Vastuullisuuden evoluutio – mikä eilen riitti, ei tänään ole tarpeeksi

Greenstep Brand Imagery 001 Web

Yritysvastuun määritelmä mietitytti minua jo vuosia sitten, kun etsin tietoa pro gradu -tutkielmaani varten. Yksiselitteistä vastausta en löytänyt. Sen sijaan huomasin, kuinka määritelmä vaihtelee esimerkiksi maantieteellisen alueen, ajankohdan, sektorin tai kulttuurin mukaan. Vastuullisuus on siis evoluution tulosta, se elää koko ajan ja sitä on tulkittu tai tulkitaan eri tavoin eri konteksteissa. Miten yritys sitten voi linjata oman vastuullisuutensa suunnan?

Sopeutuminen muutokseen on aina ollut selviytymiskeino niin luonnonvalinnassa kuin yritysmaailmassa. Parhaat ovat jopa pystyneet edistämään muutosta. Viime vuosina olemme heränneet siihen, että planeettamme asettaa toiminnallemme ehtoja, josta vastuullisuuden nouseminen yrityksien agendalle toimii todisteena. Toimintamme on muututtava, jos haluamme varmistaa oman ja planeettamme tulevaisuuden. Ilmastonmuutos ja sen hillitsemisen pyrkimykset tai seuraamukset biodiversiteettikadosta vaikuttavat yrityksen riskeihin sekä liiketoiminnan harjoittamisen mahdollisuuksiin. Kummallista olisi, jos vastuullisuusteemat puuttuisivat yritysten strategioista.

Vastuullisuuden periaatteet ovat yritykselle arvo- ja arvottamiskysymys

Tärkeää on määrittää ne asiat, joihin yritys voi vaikuttaa, joihin se haluaa vaikuttaa ja asiat, jotka ovat tärkeitä yrityksen sidosryhmille. Omien vastuullisuusnäkemysten kirkastaminen ja esiin tuominen saattaa tuntua vaikealta. Yritysvastuuraportteja lukiessa saattaa huomata olevansa keskellä erilaisten kirjainlyhenteiden, standardien ja kansainvälisten suositusten suota. Omien vastuullisuustekojen sanoittaminenkaan ei ole helppoa - miten konkretisoida omat ajatuksensa ja tekonsa oikealla tavalla?

Yritysvastuukeskustelun evoluutiota on ollut ja on edelleen mielenkiintoista seurata: Luontoarvot, joihin liittyvät esimerkiksi ilmastokysymykset sekä biodiversiteettikysymykset, ovat keskiössä. Taloudellisen vastuun rinnalle on ESG-ajattelun* myötä nostettu hyvän hallintotavan merkitys. Sosiaalisen vastuun käsite on laajentunut: esiin saattavat nousta esimerkiksi yrityksen organisaatiokulttuuri, henkilöstön hyvinvointi, henkilöstön sitoutuminen, inkluusio ja diversiteetti ja vastuu asiakkaista. Vastuullisuus on yhä tärkeämpää henkilöstölle ja yrityksen vastuullisuusvalinnat vaikuttavat siihen, millainen yrityksen työnantajamielikuva on ja halutaanko yritykseen hakeutua töihin.

Samalla kun vastuullisuuden kenttä laajenee, vastuullinen liiketoiminta on saamassa aiempaa vakiintuneempia ja yksiselitteisempiä määritelmiä, viitekehyksiä, lakeja ja standardeja.

*Environmental, Social & Govermental reporting

Vastuullisuudessakin tuloksellisuus edellyttää keskittymistä olennaiseen

Toiminta uudessa vastuullisuusympäristössä edellyttää strukturoidumpaa perustaa omalle vastuullisuustyölle. Lähtökohtana tulee olla olennaisuus, ja varmistaa sen toteutuminen yritysvastuun raportoinnissa. Yritysvastuussa yksi koko ei sovi kaikille.

Yritysten kannattaa aloittaa oma vastuullisuustyön kehitys kartoittamalla liiketoimintansa olennaiset asiat, liiketoimintaan kohdistuvat kestävyysriskit sekä liiketoiminnan merkittävät vaikutukset yhteiskuntaan ja ympäristöön. Omien vastuullisuusteemojen määrittäminen on olennaisuusanalyysin jälkeen helpompaa. Se mahdollistaa tavoitteellisen vastuullisuustyön ja vastuullisuuden integroinnin osaksi liiketoimintaa. Parhaassa tapauksessa se auttaa kehittämään uutta liiketoimintaa.

Vastuullisuusraportointi ja omien vastuullisuuden mittareiden määrittäminen voi monesta pienestä yrityksestä tuntua isolta urakalta. Vastuullisuustyö pitää kuitenkin rakentaa vankalle pohjalle, jotta se on uskottavaa.

Raportointia voi ja kannattaa pientenkin yritysten tehdä: se auttaa varautumaan tulevaan, kartoittamaan riskejä ja mahdollisuuksia. Se kertoo, millaiselle arvopohjalle yritys on rakennettu. Lisäksi raporttia voidaan hyödyntää yrityksessä monin tavoin vaikkapa uuden työntekijän perehdytyksessä, sidosryhmäyhteistyötä suunniteltaessa tai asiakaskampanjoinnissa. Usein yritys huomaakin vastuullisuuden olevan oletettua suurempi osa sen toimintaa, ja toisaalta vastuullisuustoimien integroiminen osaksi operatiivista toimintaa tuo työhön kaivattua konkretiaa.

Monet yritykset ovat jo heränneet siihen, että yritysvastuusääntely etenee EU:ssa hyvää vauhtia ja että proaktiivisuus on reaktiivisuutta tuloksellisempaa. Suunnitelma ja tavoitteet kannattaa miettiä ja päivittää ajoissa. Yhtä tärkeää on osallistua oman alan vastuullisuuskeskusteluun ja tuoda reippaasti esiin omat näkökulmansa yhteiseksi hyväksi.

Autamme asiakkaitamme lähtemään liikkeelle vastuullisuustyössä, kehittämään vastuullisuutta ja raportoimaan siitä sidosryhmille. Tutustu palveluihimme tai varaa veloitukseton sparrailuhetki asiantuntijamme kanssa!