Tilintarkastajan vinkit tilinpäätöksen laadintaan

Tampere GS edited
Tuomas honkamaki

Tuomas Honkamäki

Senior Manager

Tilinpäätöksen tulisi olla ehyt kokonaisuus, jossa tilinpäätöksen eri ratkaisut ovat keskenään synkronoitu. Ajankohtaisen koronaepidemian vaikutukset on myös hyvä huomioida tilinpäätöksessä mainintana tilikauden jälkeisissä tapahtumissa.Tilinpäätöksen tehtävänä on kuvata yrityksen toimintaa menneenä tilikautena. Tilintarkastajan näkökulmasta tilinpäätös tulee laatia huolella ja siihen tulee liittää kaikki tarvittavat tiedot ja liitteet, jotta tilintarkastaja saa yrityksen toiminnasta selkeän kuvan kerralla, eikä aikaa tarvitse käyttää puuttuvien tietojen metsästykseen.

Tilintarkastuksen keskeisenä tavoitteena on myös lisätä luottamusta yrityksen tilinpäätöksen tuottamaan informaatioon. Tilintarkastuksessa riippumaton tilintarkastaja tarkastaa yrityksen kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon sekä varmentaa tilinpäätöksen oikeellisuuden. Jotta tilintarkastus kävisi jouhevasti, ja tiedot saataisiin ajallaan myös verottajalle, tilinpäätöksen laatijan on hyvä huomioida etenkin seuraavat seikat.

Eheä kokonaisuus

Tilinpäätös tulee laatia kokonaisuutena, jolloin tilinpäätöksessä tehdyt perusoletukset ja muut valinnat ovat loogisia ja synkronoitu keskenään. Tällöin mm. poistoajat, tuotot, toiminnan jatkuvuus jne. käsitellään samojen perusoletusten mukaan. Mikäli toiminnan jatkuvuutta ei kyetä varmistamaan, tulisi sen ilmetä jollain tavalla tilinpäätöksestä.

Tilinpäätöksen kuvaaman tarinan täytyy olla yhdenmukainen koko tilinpäätöksen ajan. Tällöin ei esimerkiksi voida todeta, että on saatu avustus, johon liittyy palautusvelvollisuus, jos kehitystoiminta alkaa tuottamaan rahavirtoja. Näitä rahavirtoja ei voida tulouttaa, jos kehityskulut on aktivoitu. Kehityskulujen aktivointi tarkoittaa, että niillä on tulontuottamiskykyä. Tarinan täytyy kestää joka kohdassa.

Tilinpäätöksen laadinnassa kannattaa muistaa tilinpäätöksen eri käyttäjät. Omistajien ja yrityksen johdon lisäksi tilinpäätöstä tarkastelevat mm. verottaja, rahoittajat ja henkilöstö. Tilintarkastuksella lisätään myös yrityksen luotettavuutta sidosryhmiin päin: Yrityksen rahoittajat ja tavarantoimittajat voivat luottaa yrityksen tilinpäätöksen antamaan informaatioon, jolloin muiden varmennustoimenpiteiden tarve vähenee. On toki huomioitava, että nykyisessä poikkeuksellisessa tilanteessa varmennetullakaan historiatiedolla ei ole välttämättä mitään informaatioarvoa yhtiön nykyisestä tilasta.

Hyvä tilinpäätös kertoo myös keskeiset tilinpäätöksen laadintaperiaatteet riippumatta siitä, mitä sen esimerkiksi PMA:n mukaan tulee kertoa. Laadintaperiaatteissa tulisi myös muistaa olennaisuuden periaate. Jos yhtiöllä on esimerkiksi yksi auto omaisuutena, niin sen poistoaika ei ole välttämättä tilinpäätöksen kannalta merkityksellistä tietoa, jos esimerkiksi yhtiön liikevaihdon kertyminen on jollakin tavalla erikoista.

Tärkeät erät

Tilintarkastaja on erityisen kiinnostunut yrityksen liikevaihdosta sekä tilinpäätökseen liitetyistä muistiotositteista – ja vuonna 2020 myös kehityskuluista.

Liikevaihtoon sisältyy tilintarkastusalan standardien mukaan perusolettamana kohonnut väärinkäytösriski, jonka takia tilintarkastajan tulee tehdä erilaisia toimenpiteitä liikevaihtoon liittyen. Näitä toimenpiteitä ovat mm. liikevaihdon katkoon liittyvät tarkastustoimenpiteet. Tilintarkastajaa kiinnostaa, onko liikevaihto kirjattu sille tilikaudelle, jolloin se on suoriteperusteisesti syntynyt.

Muistiotositteiden kohdalla tilintarkastaja pohtii, ovatko ne tehty siinä tarkoituksessa, että johto ohittaisi kontrollit ja sitä kautta vääristäisi tilinpäätösinformaatiota. Muistiotositteet saattavat antaa myös muuta informaatiota tilintarkastajalle.

Turun Hovioikeuden päätös kehittämiskuluista ja niiden aktivointiedellytyksistä sekä kirjanpitorikoksesta on nostanut myös tilintarkastajien kiinnostusta kehittämiskulujen aktivoimiseen. (Aihetta sivutaan Tilisanomien artikkelissa lehden 1/2020 numerossa, artikkeli on luettavissa tilaajille.)

Tappiotilanne sekä arvonalentumisen tunnusmerkit

Tappiotilanteessa tilinpäätöksen lukijalle tulisi käydä selväksi, miksi ollaan tappiolla, onko siihen joku poikkeuksellinen syy ja mitkä ovat tulevaisuudennäkymät. Tällä on erityistä informaatioarvoa tilinpäätöksen lukijoille, kun he analysoivat johdon tekemiä ratkaisuja tilinpäätöksen valmistamiseksi.

Yrityksissä pohditaan liian harvoin, sisältyykö omaisuuseriin arvonalentumisriskiä tai jopa arvonalentumistarpeita. Tilinpäätöksissä taseeseen aktivoimisen osalta ”Osta ja unohda” -ajatus on haaste, ja erityisesti tämä tulee esille yrityksen tappiotilanteessa. Kuinka voidaan perustella sitä, että ei ole tehty ollenkaan arvonalentumisia tai enempää arvonalentumisia? Jos operatiivinen toiminta on tappiolla, niin vaaditaan perusteellinen dokumentaatio, jolla voidaan perustella toiminnan kääntyminen takaisin voitolliseksi, jotta arvonalentumisia ei tarvitse tehdä. Toisaalta voidaan myös tehdä lisää arvonalentumisia, ja liikearvoa lukuun ottamatta tehdyt arvonalentumiset on myös mahdollista perua. Arvonalentumiseen liittyvät toimet tulee dokumentoida huolellisesti ja ne on hyvä käydä läpi hallituksen kokouksessa, jossa tilinpäätös hyväksytään.

Liitetietotositteiden tärkeys

Liitetietotosite on keskeinen tilinpäätösdokumentti, joka nopeuttaa niin kirjanpidon tarkastusta kuin tilintarkastustakin. Liitetietotositteiden tehtävänä on varmentaa sellainen tilinpäätöksessä esitetty tieto, jota ei muuten voida suoraan tilinpäätöksen luvuista verifioida. Tällaisia ovat mm. johdannaisvastuihin liittyvät seikat, vuokravastuut, ostositoumukset, arvonlisäveron palautusvastuut, taseen ulkopuoliset järjestelyt, henkilöstön lukumäärä jne. Huolellisesti laadittu liitetietotosite selkeyttää tilinpäätöksessä esitettyjä tietoja ja myöhempi tarkastelu on mahdollisimman helppoa. Hyvin tehty liitetietotosite on kullan arvoinen kirjanpitäjän vaihtuessa.

Tilikauden jälkeiset tapahtumat

Tilikauden jälkeisistä tapahtumista voidaan tehdä tilinpäätökseen oma osionsa, jos näillä tapahtumilla on erityistä merkitystä tilinpäätöksen lukijalle. Osiossa voidaan kertoa, jos esimerkiksi tilauskanta on romahtanut tällä hetkellä ajankohtaisen koronaepidemian tai muun vastaavan poikkeavan asian takia. Koronan myötä myös pörssikurssit ovat laskeneet, minkä voi mainita tilinpäätöksessä, vaikka kyseessä olisikin vuoden 2019 tilinpäätös. Pörssikurssien laskeminen voidaan kertoa sanallisesti, mutta tilinpäätöksessä esitettyihin numeroihin tämä ei vaikuta. Jos esimerkiksi osakkeiden arvo on laskenut 30 %, saattaa tämä informaatio vaikuttaa voitonjakopäätökseen. Tilikauden jälkeisiä seikkoja voidaan peilata siihen, onko yrityksellä osingonmaksukykyä. Myös muut olennaiset tapahtumat ja kommentit tulisivat näkyä tilinpäätöksessä, mikäli niillä on olennaista vaikutusta vuodelle 2020.

Tilinpäätöksen kehityssuunnat

Pörssiyhtiöiden tilinpäätöksissä on nähtävissä suunta kohti tarinallistamista ja visuaalisempaa esitystapaa: Tilinpäätöksissä voi päälaskelmien yhteydessä olla ympyröityjä tai muilla tehosteilla korostettuja lukuja. Esimerkiksi liikevaihdon oheen liitetyssä infograafissa voidaan kertoa kyseiseen lukuun liittyvät keskeiset seikat, eli miksi asia on tärkeä lukijan kannalta. Visuaalisuuden lisääntyminen on helpottanut tilinpäätöksen luettavuutta ja tulkintaa.

Liitetietojen kehityssuunta kansainvälisessä tilinpäätösnormistossa sekä käytännön toiminnassa on, että ne muodostavat tilinpäätöksessä eheän kokonaisuuden. Yksi asiakokonaisuus kerrotaan kerralla: laadintaperiaate, johdon arviot, tuloslaskelmaliitetiedot, taseliitetiedot – kaikki nämä yhdessä kohdassa, jonka jälkeen siirrytään seuraavaan asiaan.


Lue myös, miten tilinpäätöstasoinen kirjanpito toimii yrityksen strategian tukena.