Kiertotaloudella kilpailuetua

Eeva perala

Eeva Perälä

Senior Manager, Environmental Sustainability

Monille kiertotalous on kierrättämistä. Kiertotalouden ytimessä on kuitenkin tavoite, missä hukkaa ja jätettä syntyy mahdollisimman vähän koko tuotteen elinkaaren aikana. Tuotteet ja tavarat tulee suunnitella ensisijaisesti mahdollisimman kestäväksi ja lisäksi helposti kierrätettäväksi, jotta materiaali saadaan kiertämään yhä uudelleen.

Suomen kansallisessa kiertotalousohjelmassa linjataan, että kotimaisten raaka-aineiden kulutus ei kasva vuoden 2015 tasosta vuoteen 2035 mennessä. Tavoite on kunnianhimoi­nen mutta tärkeä saavuttaa. Kiertotalouden nykyhaasteena kuitenkin on, että markkinoita ei juuri ole ja kierrätysmateriaalit ovat monesti kalliimpia kuin neitseellinen materiaali.

On selvää, että lainsäädännön muutokset, esimerkiksi verotus ja muut taloudelliset oh­jauskeinot, on saatava nopeasti voimaan. Niiden avulla pullonkaulat voidaan poistaa, ja kiertotalous integroituu jokaisen yrityksen liiketoimintaan kohtuullisin kustannusvaikutuk­sin.


Eeva Perälä työskentelee Greenstepin vastuullisuuspalveluiden tiimissä.


Kiertotalous on toimitusketjun hallintaa

Yritykset ovat jo pitkään tehneet työtä tuotantoprosessien hukan ja hävikin minimoi­miseksi. Seuraava askel on siirtyä oman tuotannon kustannustehokkuuden optimoinnista tuotteen koko elinkaaren aikaiseen resurssien tehokkaaseen käyttöön ja suorituskyvyn op­timointiin. Kiertotalous kytkeytyy oman toiminnan lisäksi osaksi toimitusketjujen ilmasto­päästöjen hillintää ja luonnon monimuotoisuuden suojelua.

VTT:n mukaan tällä hetkellä 91 % luonnonvaroista menee hukkaan, ja vain 9 % käytetyistä raaka-aineista kierrätetään. Esimerkiksi kierrätetty betoni infrarakentamisessa vähentää uuden betonin valmistusta ja uusiutumattoman luonnonvaran, kiviaineksen ottamista luon­nosta. Näin edistetään positiivista ympäristökädenjälkeä.

Palaan kierrätykseen. Kun valitset yrityksellesi kiertotalouden kumppania jätteiden ja ma­teriaalien keräilyyn ja käsittelyyn, ole kiinnostunut kumppanin oman kuljetus- ja käsittely­toiminnan lisäksi sen materiaalikanavista ja eri kierrätysmateriaalien markkinatilanteesta. Ne voivat vaihdella radikaalistikin. Ota selvää, minne materiaalisi todellisuudessa pääty­vät, miten niitä käsitellään ja jatkojalostetaan.

Edelläkävijät – sormi pulssilla

Vastuullisuus ja kiertotalousajattelu liiketoiminnassa ovat tulevaisuudessa vielä entistä tär­keämpiä sidosryhmille. Menestyvän yrityksen on pohdittava liiketoimintansa vaikutuksia yhteiskuntaan ja kuunneltava herkällä korvalla sidosryhmiä ja signaaleja tulevista muutok­sista. Hyvä esimerkki muutoksesta on se, että kiertotalouteen keskittyvät julkiset sijoitus­rahastot ovat kuusinkertaistuneet muutaman viime vuoden aikana.

Edelläkävijät eivät ole jääneet odottamaan regulaation kehitystä, vaan ovat jo käärineet hihansa. Ne kehittävät liiketoimintaa jatkuvasti kiertotalousmallin mukaiseksi toimitusket­juja unohtamatta. Ne myös ymmärtävät, että kiertotalous on kilpailuetu ja liiketoiminnan ydintä, jopa elinehto.

Me voimme auttaa yritystäsi siirtymään käytännönläheisesti kohti kiertotalouden periaatteita, esimerkiksi kartoittamalla kiertotalousmallin mukaisia kehityskohteita ja tukea kiertotaloustoimenpiteiden raportoinnissa. Tutustu tarkemmin palveluihimme!