Koulutuspalvelut

Räätälöityjä koulutus- ja valmennuskokonaisuuksia eri tasoisesti ja eri tarpeisiin.

Greenstep Academyn koulutuspalveluiden ydin on siinä, että rakennamme koulutuspalvelut tukemaan menestystänne. Kartoitamme yrityksenne osaamistilanteen, autamme tunnistamaan osaamisvajeen nyt ja tulevaisuudessa, sekä rakennamme valmennukset, jotka auttavat teitä menestymään.

Ulkoistetun L&D-toiminnan hyödyt

Kouluttaminen ja valmentaminen on kovaa työtä - jos olet joskus tehnyt sitä, tiedät sen. Kouluttaminen on palkitsevaa, mutta myös kuormittavaa. Koulutuksiin valmistautuminen, läsnäolo sekä yllättäviin tilanteisiin varautuminen vievät aikaa ja vaivaa, joka on pois muualta.

Mitä jos Greenstep toimisikin kumppaninanne koulutuksissa?

  • Selkeyttä ja tuloksellisuutta henkilöstökoulutukseen: ulkopuolisella taholla on kyky tarkastella yrityksesi osaamisen johtamista objektiivisesti ja kriittisesti. Monialainen ja pedagogisesti pätevä asiantuntijatiimimme tuo oman osaamisensa käyttöönne ja kouluttaa henkilöstönne tutkituilla ja vaikuttavilla tavoilla.
  • Kokonaisuuden hallinta ja osaamisen johtaminen: Voitte nivoa organisaationne osaamisen asiantuntijoidemme avulla tiukasti kiinni yrityksenne strategisiin tavoitteisiin. Osaamisen arviointi, osaamisvajeiden kartoitus ja kokonaisvaltainen suunnittelu luo selkeän tiekartan osaamisen kehittämiselle.
  • Kustannustehokkuus: Räätälöidyt koulutuskokonaisuudet skaalautuvat tarpeenne mukaan. Saatte käyttöönne juuri oikeat asiantuntijat juuri oikeaan aikaan juuri oikeaan tarpeeseen. Koulutukset ja valmennukset suunnitellaan ja aikataulutetaan niin, että ne eivät riitele muun toimintanne kanssa.
  • Henkilöstökokemus: Koulutuksemme on suunniteltu aina yksilölliset osaamis- ja kehittymistarpeet huomioiden. Voimme luoda kustomoituja koulutuspolkuja työurien kehittymismahdollisuuksia silmälläpitäen. Kantavina ajatuksina pidämme osaamisen tunnistamisen, tunnustamisen, hallinnan ja kehittämisen.

Valmennuksia erilaisiin tarpeisiin

Greenstep Academy tuottaa erilaisia koulutus- ja valmennusohjelmia, joiden avulla Greenstepin oma henkilöstö kehittää jatkuvasti taitojaan.

Tarjoamme myös räätälöityjä L&D-palveluja asiakkaidemme tarpeisiin.

Tuemme menestystänne pitämällä yllä ja kehittämällä henkilöstönne osaamista kaikilla erityisosaamisalueillamme. Voit halutessasi rakentaa yrityksellesi sopivan koulutustarjottimen alla olevien teemojen ja koulutuskokonaisuuksien valikoimasta.

Teema 1: Johtaminen ja esihenkilötyö

EsihenkilövalmennusMuovaa organisaatiosi esihenkilötyö todellisia tarpeita ja ihmisiä palvelevaksi toiminnaksi. Anna ihmisten löytää oma johtamistyylinsä ja kehittyä esihenkilöinä sekä kehittää oman tiiminsä toimintaa osana työyhteisöä.
Tiedolla johtaminenLuo edellytykset kulttuurin muutokselle kohti digiälykästä organisaatiota. Opi, kuinka yrityksen datamaturiteettia kehitetään ja auta henkilöstöäsi hyödyntämään tietoa omassa työssään, päätöksenteossa ja kehitysprojekteissa.
Muutoksen johtaminenOpi, mitä muutosjohtajien on tiedettävä ja tehtävä sekä miksi johtajat kaikilla tasoilla ovat muutosjohtajia. Viesti tehokkaammin ja innosta koko orgnisaatio mukaan muutokseen.
Osaamisen johtaminenPäivitä esihenkilöidesi taidot osaamisen johtamisen osalta tähän päivään; mitä osaamisen johtaminen tarkoittaa tänä päivänä ja miten oppivan organisaation kulttuuria voidaan rakentaa yhdessä.
Projektipäälliköiden koulutusohjelmaOpi hyödyntämään erilaisia malleja projektien ja hankkeiden eri osa-alueiden jäsentämiseen ja johtamiseen sekä tuottamaan johdolle selkeämpää, analyyttista tilannekuvaa projektien tilasta.
DEI - moninaisuuden johtaminen

Monimuotoisuus auttaa yrityksiä houkuttelemaan ja säilyttämään osaavia työntekijöitä. Selvitä, mikä on organisaatiosi DEI:n (monimuotoisuus, yhdenvertaisuus ja osallistaminen) tilanne ja luo kehityspolku, jonka aikana esihenkilönne oppivat johtamaan monimuotoisuutta.

Teema 2: Työelämäosaaminen

TyöyhteisövalmennuksetYmmärrä, miten toimiva työyhteisö rakennetaan ja mitkä ovat nykypäivän kriittisiä työyhteisötaitoja. Motivoi itseäsi ja kollegoitasi ja paranna organisaatiosi yhteistyötä. Luo ympäristö, jossa työntekijät viihtyvät ja toimivat tehokkaasti.
Viestintä- ja vuorovaikutustaidotLaajenna näkökulmiasi palautteen antamiseen ja saamiseen erilaisissa tilanteissa. Opi viestimään tehokkaasti eri kohdeyleisöille ja ymmärrä, miten muut ihmiset reagoivat erilaiseen käytökseen. Innostu ja innosta ihmisiä ympärilläsi!
Asiakkaan kohtaaminen ja asiakaspalveluMuodosta käsitys organisaatiosi asiakaspalvelun nykytilasta ja yhteinen käsitys siitä, millaista asiakaspalvelua haluatte tarjota. Kehitä henkilöstösi valmiuksia sitoutua ja tuottaa organisaatiosi tapaan huolehtia asiakkaistanne.
Myynti ja markkinointiRakenna yrityksellesi myyntikulttuuri, joka tuottaa tulosta yrityksenne taseeseen. Anna myyjillesi työkalut tuoda esille yrityksenne arvot ja onnistumiset konkreettisten myyntitulosten saavuttamiseksi.

Teema 3: Talous, vastuullisuus ja lainsäädäntö

Kirjanpito ja tilinpäätösKehitä henkilöstösi kirjanpidon oikeellisuuden tarkastamisen taitoja. Syvennä heidän ymmärrystään ja käytännön osaamistaan tuottamiensa kuukausittaisten ja vuosittaisten tilinpäätösten tarkastamisesta, analysoinnista sekä tunnuslukujen rakentumisesta.
KonsernitilinpäätösOpi usein monimutkaisen konsernitilinpäätöksen eri vaiheiden ja osa-alueiden lainalaisuudet ja toimenpiteet. Ymmärrä, miten konsernin lukuja hallitaan ja raportoidaan tehokkaasti.
YritysjärjestelytOpi, miten vahvaa osaamista vaativia yritysjärjestelyitä suunnitellaan, toteutetaan ja seurataan. Tee parempia päätöksiä ja saavuta tavoitteesi tehokkaammin. Koulutukseen voidaan yhdistää myös 1:1 -sparrausta yrityksenne avainjäsenille.
VerotusVerotus liittyy lähes kaikkeen taloudelliseen toimintaan, myös yrittäjän ja työntekijöiden omaan talouteen. Huolellisella suunnittelulla ja valmistautumisella helpotetaan verotuksen ennustettavuutta. Suunnittelemme ja toteutamme verotuskoulutukset yritysten tarpeiden mukaan.
FAS vs. IFRSFRS-standardit ovat haastavia ja niiden soveltaminen vaatii osaamista. Vaatimustaso on korkea ja siksi laadukas taloudellinen raportointi edellyttää jatkuvaa IFRS-osaamisen ylläpitoa ja kehittämistä. IFRS-koulutuksemme toimivat niin nuorempien kirjanpitäjien ja controllereiden IFRS-raportoinnin perusteiden hallinnan rakentajana ja ylläpitäjänä kuin kokeneempien laskenta- ja taloushenkilöstön osaamisen ylläpitäjinä ja kehittäjinä.
HiilijalanjälkilaskentaKestävyysosaaminen on yksi tulevaisuuden työelämätaitojen tärkeimmistä osa-alueista ja jokaisen talouden asiantuntijan tulisi olla jollain tasolla tietoinen tulevista CSRD-, eli kestävyysraportointidirektiivin vaatimuksista. Järjestämme koulutuksia tilauksesta tai voit osallistua järjestämiimme koulutuksiin Keilaniemessä.
DEIDEI (diversity, equality, inclusion) eli monimuotoisuus, yhdenvertaisuus ja osallistaminen. Näillä termeillä tarkoitetaan sitä, että kaikkia kohdellaan sukupuolesta, sukupuoli-identiteetistä, seksuaalisuudesta, etnisestä alkuperästä, vammaisuudesta, iästä jne. riippumatta tasa-arvoisesti ja arvostetaan sellaisena kuin he ovat. Autamme sinua selvittämään, millä tasolla organisaationne on ja miten tilannetta voidaan kehittää entistä paremmaksi.


Teema 4: Teknologia, prosessit ja automaatio

Prosessien kehittäminenJokainen toimimaton prosessi vaikeuttaa työtä, vaikuttaa työhyvinvointiin ja lisää kustannuksia. Sujuvat työprosessit ovat siten kilpailuetu ja niiden toimivuuteen kannattaa panostaa yhteistyössä henkilöstön kanssa. Esihenkilöiden kyky johtaa prosessien kehittämistä ja taito ottaa oman työnsä asiantuntijat mukaan kehittämistyöhön ovat avaintekijöitä parempien työkäytäntöjen juurruttamiseksi työn arkeen. Jos automaatiolla voidaan tehostaa prosesseja, niin miksi niin ei tehtäisi?
Järjestelmien käyttöönotto ja käyttöKouluttamme henkilöstöänne oppimaan käyttämään järjestelmiä optimaalisesti ja kehittämään samalla prosessejanne. Koulutus luo osallistujille uusia taitoja ja parantaa tuottavuuttanne. Koulutus tarjoaa käytännön ohjeita ja vinkkejä järjestelmien tehokkaaseen käyttöön ja auttaa välttämään yleisimmät virheet. Teille kehitetyt koulutuksemme parantavat yrityksenne toiminnan laatua ja tehokkuutta, mikä puolestaan vaikuttaa positiivisesti myös yrityksen tulokseen.
Talouden ja halinnon analytiikkaKoulutuksissamme syvennytään asiakkaan tarpeen mukaan esimerkiksi kustannusanalyysiin, budjetointiin, tilinpäätösanalyysiin tai rahoitusanalyysiin. Koulutuksemme tukee strategista suunnittelua ja päärtöksentekoa. Koulutus auttaa teitä tunnistamaan mahdollisuuksia parantaa taloudellista suorituskykyä ja välttää mahdollisia riskejä.
Talouden ja hallinnon automatiikkaTalouden ja hallinnon erilaisten työvaiheiden automatisointi on avain tehokkaaseen, korkealaatuiseen ja mielekkääseen työhön. Automaation ansiosta asiakkaamme saavat parasta mahdollista palvelua silloin, kun työaikaa vapautuu rutiininomaisten kirjausten, tarkistusten ja muun manuaalityön sijaan työskentelyyn esimerkiksi asiakkaiden kanssa. Tavoitteena on poistaa turhia ja tuplatehtäviä, parantaa tehottomia välivaiheita, ja etenkin auttaa tunnistamaan tehtäviä, jotka voidaan automatisoida esimerkiksi robotiikan avulla. Uusien automaatioiden käyttöönottoa vauhditetaan henkilöstölle ja esihenkilöille suunnatun koulutusohjelman avulla, joita Greenstep Academy tuottaa.


Kerromme mielellämme lisää koulutuspalveluistamme!

Varataan tapaaminen