Sosiaalinen vastuu: Yrityksen arvot ohjaamassa menestyksekästä vastuullisuusagendaa

Podcast S8 E1

Sosiaalinen vastuu nousee yhä tärkeämmäksi osaksi liiketoimintaa. Eri sidosryhmät odottavat vastuullisuutta yrityksiltä, ja viimeistään vuonna 2024 voimaan astuva vastuullisuusraportointia koskeva EU-direktiivi (CSRD) velvoittaa yritykset ottamaan vastuullisuusasiat pöydälle. Motivaatio vastuulliseen toimintaan tulisi kuitenkin kummuta yrityksen arvoista – siitä, että halutaan todella edistää yhteistä hyvää ja parempaa maailmaa.

Greenstep Podcastin uudella tuotantokaudella valokeilassa ovat HR-teemat. Edellisellä HR-aiheisella tuotantokaudella käytiin keskustelua sosiaalisesta vastuusta, ja nyt HR-palveluliiketoimintamme vetäjä Kati Tuovinen ja Vaisalan henkilöstöjohtaja Timo Leskinen syventyivät aiheeseen lisää. Vastuullisuustyöstään tunnettu Vaisala on valittu Suomen vastuullisimmaksi yritykseksi ja se on sijoittunut Financial Timesin ilmastojohtajalistan kärkiviisikkoon.

Sosiaalinen vastuu osana organisaation jokapäiväistä toimintaa

Henkilöstöhallinnolle kuuluvia sosiaalisen vastuun teemoja voivat olla esimerkiksi monimuotoisuuden ja tasa-arvon edistäminen, työhyvinvoinnin ja turvallisuuden varmistaminen, sekä koulutuksen ja kehityksen tukeminen. HR voi myös olla vastuussa vastuullisen hallinnon, eettisen toiminnan ja työntekijöiden oikeuksien varmistamisesta.

Vaisalalla HR:lle kuuluvia sosiaalisen vastuun aiheita ovat esimerkiksi työntekijöiden henkinen ja fyysinen hyvinvointi sekä työturvallisuus. Leskisen mukaan työ vaatii paljon yhteistyötä, aktiivista toimintaa ja ennaltaehkäisyä. Terveys- tai turvallisuusongelmien ilmetessä korjaavat toimenpiteet on aloitettava ajoissa, jotta ne voidaan käsitellä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Monimuotoisuus, tasa-arvo ja yhteenkuuluvuus ovat myös keskeisiä teemoja, joista HR ottaa vastuuta, sillä heiltä löytyy usein jo valmiiksi mittareita ja dataa aiheiseen liittyen.

Leskinen painottaa, että vaikka henkilöstöhallinto on tärkeässä roolissa sosiaalisen vastuun toteuttamisessa, on vastuullisuus koko organisaation asia. Jokaisen organisaation jäsenen tulee ymmärtää vastuullisen toiminnan merkitys ja omaksua vastuullisuus osaksi omaa työskentelyä. Yrityksen johdon tulee varmistaa, että vastuullisuus näkyy kaikessa toiminnassa ja päätöksenteossa.

– Monissa aiheissa HR kantaa soihtua. Selvitämme kehityskohteita, puhumme visiosta, ja luomme kunnianhimon tason ja etenemissuunnitelman. Toteutus tapahtuu kuitenkin lopulta aina linjaorganisaatiossa, Leskinen huomauttaa.

HR:n mittarit sosiaalisen vastuun seurantaan

Jotta sosiaalisen vastuun tavoitteiden toteutumista voidaan seurata, on luotava mittareita ja raportoitava niiden tuloksia. Leskisen mukaan Vaisalalla sosiaalista vastuuta on mitattu esimerkiksi terveyden, hyvinvoinnin, monimuotoisuuden, tasa-arvon ja yhteenkuuluvuuden osa-alueilla.

Terveyden mittareita Vaisalalla ovat esimerkiksi sairaspoissaolot, henkilöstön hyvinvoinnin mittarit, tapaturmien määrä ja turvallisuushavainnot. Monimuotoisuuden, tasa-arvon ja yhteenkuuluvuuden mittareita löytyy myös monenlaisia, esimerkiksi sukupuolten ja eri kansalaisuuksien välinen tasapaino johtotehtävissä, sekä kansalaisuuksien monimuotoisuus eri kaupunkien toimintayksiköissä. Vaisalalla on myös tutkittu niin sanottua monimuotoisuusindeksiä työntekijöille suunnatuilla kyselytutkimuksilla. Näissä selvitetään, kokevatko ihmiset tasapuolista kohtelua, tuntevatko he mielipiteensä merkityksellisiksi ja tuntevatko he, että kaikilla on samanlaiset työmahdollisuudet organisaatiossa.

– Kaikille mittareille asetetaan sekä lyhyen että pitkän aikavälin tavoitteita, jotta kehitystä saadaan aikaan. Mittareiden avulla organisaatiossa saadaan todisteita siitä, että sosiaalisen vastuun aiheet ovat merkityksellisiä ja että asioita on muutettava, Leskinen kiteyttää.

Raportointia vastuullisuusasioista kannattaa tehdä myös lainsäädännöllisestä näkökulmasta. Vuodesta 2024 alkaen tulee voimaan uusi EU-direktiivi (CSRD), joka tekee ESG-raportoinnista pakollista isoille sekä listatuille yhtiöille. Direktiivi velvoittaa yrityksiä noudattamaan standardien mukaista vastuullisuusraportointia. Muutoksen uskotaan ulottuvan tulevaisuudessa myös pienempiin yrityksiin.

Tuovinen huomauttaa, että lainsäädäntö asettaa usein vain minimivaatimuksia, joita yritysten on vähintään noudatettava. Yritykset, jotka ottavat vastuullisuusasiat huomioon päivittäisessä toiminnassaan, ovat usein jo hyvissä asemissa uuden lainsäädännön astuessa voimaan. Vastuullinen yritys pyrkii ylittämään lainsäädännön asettamat vaatimukset ja kehittää toimintaansa jatkuvasti.

Yrityksen arvot ohjaamassa vastuullisuustoimintaa

Tuovinen muistelee, että 2000-luvun alussa vastuullisuustyötä tehtiin ulkoisien motivaattorien takia, kuten sidosryhmien velvoitteesta. Nykyään vastuullisuutta halutaan usein edistää sisäisistä motivaatioista – halutaan, että työntekijät voivat hyvin ja voivat kokea ylpeyttä yrityksestä, jossa he työskentelevät.

– Minulle kyse on siitä, haluammeko tehdä hyvää, jotta muut ajattelisivat meistä hyvää, vai koska haluamme tuntea olomme hyväksi? Mielestäni ollaan menossa siihen suuntaan, niin meidän yrityksessämme kuin muissakin yrityksissä, että haluamme tuntea olomme hyväksi, haluamme olla osa muuttuvaa maailmaa ja olla osa parempaa maailmaa, Leskinen pohtii.

  Vastuullisuusasiat ovat tärkeitä myös työntekijöille. Vastuullisessa yrityksessä halutaan työskennellä, sillä halutaan olla mukana edistämässä ympäristön hyvinvointia ja parempaa yhteiskuntaa. Lisäksi yritys, joka hallitsee sosiaalisen vastuun teemat, tarjoaa monenlaista lisäarvoa työntekijöilleen. Esimerkiksi monimuotoisuuden ansiosta ihmiset pääsevät tutustumaan erilaisiin kulttuureihin ja oppimaan uusia asioita, joita he eivät ehkä kokisi homogeenisissa organisaatioissa.

  Vinkit vastuullisuustyössä onnistumiseen

  Leskinen kertoo kolme vinkkiä henkilöstöhallinnon asiantuntijoille, jotka työskentelevät vastuullisuusteemojen kanssa.

  1. Toimi etiikan ja moraalin mukaisesti. Mikä on oikein? Päätöksiä tehdessä on ajateltava kaikkien sidosryhmien, kuten työntekijöiden, asiakkaiden, ympäristön ja koko yhteiskunnan etua. Kun toimitaan eettisten periaatteiden mukaan, mennään yleensä oikeaan suuntaan.
  2. Luo KPI-mittareita. Aseta mittareille lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteita ja seuraa niitä aktiivisesti.
  3. Asiat eivät edisty puhumalla, vaan tekemällä. Luo konkreettiset toimintasuunnitelmat, jotta tiedätte, mihin tähdätään ja kuinka edetään.

  Sosiaalisen vastuun toteuttaminen vaatii siis pitkäjänteistä työtä, sekä aitoa tahtoa parantaa oman organisaation ja ympäröivän yhteiskunnan hyvinvointia, monimuotoisuutta ja tasa-arvoa. Voit kuunnella koko mielenkiintoisen keskustelun Spotifysta!

  Greenstepin asiantunteva tiimi on aina valmiina auttamaan HR-asioissa ja vastuullisuusraportoinnissa. Ota yhteyttä matalalla kynnyksellä, mikäli tarvitsette tukea!

  Sitaattinosto jaksosta