Käyttöpääoman hallinta

Greenstepin kokeneet asiantuntijat auttavat optimoimaan yrityksesi käyttöpääomaa laajaa osaamistaan sekä data-analytiikkaa hyödyntäen.

Kassavirtaa käyttöpääomaa optimoimalla

Tehokkaalla ja kestävällä käyttöpääoman optimoinnilla tehostetaan yleisesti yrityksen liiketoimintaa. Sillä voidaan nostaa pääoman kiertonopeutta, parantaa likviditeettiä ja sijoitetun pääoman tuottoa. Käyttöpääoman hallintaa voidaan myös optimoida esimerkiksi yrityksen tai yleisen taloustilanteen poikkeustilanteissa, jolloin yrityksen kassavirrassa tapahtuu selkeä muutos.

Käyttöpääoman hallinta on toimintaan sitoutuneen käyttöpääoman optimointia koko yrityksen arvoketjun matkalta. Tuotantoketjun eri osat ja vaiheet valmistuksesta jakeluun vaikuttavat käyttöpääoman kaikkiin alueisiin. Käyttöpääomaa voidaan optimoida esimerkiksi neuvottelemalla ostolaskuille ja muille veloille pidempiä maksuaikoja, tehostamalla varaston kiertonopeutta sekä tehostamalla myyntisaamisten perintää, joiden kautta saadaan kassa riittämään pidemmälle.


Käyttöpääoman hallinnan tarve eri kokoisilla yrityksillä

Käyttöpääoman hallinnan käyttötarkoitus on yhtiökohtaista. Kasvuyrityksillä on usein investointifokus ja kassavirta saattaa olla negatiivinen – tehokkaalla käyttöpääoman hallinnalla pyritään varmistamaan kassan riittävyys ja auttamaan yleistä likviditeettitilannetta. Käyttöpääoman hallinta siirtää myös tarvittaessa yrityksen lisärahoitustarpeita myöhempään ajankohtaan. Kassan riittävyyttä voidaan pidentää merkittävästi käyttöpääoman optimoinnilla, jolloin esimerkiksi ulkopuolisen rahoituksen tarve siirtyy tulevaisuuteen.

Isommilla yhtiöillä käyttöpääoman hallinta painottuu enemmän siihen, että rahaa ei sitoudu käyttöpääomaan, vaan tästä vapautuva kassa voidaan ohjata johonkin muuhun tarkoitukseen, esimerkiksi osingonjakoon tai lisäinvestointeihin. Jos käyttöpääoma on optimoitu parhaimmalla mahdollisella tavalla, ja esimerkiksi 2 Me vapautuu muuhun tarkoitukseen, niin silloin voidaan mahdollisten seuraavien investointien yhteydessä nostaa pankkilainaa 2 Me vähemmän. Optimaaliseen käyttöpääoman hallintaan kannattaa erityisesti listayhtiöissä kiinnittää huomiota, koska sillä saavutetaan parempi sijoitetun pääoman tuotto, joka lisää yhtiön arvostusta sijoittajien silmissä.

Tuntemalla nykytila on toiminnan kehittäminen helpompaa

Taloushallinnon nykytila-analyysilla voidaan kartoittaa käyttöpääoman sen hetkinen tila, miten se on vuosien saatossa kehittynyt, ja miten eri osa-alueet ovat kehittyneet absoluuttisesti ja kiertonopeuksina ( myyntisaamiset, ostovelat, varasto). Analyysistä saatavia tietoja verrataan muihin samalla toimialalla toimiviin yrityksiin, minkä avulla voidaan määrittää yrityksen johdon tahtotila tavoiteasetannassa, Näiden pohjalta asetetaan seuraavalle vuodelle uudet tavoitteet ja käydään yksityiskohtaisesti ne läpi toimenpiteet, joilla tavoitteisiin päästään.

Miten käyttöpääoman hallintaa voidaan konkreettisesti parantaa?

  • Myyntisaamiset: Kiertonopeutta voidaan parantaa tekemällä konserniohjeistukset myyntiin ja myyjille, neuvottelemalla lyhyempiä maksuehtoja olemassa oleville asiakkaille, sekä tiukentamalla perinnän prosesseja noudattamalla säännöllisiä perinnän rutiineja ja etukäteismuistuttelua tärkeimmille asiakkaille. (jos jatkuvasti myöhässä maksavia asiakkaita > heille jatkossa ennakkomaksut yms.)
  • Ostovelat: Kiertonopeuden parantaminen konserniohjeistuksilla hankintaan, neuvottelemalla pidemmät maksuehdot olemassa oleville toimittajille ja tiukentaminen ostopolitiikassa myös epäsuorien ostojen maksuehtoja. Esim. aksatuksen tekeminen kerran viikossa sekä raaka-aineiden toimitusajoista neuvotteleminen.
  • Varasto: Tarkennetaan varaston omistajuuden kysymyksiä hyödyntämällä olemassa olevien konsignaatiotoimittajien osuutta (eli varastot toimittajan varastoa kunnes otetaan käyttöön), neuvottelemalla uusia konsignaatiotoimittajia ja siten pienentämällä raaka-ainevarastojen saldoa ja nopeuttamalla kiertoa. Varastoprosesseja voidaan parantaa laittamalla varaston perusprosessit kuntoon tekemällä inventointiohjeet ja varmistalla kirjauskäytännöt sekä valmiin tavaran nopean toimituksen. Varaston kiertoa parantamaan tarvitaan myös toimivia keinoja ennustaa myyntitilauksia, jotta raaka-aineita ei tarvitse tilata turhaan lojumaan raaka-ainevarastoon. Tämä edellyttää hyviä asiakassuhteita ja asiakkaan valmiutta ennustaa omaa tarvetta.
  • Tuoteportfolion analysointi ja tuotestrategian laatiminen käyttöpääoman kannalta: Tarkastellaan millaisella reseptiikalla tuotteita tehdään ja vaativatko ne poikkeavia raaka-aineita tai materiaaleja ja erikoista räätälöintiä tuotantolinjastoon. Pystytäänkö tuotteista tekemään isommalla järkevällä volyymilla vai sitooko spesifit tuotteet tarpeettomasti varastoa ja pidentävät siten kiertonopeuksia. Myös esim. hukkamateriaalien tunnistaminen ja optimointi on tärkeä osa prosessia.

Käyttöpääoman parantamiseen vaaditaan eri osa-alueilta sitä, että myyntisaamisten ja varaston määrä sekä kiertonopeus pienenee, kun vastaavasti ostovelkojen osuus kasvaa ja niiden kiertonopeus pitenee.Greenstepin asiantuntijat apunasi

Asiantuntijamme auttavat käyttöpääoman hallinnassa kartoittamalla yrityksesi talouden nykytilanteen, jonka kautta voidaan tehdä suunnitelma käyttöpääoman optimoimiseksi. Hyödynnämme moderneja työkaluja, kuten PowerBI:tä ja BI Bookia, joiden avulla näemme selkeän kuvan talouden tilasta ja voimme ajantasaisesti seurata käyttöpääoman tehokkuuden mittareita: mitkä ovat myyntisaamiset, mikä on niiden keskimääräinen maksuaika, miten ostovelkojen kiertoaika suhteutuu saamisten kiertoaikaan ja mikä on varaston kiertoaika – ja ennustaa näin kassavirtaa.

Greenstepin CFO-tiimi koostuu noin 40 kokeneesta asiantuntijasta, joilla on laaja toimialaosaaminen ja kokemusta erilaisista asiakastyypeistä startupeista pörssiyhtiöihin. Tunnemme siis hyvin eri vaiheissa olevien ja eri toimialoilla toimivien yritysten tarpeet ja parhaimmat käytännöt.