Johdon raportointi

Greenstepin asiantuntijat auttavat laatimaan yrityksesi tarpeisiin räätälöidyn raportointipaketin, jolloin saat ajantasaisen kuvan yrityksesi tilanteesta ja selkeän pohjan taloudelliseen päätöksentekoon

Yritysjohdon tehtävät ulottuvat toiminnan suunnittelusta toteutukseen ja tulosten valvontaan. Taloudellisen raportoinnin tehtävänä on tuottaa informaatiota johdon päätöksenteon tueksi ja auttaa johtoa priorisoimaan organisaation ajan ja varojen käyttöä.

Mittareilla tietoa taloudellisesta tilanteesta

Jokainen yritys on erilainen ja liiketoiminnan erityispiirteet on otettava huomioon raportointikokonaisuutta laadittaessa. Johdon käyttämän raportointikokonaisuuden tulee vastata yrityksen informaatiotarpeita ja sisältää yhtiön liiketoimintaympäristöstä sekä strategiasta johdetut suorituskykymittarit (KPI, Key Performance Indicators). Mittareita seuraamalla saadaan tietoa yrityksen taloudellisesta tilanteesta ja suoriutumisesta suhteessa johdon ennalta asettamisiin tavoitteisiin. Erityisesti yritystoiminnan alkutaipaleella on tärkeää seurata kassavirtaa, jotta investointimahdollisuudet tai lisärahoitustarpeet tunnistetaan ajoissa.

Raportointipaketti tuotetaan yleensä jatkuvana palveluna, esimerkiksi kuukausittain ennen johtoryhmän kokousta. Sopiva raportointiväli riippuu yhtiön liiketoiminnasta ja yritysjohdon informaatiotarpeista. Johdon raportointi tapahtuu yhteistyössä talousjohdon, kirjanpitäjän ja palkanlaskijan kanssa, jotta voidaan varmistaa yrityksen raporttien mahdollisimman tarkka kuva yhtiön tilanteesta. Raportoinnissa käytetyt ennusteet ja budjetti käydään läpi yrityksen avainhenkilöiden kanssa.

Raportointi voidaan koostaa säännöllisesti yrityksen kirjanpidon raporttien pohjalta Greenstepin talousjohdon ammattilaisten toimesta ja yrityksen tarpeisiin räätälöitynä tai se voidaan toteuttaa hyödyntämällä BI-raportointityökaluja (mm. BiBook-raportointialusta). BI-raportointityökaluja hyödyntämällä voidaan luoda dynaaminen ja visuaalinen raportointikokonaisuus jatkuvaan tiedon tarpeeseen.


Johdon raportoinnin hyödyt

 • Raportit tarjoavat johdon käyttöön oleellista tietoa tukien liiketoiminnan kokonaisvaltaista ohjausta ja kehittämistä, päätöksentekoa ja taloudellisten tavoitteiden asettamista
 • Raportointi mahdollistaa yrityksen johdon resurssien vapauttamisen liiketoiminnan kehittämiseen
 • Säännöllinen raportointi lisää sijoittajien luottamusta yrityksen tehokkaaseen talousjohtamiseen ja yrityksen näkemykseen liiketoiminnan tulevasta kehityksestä

Raportit sisältävät mm.

 • Yritykselle oleellisilla analyyseillä tapahtuva säännöllinen seuranta taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta
 • Vertailu edelliseen kauteen ja budjettiin
 • Taulukoita ja graafeja selkeyttämään havaintoja
 • Selkeän ja tiivistetyn sanallisen analyysin, joka sisältää selvitykset merkittäviin poikkeamiin

  Greenstepin asiantuntijat apunasi

  Me Greenstepillä tarjoamme asiakkaillemme tukea muun muassa johdon raportoinnin kehittämisessä, mittareiden määrittelyssä ja raportointikokonaisuuden tuottamisessa johdon käyttöön. Autamme yritystänne oikean BI-raportointityökalun käyttöönotossa tai kirjanpidon perusteella koostetun raportointikokonaisuuden säännöllisessä koostamisessa.