Kassavirtalaskelma – Tärkeä työkalu kannattavuuden analysointiin

Greenstep 2021 04 web

Talouden hallintaa tarvitaan, jotta yrityksesi voi toimia kannattavasti ja menestyä. Kassavirta-analyysi on menetelmä, jolla seurataan yrityksen menoja ja tuloja tietyn ajanjakson aikana. Se on tärkeä osa yrityksen taloussuunnittelua.

Mikä on kassavirtalaskelma?

Kassavirtalaskelma tai kassavirta-analyysi on taloudellinen raportti, josta käy ilmi, kuinka paljon rahaa yrityksen pankkitilille tulee ja lähtee tietyn ajanjakson aikana. Se sisältää sekä myynnin ja muut tulot että erilaisista hankinnoista johtuvat menot. Rahavirtalaskelma osoittaa siis, miten yrityksen rahat on käytetty tietyn ajanjakson aikana.

Miksi kassavirtalaskelma on tärkeä?

Kassavirranhallinta on tärkeä osa yrityksen taloussuunnittelua. Kun seuraat tuloja ja menoja, voit tehdä tietoon perustuvia päätöksiä siitä, miten resursseja käytetään parhaiten. Kassavirtalaskelma antaa myös viitteitä yrityksen maksuvalmiudesta eli sen kyvystä maksaa laskut ja velat ajallaan.

Miten kassavirtalaskelma tehdään?

Kassavirta-analyysin suorittamiseksi on kerättävä tietoja yrityksen rahoitustapahtumista kyseisenä ajanjaksona. Tähän sisältyvät sekä tuotot ja kulut että muutokset tase-erissä, kuten vaihto-omaisuus, ostovelat ja myyntisaamiset. Nämä tiivistetään edelleen kunkin luokan tuloihin ja menoihin. Tämä voidaan tehdä eri muodoissa, mutta yleensä käytetään joko suoraa tai epäsuoraa menetelmää.

Epäsuora menetelmä

Epäsuora menetelmä perustuu tuloslaskelmaan, ja siinä oikaistaan muut kuin rahamääräiset erät.

Suora menetelmä

Suorassa menetelmässä kirjataan kaikki kauden aikana toteutuneet tulot ja menot.

Kassavirtalaskelman kolme osaa

Kassavirtalaskelma voidaan jakaa kolmeen osaan: opeartiiviseen toimintaan, investointeihin ja rahoitukseen.

Operatiivinen toiminta

Operatiivinen osa osoittaa, kuinka paljon kassavirtaa syntyy yrityksen päivittäisestä toiminnasta. Tähän sisältyvät tavaroiden ja palvelujen myynti, maksut asiakkailta ja toimittajille, palkkakulut ja muut toimintakulut. Positiivinen kassavirta operatiivisessa osassa on merkki siitä, että yrityksen toiminta on kannattavaa ja että kasvupotentiaalia on olemassa.

Sijoitustoiminta

Investointeihin liittyvä osa osoittaa, kuinka paljon kassavirtaa käytetään yrityksessä tehtäviin investointeihin. Tämä sisältää kiinteistöjen, laitteiden ja muiden liiketoiminnan harjoittamiseen tarvittavien omaisuuserien hankinnan. Investointeihin liittyvän osan positiivinen kassavirta on merkki siitä, että yritys investoi tulevaan kasvuunsa.

Rahoitustoiminta

Rahoitukseen liittyvä osa osoittaa, kuinka paljon kassavirtaa käytetään yrityksen toiminnan rahoittamiseen. Tähän sisältyvät lainojen ottaminen ja maksaminen, osinkojen maksaminen osakkeenomistajille ja muut rahoitustapahtumat. Positiivinen kassavirtaosuus rahoitukseen liittyvässä osassa osoittaa, että yrityksellä on käytettävissään pääomaa liiketoiminnan harjoittamiseen.

Analysoimalla kassavirtalaskelman eri osia yritykset ja sijoittajat voivat saada selkeän kuvan yrityksen taloudellisesta tilasta ja tulevaisuuden mahdollisuuksista. Tämä voi auttaa tekemään tietoon perustuvia päätöksiä investoinneista ja liiketoimintastrategioista.

Kenen on tehtävä kassavirtalaskelma?

Kassavirtalaskelma on tärkeä työkalu kaikille yrityksille niiden koosta ja toimialasta riippumatta. Se on erityisen tärkeä pk-yrityksille, koska niiden resurssit ovat usein rajalliset ja tällöin olla alttiimpia kassavirtaongelmille.

Yritysten omistajien, johtoryhmien ja talouspäälliköiden tulisi olla tietoisia kassavirta-analyysin merkityksestä. Se on keskeinen osa yrityksen taloussuunnittelua ja auttaa ymmärtämään, miten yrityksen rahoja käytetään.

Kassavirtalaskelma voi olla arvokas myös sijoittajille ja lainanantajille. Yrityksen kassavirtaa analysoimalla he voivat saada paremman käsityksen yrityksen taloudellisesta vahvuudesta ja vakaudesta.

Mitä kassavirta-analyysista voi oppia?

Analysoimalla kassavirtaa voit saada paremman käsityksen yrityksesi taloudellisesta tilanteesta. Voit esimerkiksi havaita, onko tulojen ja menojen välillä epätasapainoa, mikä voi viitata siihen, että sinun on tehtävä muutoksia varmistaaksesi, että voit saavuttaa tavoitteesi tai lisätä kannattavuuttasi. Voit myös saada paremman käsityksen kassavirtaan vaikuttavista tekijöistä ja käyttää kassavirtaa strategisten päätösten tekemiseen.