Tilinpäätöstasoinen kirjanpito yrityksen strategian tukena

Accounting article

Ohjatakseen laivan kohti määränpäätä, tulee kapteenin olla tietoinen sijainnistaan. Tämä pätee myös yrittämiseen. Tilinpäätöstasoisen kirjanpidon avulla yrityksen johto ja hallitus pystyvät olemaan jatkuvasti pulssilla yrityksen taloudellisesta tilanteesta. Tämä mahdollistaa oikeiden toimenpiteiden löytämisen yrityksen kasvun reitillä.

Kirjanpidolle ja tilinpäätökselle on asetettu omat minimivaatimuksensa kirjanpitolaissa. Minimivaatimukset voidaan täyttää helpommin, mutta ajantasainen kirjanpito vaatii jo enemmän osaamista. Mikäli yritys päättää seurata ainoastaan kirjanpitolain minimivaatimuksia, saavat he tarkan tiedon yrityksen sen hetkisestä taloudellisesta tilanteesta vain kerran vuodessa tilinpäätöksen yhteydessä.

Tilinpäätöstasoinen kirjanpito mahdollistaa reaaliaikaisen taloudellisen tilanteen seurannan

Yrityksillä on mahdollisuus toteuttaa tilinpäätöstasoista kirjanpitoa, jolloin kirjanpitoa tuotetaan kuukausittain välitilinpäätöstä vastaavalla tarkkuudella. Tällöin kirjanpidossa huomioidaan kuukausittain myös kaikki jaksotukset, poistot, lomapalkkavelka sekä varaston arvon muutos mahdollisuuksien mukaan, mikä mahdollistaa jatkuvan reaaliaikaisen taloudellisen tilanteen seurannan.

Tilinpäätöstasoinen kirjanpito vaatii kirjanpitäjältä sekä yrityksen johdolta enemmän aikaa ja resursseja, mutta se tulisi ensisijaisesti nähdä investointina tarkempaan ja perustellumpaan päätöksentekoon. Erityisesti sähköinen kirjanpito ja laadukas automaatio mahdollistaa kirjanpidon toteuttamisen tilinpäätöstasoisesti, sekä tekee siitä vaivattomampaa. Toimialasta ja kirjanpitotavasta riippumatta taloushallinnon tulee kulkea käsi kädessä strategian ja toiminnan kanssa pitkäaikaisen kannattavuuden takaamiseksi.

Tee viisaampia päätöksiä reaaliaikaisen datan avulla

Yksi suurimmista tilinpäätöstasoisen kirjanpidon hyödyistä on sen tuottama reaaliaikainen data strategisen päätöksenteon tueksi. Yrityksen johdolla ja hallituksella on velvollisuus seurata yrityksen taloudellista tilannetta sekä tarvittaessa ryhtyä sen perusteella korjaaviin toimenpiteisiin. Kun tilinpäätöstasoisen kirjanpidon perusteella yritys on jatkuvasti ajan tasalla taloudellisesta tilanteestaan, johdolla on mahdollisuus tehdä viisaampia investointeja, resurssien kohdentamista sekä rahoituspäätöksiä. Hyvin toimiva taloushallinto tukee päivittäistä toimintaa, mikä näkyy myös suoraan tuloksessa pidemmällä aikajänteellä.

Reaaliaikainen seuranta yrityksen taloudellisesta tilanteesta on ensiarvoisen tärkeää tarkastellessa sekä omaa että vierasta pääomaa. Yritysten, joiden oman pääoman suhde ei ole kovin vahva, tulee pysyä jatkuvasti tietoisena taloudellisesta tilanteestaan turvatakseen vakavaraisuutensa.

Kun yritys on jatkuvasti ajan tasalla taloudellisesta tilanteestaan, johdolla on mahdollisuus tehdä viisaampia investointeja, resurssien kohdentamista sekä rahoituspäätöksiä.

Ajantasainen tieto vähentää ikävien yllätysten mahdollisuutta

Ajan tasalla pysyvä tieto yrityksen tilanteestä vähentää ikävien yllätysten mahdollisuutta. Eritysesti kasvavissa yrityksissä tapahtuu vuoden aikana monia muutoksia. Kerran vuodessa tilinpäätöshetkeä koskeva tieto ei usein riitä tämän päivän nopeutuvassa maailmassa, minkä lisäksi se saattaa tuoda mukanaan isojakin yllätyksiä.

Esimerkiksi yrityksen henkilöstömäärän kasvaessa yritykselle kertyy enemmän lomapalkkavelkaa. Jos kyseisen velan määrä päivitetään vain kerran vuodessa tilinpäätökseen, voi kasvanut velka aiheuttaa ennalta-arvaamattomia tilanteita.

Hyvä yhteispeli kirjanpitäjän ja yrityksen välillä tehostaa tiedon vaikuttavuutta

Yrityksen johdon sekä kirjanpitäjän välinen kommunikaatio on olennaisessa roolissa reaaliaikaisen tiedon tuottamisessa. Voidakseen tarjota relevanttia sekä hyödyllistä tietoa yrityksen taloudellisesta tilanteesta ja tulevaisuudesta, edellytetään kirjanpitäjältä proaktiivista otetta.

Kun kirjanpitäjä tuntee ja tietää, mitä yrityksessä sekä sen toimialalla tapahtuu, pystyy hän reagoimaan saatuun dataan helpommin. Reagoinnin lisäksi proaktiivisesti toimiva kirjanpitäjä pystyy kouluttamaan yrityksen johtoa tunnistamaan tärkeät tunnusluvut ja ymmärtämään niiden merkityksen yrityksen toiminnalle ja tulevaisuuden päätöksille.

Yrityksen johdolla on vastuu olla kiinnostunut taloudellisista tunnusluvuista ja kuunnella kirjanpitäjältä tulevaa viestintää. Aineistojen kerääminen ja toimittaminen kuukausittain aina eräpäivään mennessä voi kuulostaa työläältä, mutta se on tavoiteltujen hyötyjen kannalta olennaista. Toki tilanteita ja suhtautumisia asiaan on yhtä monta kuin on yrityksiäkin, joten tärkeintä on yhteispeli oman kirjanpitäjän kanssa.

Tilinpäätöstasoinen kirjanpito vaatii vankkaa osaamista sekä jatkuvaa oppimista

Kirjanpitäjälle olennainen osa tilinpäätöstasoista kirjanpitoa on tuntea eri osa-alueiden (esim. poistojaksotukset, vähennyskelvottomat erät) vaikutukset yrityksen taloudelliseen tilanteeseen. Osaamisen kehittämiseksi panostamme työntekijöidemme koulutukseen jatkuvasti. Tätä varten onkin luotu Greenstep Academy.

Suunnitelmallisen koulutuksen lisäksi tärkeänä osana organisaation sisäistä kehittymistä ovat myös keskinäinen sparrailu kollegoiden kanssa. Etenkin tilinpäätöskaudella kaikille sopivan koulutusaikataulun järjestäminen on haastavampaa, jolloin sisäinen kommunikaatio toimii tärkeänä tiedonlähteenä. Tiedon jakaminen ja muiden auttaminen on tärkeä osa Greenstepin työyhteisön toimintaa, sillä yhdessä tarkoituksenamme on auttaa asiakkaitamme parhaalla mahdollisella tavalla. Harvoin vastaan tulee sellaista estettä tai kysymystä, jota kukaan satojen asiantuntijoiden joukossamme ei olisi vielä kohdannut.


Haluatko kuulla lisää tilinpäätöstasoisesta kirjanpidosta? Ota meihin yhteyttä ja jutellaan lisää strategisen taloushallinnon hyödyistä!