Kansainvälisen kasvuyrityksen veroilmoitus – huomioi nämä 5 asiaa

Blog post photos
Henriikka koskela

Henriikka Koskela

Associate, Tax Services

Riikka vesterinen

Riikka Vesterinen

Senior Manager, Tax Services

Veroilmoituskausi on täydessä vauhdissaan, ja kalenterivuotisten yhtiöiden on muistettava jättää veroilmoituksensa viimeistään 30.4.2024. Kasvuyrityksillä voi olla muutoksia toiminnassaan, kuten laajentumista ja kansainvälistymistä, joten on tärkeää kiinnittää erityistä huomiota veroilmoituksen laatimiseen. Kokosimme 5 asiaa, jotka kansainvälisen kasvuyrityksen on ainakin syytä ottaa huomioon vuoden 2023 veroilmoitusta laatiessaan.

Veroilmoituksen huolellisella laatimisella mahdollistetaan virheiden välttämisen ja ylimääräisen työn lisäksi verosuunnittelumahdollisuuksien hyödyntäminen parhaalla mahdollisella tavalla, joten viimeistään nyt on hyvä hetki pysähtyä hetkeksi veroasioiden äärelle.

Kasvuyrityksillä voi olla muutoksia toiminnassaan esimerkiksi laajentumisen ja kansainvälistymisen seurauksena, joiden myötä veroilmoituksen laadintavaiheessa on hyvä kiinnittää aiempaa enemmän huomioita asioihin, jotka eivät välttämättä ole aiemmin olleet ajankohtaisia.

Huomioi nämä asiat kansainvälisen kasvuyrityksen vuoden 2023 veroilmoitusta laatiessa

1. Jos yritykselläsi on tutkimus- ja kehittämistoiminnan menoja, voit vaatia yhdistelmävähennystä ennen verotuksen päättymistä – ole kuitenkin tarkkana vaatimusten kanssa

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan yhdistelmävähennystä on vaadittava ennen verotuksen päättymistä. Verovuonna 2023 on mahdollista vaatia verotuksessa T&K-menojen perusteella ylimääräistä vähennystä, joka voi oikeuttaa yrityksen vähentämään T&K-menoja verotuksessa 1,5 kertaisena. Yhdistelmävähennyksen voi tehdä riippumatta siitä, onko tulos voitollinen vai tappiollinen.

  Yhdistelmävähennyksen avulla voidaan saavuttaa merkittäviä verosäästöjä, mutta edellytykset vähennysvaatimuksen tekemiselle ja vähennyksen kulupohja on tutkittava tarkkaan, koska perusteettomasta vähennysvaatimuksesta Verohallinto voi määrätä veronkorotuksen.

  Vaatimus ylimääräisestä T&K vähennyksestä tulee tehdä ennen verotuksen päättymistä. Vähennystä vaaditaan veroilmoituksella erillisellä liitelomakkeella (67Y). Liitelomakkeen lisäksi liitteenä on annettava vapaamuotoinen selvitys vähennyksen perusteena olevasta tutkimus- ja kehittämistoiminnasta.

  Lue lisätietoja yhdistelmävähennyksestä täältä!


  2. Korkovähennysoikeuden rajoitukset voivat olla entistä ajankohtaisempia useille yrityksille korkotason nousun myötä

   Korkorajoitussäännöksien mukainen koron käsite verotuksessa on kirjanpidon koron käsitettä laajempi, jolloin on oltava huolellinen, että kaikki koroksi tulkittavat erät on otettu huomioon laskettaessa vähennyskelpoisia ja vähennyskelvottomia korkomenoja.

   Korkomenot ovat vähennyskelpoisia aina, kun nettokorkomenot ovat verovuonna enintään 500 000 euroa. Jos nettokorkomenot ylittävät tämän rajan, korkojen vähennyskelpoisuutta on tarkasteltava korkorajoitusten säännösten mukaisesti. Yrityksen on tällöin annettava veroilmoituksen liitteenä lomake 81 Selvitys nettokorkomenoista.


   3. Omistajanvaihdokset yrityksessä voivat vaikuttaa siihen, miten yhtiö voi vähentää edellisen vuoden tappiot verotuksessaan

   Veroilmoituksella on annettava tieto, jos

   • yli puolet osakkeista tai osuuksista on vaihtanut omistajaa verovuoden aikana, tai
   • jos puolet osakkeista tai osuuksista on vaihdettu vaiheittain usean vuoden aikana.

   Jos tappiovuonna tai sen jälkeen yli puolet osakkeista tai osuuksista on vaihtanut omistajaa, tappioiden vähennysoikeus verotuksessa menetetään.

   Omistajanvaihdos voi tapahtua yrityksessä osakekaupan seurauksena. Omistajuus voi vaihtua myös osakeannin seurauksena, vaikka annin seurauksena omistajat pysyisivät samana, jos omistajat merkitsevät osakkeita aiemmasta omistussuhteestaan poiketen. Huomiota tulee kiinnittää myös siihen, että omistajuus voi vaihtua vaiheittain, kun vaihtuneiden osakkeiden laskennassa huomioidaan sekä tappion syntymisvuonna että sen jälkeen tapahtuneet muutokset. Omistajanvaihdostilanteiden tyyppiesimerkki onkin kasvuyhtiö, joka hankkii rahoitusta useiden rahoituskierrosten kautta. Omistajanmuutoksen ilmoittamisessa veroilmoituksella tulee siten olla erityisen tarkkana.

   Tappioille voidaan hakea Verohallinnolta erillisellä hakemuksella poikkeuslupaa omistajanvaihdoksesta huolimatta. Greenstepin veroasiantuntijat auttavat mielellään omistajanvaihdostilanteista koskevien laskelmien ja tappioiden poikkeuslupahakemuksen laatimisessa.


   4. Jos yritys maksaa samasta tulosta veroa sekä Suomeen että ulkomaille, voidaan tehdä vaatimus kaksinkertaisen verotuksen poistamiseksi

   Kaksinkertaista verotusta syntyy, jos yritys maksaa samasta tulosta veroa sekä Suomeen että ulkomaille. Ulkomaan tulojen ilmoittamien ja niistä maksetun veron hyvittämisen vaatiminen ovat verovelvollisen vastuulla. Yritys voi vaatia ulkomaisen veron hyvitystä veroilmoituksen liitelomakkeella 70.

   Lähes kaikissa Suomen verosopimuksissa kaksinkertainen verotus poistetaan käyttämällä hyvitysmenetelmää eli vähentämällä vieraassa valtiossa suoritettu vero Suomessa samasta tulosta suoritettavasta verosta. Tämä tarkoittaa sitä, että tulosta maksettava lopullinen vero ei ylitä veroa, jonka Suomi on pidättänyt tulosta.

   Kaksinkertaisen verotuksen hyvitysvaatimuksissa tulee olla tarkkana, koska Suomen lainsäädännön perusteella virheellisestä hyvitysvaatimuksesta voi herkästi seurata kaavamainen veronkorotus.

   Ota huomioon seuraavat asiat:

   • Ulkomaille suoritettua veroa voida Suomessa hyvittää, jos tulosta ei suoriteta veroa Suomessa.
   • Suomessa hyvitetään vain verosopimuksessa määrätyt verotyypit sekä verosopimuksen mukainen veron määrä.
   • Väärin ulkomailla verotettua tuloa ei korjata Suomessa esimerkiksi, jos lähdevaltio on perinyt veroa liikaa suhteessa verosopimuksen mukaiseen lähdeveroon. Yrityksen on tällöin haettava oikaisua veroon lähdevaltion veroviranomaiselta.


   5. Ulkomailla sijaitsevan kiinteän toimipaikan tuloksen vaikutus Suomen verotuksessa

   Jos yritys on laajentanut liiketoimintaansa ulkomaille, riski kiinteän toimipaikan muodostumisesta saattaa nousta esiin. Yleensä toisella valtiolla on verotusoikeus yrityksen liiketuloon, jos yritykselle muodostuu toiseen valtioon kiinteä toimipaikka. Viimeistään veroilmoituksen laadintavaiheessa on syytä tarkastella mahdollista kiinteän toimipaikan muodostumisen riskiä ja siihen liittyviä velvollisuuksia.

   Jos yritykselle muodostuu kiinteä toimipaikka toiseen valtioon, yritystä verotetaan toisessa valtiossa kiinteän toimipaikan tuloista sijaintivaltion säännösten mukaisesti. Yrityksen on kuitenkin aina myös ilmoitettava ulkomailta saadut tulot yrityksen verotuksessa Suomessa. Kiinteän toimipaikan tulos ilmoitetaan osana verottavaa tuloa veroilmoituslomakkeella 6B ja lisäksi veroilmoituksen liitelomakkeella 75 on eriteltävä kiinteän toimipaikan tulos.

   Verotuksessa avainasemassa on ennakointi

   Tässä artikkelissa on nostettu esiin vain muutamia veroilmoituksen laadintaan liittyviä huomioita. Veroilmoituksen laadinnassa voi tulla vastaan useita muita tulkinnanvaraisia asioita. Verotuksessa avainasemassa on ennakointi, jonka avulla pystytään välttämään monia yleisiä virheitä ja niistä johtuvat seuraamusmaksut.