tiedon saannille rahanpesulain mukainen tarkoitus, eli julkisia tiedoista ei tule. Edunsaajarekisteristä muun muassa pankit ja muut finanssilaitokset saavat asiakkaidensa tuntemiseksi yhtiöiden omistussuhteet helpommin selville.

Mitä?

Tosiasiallinen edunsaaja on henkilö, joka omistaa yli 25 prosenttia yrityksen osakkeista välillisesti tai toisen yrityksen kautta. Omistusosuuden sijasta myös yli 25 prosentin osuus yhtiön äänimäärästä tekee henkilöstä tosiasiallisen edunsaajan. Lisäksi tulee ottaa huomioon myös esimerkiksi osakassopimuksen kautta saavutettu määräysvalta yhtiössä. Tosiasiallisia edunsaajia voi yhtiössä olla yksi, useampi tai ei yhtäkään. Ilmoitus patentti- ja rekisterihallitukselle on kuitenkin tehtävä, vaikka yrityksellä ei olisi edellä määriteltyjä edunsaajia tai he eivät olisi yrityksen tiedossa. Tässä tapauksessa tosiasiallisina edunsaajina pidetään yrityksen hallitusta, vastuunalaisia yhtiömiehiä, toimitusjohtajaa tai muuta vastaavassa asemassa olevaa henkilöä. Edunsaajien tunnistaminen on yrityksen vastuulla. Edunsaajasta ilmoitetaan rekisteriin nimi, henkilötunnus tai syntymäaika, kansalaisuus, kotimaa ja kotikunta sekä määräysvallan tai omistusosuuden peruste sekä laajuus.

Milloin?

Ilmoitusvelvollisuus on alkanut 1.7.2019 ja siirtymäajaksi on määritetty vuosi. Ilmoitusten tulee olla rekisterissä siis viimeistään 1.7.2020. Ilmoitusvelvollisuus ei kuitenkaan pääty ensimmäiseen ilmoitukseen, vaan yhtiön on huolehdittava, että rekisteritiedot ovat ajan tasalla. Mikäli yhtiön omistus- tai määräyssuhteisiin tulee muutoksia, on niistä viipymättä ilmoitettava patentti- ja rekisterihallitukselle sähköisellä ilmoituksella. Yrityksessä voi ottaa esimerkiksi tavaksi päivittää heti samalla kertaa aina sekä osakasluettelo että rekisteri-ilmoitus, mikäli muutoksia omistussuhteisiin tulee.

Varsinainen edunsaajailmoitus tehdään sähköisesti YTJ-palvelussa. Mikäli yhtiösi tarvitsee apua edunsaajailmoituksen laatimisessa, me Greenstepillä autamme mielellämme!