Tilinpäätöstasoinen kirjanpito yrityksen strategian tukena

Ohjatakseen laivan kohti määränpäätä, tarvitsee kapteenin olla tietoinen sijainnistaan. Näin myös yritysten kanssa. Tilinpäätöstasoisen kirjanpidon avulla yrityksen johto ja hallitus pystyvät olemaan jatkuvasti pulssilla yrityksen taloudellisesta tilanteesta. Tämä mahdollistaa oikeiden toimenpiteiden löytämisen yrityksen kasvun reitillä.

Kirjanpidolle ja tilinpäätökselle on asetettu omat minimivaatimuksensa kirjanpitolaissa. Minimivaatimukset voidaan täyttää helpommin, mutta ajantasainen kirjanpito vaatii jo enemmän osaamista. Mikäli yritys tekee päätöksen seurata ainoastaan kirjanpitolain minimivaatimuksia, saavat he tarkan tiedon yrityksen senhetkisestä taloudellisesta tilanteesta vain kerran vuodessa tilinpäätöksen yhteydessä. Yrityksillä on kuitenkin mahdollisuus toteuttaa myös tilinpäätöstasoista kirjanpitoa, jolloin kirjanpitoa tuotetaan kuukausittain välitilinpäätöstä vastaavalla tarkkuudella. Tällöin kirjanpidossa huomioidaan kuukausittain myös kaikki jaksotukset, poistot, lomapalkkavelka sekä varaston arvon muutos mahdollisuuksien mukaan, mikä mahdollistaa jatkuvan reaaliaikaisen taloudellisen tilanteen seurannan.

Vaikka tilinpäätöstasoinen kirjanpito vaatii kirjanpitäjältä sekä yrityksen johdolta enemmän aikaa ja resursseja, tulisi kirjanpito ensisijaisesti nähdä investointina tarkempaan ja perustellumpaan päätöksentekoon. Erityisesti siirtyminen sähköiseen kirjanpitoon on mahdollistanut kirjanpidon toteuttamisen tilinpäätöstasoisesti sekä tehnyt siitä entistä vaivattomampaa. Toimialasta ja kirjanpitotavasta riippumatta taloushallinnon tulee kulkea käsikädessä strategian ja toiminnan kanssa pitkäaikaisen kannattavuuden takaamiseksi.

Ajantasainen taloustieto strategian tukena

Yksi suurimmista tilinpäätöstasoisen kirjanpidon hyödyistä on sen tuottama reaaliaikainen data strategisen päätöksenteon tueksi. Yrityksen johdolla ja hallituksella on velvollisuus seurata yrityksen taloudellista tilannetta sekä tarvittaessa ryhtyä sen perusteella korjaaviin toimenpiteisiin. Kun tilinpäätöstasoisen kirjanpidon perusteella yritys on jatkuvasti ajan tasalla taloudellisesta tilanteestaan, johdolla on mahdollisuus tehdä viisaampia investointeja, resurssien kohdentamista sekä rahoituspäätöksiä. Hyvin toimiva taloushallinto tukee päivittäistä toimintaa, mikä näkyy myös suoraan tuloksessa pidemmällä aikajänteellä.

Reaaliaikainen seuranta yrityksen taloudellisesta tilanteesta on ensiarvoisen tärkeää tarkastellessa sekä omaa että vierasta pääomaa. Yritysten, joiden oman pääoman suhde ei ole kovin vahva, tulee pysyä jatkuvasti tietoisena taloudellisesta tilanteestaan turvatakseen vakavaraisuutensa.

Kun yritys on jatkuvasti ajan tasalla taloudellisesta tilanteestaan, johdolla on mahdollisuus tehdä viisaampia investointeja, resurssien kohdentamista sekä rahoituspäätöksiä.

Ajan tasalla pysyvä tieto yrityksen tilanteestä vähentää myös muiden negatiivisten yllätysten mahdollisuutta. Eritysesti kasvavissa yrityksissä tapahtuu vuoden aikana monia muutoksia. Kerran vuodessa tilinpäätöshetkeä koskeva tieto ei usein riitä tämän päivän nopeutuvassa maailmassa, minkä lisäksi se saattaa tuoda mukanaan isojakin yllätyksiä. Esimerkiksi yrityksen henkilöstömäärän kasvaessa yritykselle kertyy enemmän lomapalkkavelkaa. Jos kyseisen velan määrä päivitetään vain kerran vuodessa tilinpäätökseen, voi kasvanut velka aiheuttaa ennalta-arvaamattomia tilanteita.

Kommunikaatio tehostaa tiedon vaikuttavuutta

Yrityksen johdon sekä kirjanpitäjän välinen kommunikaatio on olennaisessa roolissa reaaliaikaisen tiedon tuottamisessa. Voidakseen tarjota relevanttia sekä hyödyllistä tietoa yrityksen taloudellisesta tilanteesta ja tulevaisuudesta, edellytetään kirjanpitäjältä proaktiivista otetta. Kun kirjanpitäjä tuntee ja tietää, mitä yrityksessä sekä sen toimialalla tapahtuu, pystyy hän reagoimaan saatuun dataan helpommin. Reagoinnin lisäksi proaktiivisesti toimiva kirjanpitäjä pystyy kouluttamaan yrityksen johtoa tunnistamaan tärkeät tunnusluvut ja ymmärtämään niiden merkityksen yrityksen toiminnalle ja tulevaisuuden päätöksille.

Yrityksen johdolla on vastuu olla kiinnostunut taloudellisista tunnusluvuista ja kuunnella kirjanpitäjältä tulevaa viestintää. Aineistojen kerääminen ja toimittaminen kuukausittain aina eräpäivään mennessä voi kuulostaa työläältä, mutta se on tavoiteltujen hyötyjen kannalta olennaista. Toki tilanteita ja suhtautumisia asiaan on yhtä monta kuin on yrityksiäkin, joten tärkeintä on yhteispeli oman kirjanpitäjän kanssa.


Oppiminen ja opettaminen tiedon kierron lähteenä

Kirjanpitäjälle olennainen osa tilinpäätöstasoista kirjanpitoa on tuntea eri osa-alueiden (esim. poistojaksotukset, vähennyskelvottomat erät) vaikutus yrityksen taloudelliseen tilanteeseen. Greenstep panostaa työntekijöiden sekä organisaation osaamisen kehittämiseen. Jokaiselle työntekijällemme tarjotaan polku kehittyä asiantuntijana omien kiinnostuksen kohteiden sekä tavoitteiden mukaan. Tätä jatkuvaa osaamisen kehittämistä varten onkin luotu Greenstep Academy, joka on nostanut entisestään suunnitelmallisen koulutuksen tasoa yrityksen sisällä.

Formaalin ja suunnitelmallisen koulutuksen lisäksi tärkeänä osana organisaation sisäistä kehittymistä ovat myös keskinäinen sparrailu sekä käytäväkeskustelut. Etenkin näin tilinpäätöskaudella kaikille sopivan koulutusaikataulun järjestäminen on haastavampaa, jolloin sisäinen kommunikaatio toimii tärkeänä tiedonlähteenä. Tiedon jakaminen ja muiden auttaminen on tärkeä osa Greenstepin työyhteisön toimintaa, sillä yhdessä tarkoituksenamme on auttaa asiakkaitamme parhaalla mahdollisella tavalla. Harvoin vastaan tulee sellaista estettä tai kysymystä, jota kukaan meidän lähes 300:n asiantuntijan joukossamme ei olisi vielä kohdannut.


Haluatko kuulla lisää tilinpäätöstasoisesta kirjanpidosta? Ota meihin yhteyttä ja jutellaan lisää strategisen taloushallinnon hyödyistä!